archive-gr.com » GR » D » DOE.GR

Total: 1033

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Πώς θα προσληφθούν μέσω ΑΣΕΠ 11.500 εκπαιδευτικοί
  ΑΣΕΠ 11 500 εκπαιδευτικοί Πληροφοριακά Στοιχεία Γράφτηκε από τον την ΕΘΝΟΣ Κατηγορία Από τα Μ Μ Ε Δημιουργήθηκε 02 Φεβρουάριος 2016 Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΕΝΘΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑ Πώς θα προσληφθούν μέσω ΑΣΕΠ 11 500 εκπαιδευτικοί Χωρίς γραπτές εξετάσεις αλλά με ειδικά κριτήρια θα πραγματοποιηθεί ο φετινός διαγωνισμός των εκπαιδευτικών που θα περιλαμβάνει 10 000 προσλήψεις στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και 1 500 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μέσα στις επόμενες ημέρες το υπουργείο Εσωτερικών θα προωθήσει νομοθετική ρύθμιση που θα ορίζει τον νέο τρόπο διορισμού των εκπαιδευτικών και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες θα γίνει η μοριοδότησή τους μέσω του ΑΣΕΠ Τα κριτήρια που θα λαμβάνονται υπόψη αφορούν την προϋπηρεσία των υποψηφίων είτε ως αναπληρωτές είτε ως ωρομίσθιοι τα προσόντα τους πτυχία μεταπτυχιακά γλώσσες την ειδίκευσή τους και τέλος κοινωνικά κριτήρια Το ΑΣΕΠ σε συνεργασία με στελέχη του υπουργείου Παιδείας προετοιμάζει τις λεπτομέρειες της νέας διαδικασίας έως ότου καταφθάσει το αίτημα με τους αναλυτικούς πίνακες ανά ειδικότητα ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΟΝΤΙΣΙΟΝ ΣΤΙΣ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 45 νέους νέες από την Ελλάδα αναζητά η Disneyland Paris Στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού από την Ελλάδα θα προχωρήσει η Disneyland Paris προκειμένου να βρει 45 νέους και νέες που επιθυμούν να εργαστούν ως parade

  Original URL path: http://www.doe.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=674:pos-tha-proslifthoyn-meso-asep-11-500-ekpaideftikoi&catid=104&Itemid=1369 (2016-02-13)
  Open archived version from archive


 • Χωρίς πανελλαδικές στα ΑΕΙ εισηγείται ο καθηγητής Αντώνης Λιάκος
  τη του 21ου αιω να που μπορει να λειτουργη σει αποτελεσματικα σε ε να παγκοσμιοποιημε νο περιβα λλον μεγα λων αλλαγω ν και απρο βλεπτων εξελι ξεων Υποχρεωτική εκπαίδευση 14 ετών Νέο μοντέλο διακυβέρνησης στην εκπαίδευση το μοντέλο διοίκησης της οποίας βέβαια άλλαξε πρόσφατα από την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας εκτός διαλόγου και απαντήσεις στο ερώτημα εάν χρειάζεται ένας τύπος σχολείων ή διαφοροποιημένη εκπαίδευση Κοινωνικο ή Συμμετοχικο Σχολει ο με ιδε ες απο τα ΖΕΠ το οποι ο να εφαρμοστει πιλοτικα σε πληθυσμο περιφερειω ν της χω ρας με τα μεγαλυ τερα προβλη ματα και τους λιγο τερους πο ρους Ομα δα εργασι ας που θα εξετα σει τα μοντε λα εκπαι δευσης και τα πλαι σια σπουδω ν που θα περιλαμβα νουν δυ ο διαφορετικα Πλαι σια Προγραμμα των Σπουδω ν το ε να εκ των οποι ων μπορει να ει ναι προ γραμμα που οδηγει σε ενο ς τυ που Διεθνε ς Απολυτη ριο International Baccalaureate Σταδιακή μερικη η συνολικη αποσυ νδεση της εκπαι δευσης στο Γενικό Λύκειο απο τις πανελλη νιες εισαγωγικε ς εξετα σεις και θέσπιση κριτηρι ων για την εισαγωγη στην τριτοβάθμια εκπαι δευση Για τα τμη ματα υψηλη ς ζη τησης μπορει να εξεταστει αν η πιστοποιημε νη γλωσσομα θεια η οι γνω σεις ηλεκτρονικών υπολογιστών μπορου ν να αποτελε σουν κριτη ρια Τα κριτη ρια μπορει να περιλαμβα νουν και βαθμολογι α απο εναλλακτικε ς στις πανελλη νιες τυποποιημε νες standardized εξετα σεις π χ εξετα σεις ικανοτη των πολιτειο τητας η εξετα σεις ακαδημαι κη ς αντι ληψης Academic Aptitude Test η ακαδημαι κη ς απο δοσης Academic Performance Test τυ που PISA Σε τμη ματα ΑΕΙ που δεν ε χουν μεγα λη ζη τηση οι εισαγο μενοι θα μπορου σαν να επιλε γονται με συγκεκριμε να κριτη ρια και χωρι ς οποιουδη ποτε τυ που εξετα σεις Για τα τμη ματα ο που η προσφορα ισοσταθμι ζει η υπερκαλυ πτει τη ζη τηση το αναβαθμισμε νο απολυτη ριο λυκει ου μπορει να ει ναι η μοναδικη πρου πο θεση Τεχνική εκπαίδευση Πολυκλαδικο Λυ κειο η για ε να Επαγγελματικο Λυ κειο ΕΠΑΛ το οποι ο ο μως ε χει και αυτο προοπτικη ο πως και το Γενικο Λυ κειο τη σταδιακη αποσυ νδεση της εκπαι δευσης απο τις πανελλη νιες εισαγωγικε ς εξετα σεις Κα θετη και οριζο ντια κινητικο τητα στην τεχνικη εκπαι δευση απο τα ΕΠΑΛ ε ως τα ΑΤΕΙ και τα ΑΕΙ Συζη τηση για τα κριτη ρια αναλο γως των ειδικοτη των ο που η ζη τηση υπερβαι νει την προσφορα θε σεων Συζη τηση για τη θε ση των ΙΕΚ στη δομη του συστη ματος και σε σχε ση με το Εθνικο Συ στημα Προσο ντων Δυνατο τητα προσφορα ς εξειδικευμε νων προγραμμα των διετου ς η μονοετου ς παρακολου θησης Για τα σχολεία ειδικής εκπαίδευσης διαφοροποιημε νη αντιμετω πιση προκειμε νου να ανταποκριθει η πολιτει α στις ευθυ νες της παρε χοντας ειδικη στη ριξη Μια προ ταση για ειδικε ς παιδαγωγικε ς προσεγγι σεις

  Original URL path: http://www.doe.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=673:xoris-panelladikes-sta-aei-eisigeitai-o-kathigitis-antonis-liakos&catid=104&Itemid=1369 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΛΙΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ Εισαγωγή σε ΑΕΙ χωρίς εξετάσεις, αξιολόγηση εκπαιδευτικών και Ι.B. στα δημόσια
  και Ι B στα δημόσια Πληροφοριακά Στοιχεία Γράφτηκε από τον την ΕΘΝΟΣ Κατηγορία Από τα Μ Μ Ε Δημιουργήθηκε 02 Φεβρουάριος 2016 Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΛΙΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ Εισαγωγή σε ΑΕΙ χωρίς εξετάσεις αξιολόγηση εκπαιδευτικών και Ι B στα δημόσια Εισαγωγή στα ΑΕΙ χωρίς εξετάσεις αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δημόσιων σχολείων και International Baccalaureate ΙΒ προτείνει η Επιτροπή Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία που συνεδρίασε υπό την προεδρία Αντώνη Λιάκου Ο Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία ξεκίνησε τελικά στη Δράμα μετά από σειρά ματαιώσεων στην Αθήνα από ομάδα εκπαιδευτικών και φοιτητών Έτσι η ομάδα εργασίας αναμένεται τώρα να εξετάσει μοντέλα εκπαίδευσης που θα περιλαμβάνουν δύο διαφορετικά Πλαίσια Προγραμμάτων Σπουδών Η επιτροπή αναφέρει ότι η σταδιακή αποσύνδεση της εκπαίδευσης στο ΓΕΛ από τις πανελλήνιες εισαγωγικές εξετάσεις κρίνεται απολύτως αναγκαία και προτείνει ότι για τμήματα υψηλής ζήτησης μπορεί να εξεταστεί αν η πιστοποιημένη γλωσσομάθεια ή οι γνώσεις Η Υ μπορούν να αποτελέσουν κριτήρια εισαγωγής Η δημιουργία προγράμματος IB που θα άνοιγε το δρόμο για σπουδές στο εξωτερικό και σε μαθητές που δεν φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία δημιουργεί μια σειρά ερωτημάτων θα ήταν μια μεγάλη τομή για τα δημόσια σχολεία αλλά δημιουργεί και μια σειρά από ερωτήματα Το πρόγραμμα αυτό θα

  Original URL path: http://www.doe.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=672:oi-protaseis-liakou-gia-tin-paideia-eisagogi-se-aei-xoris-eksetaseis-aksiologisi-ekpaideftikon-kai-i-b-sta-dimosia&catid=104&Itemid=1369 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ την Τρίτη και την Πέμπτη
  Μ Ε Δημιουργήθηκε 02 Φεβρουάριος 2016 Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΑΠΕ ΜΠΕ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΑΙΤΑΣ Για αύριο Τρίτη από τις 11 00 έως τις 16 00 δεν θα λειτουργήσει κανένα μέσο μαζικής μεταφοράς καθώς τα σωματεία των εργαζομένων στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας πραγματοποιούν στάση εργασίας και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 12 00 έξω από το υπουργείο Μεταφορών Πεντάωρη στάση εργασίας πραγματοποιούν αύριο Τρίτη οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς ενώ με στάσεις εργασίας αλλά και 24ωρη απεργία θα συμμετάσχουν και στην κινητοποίηση της ΓΣΕΕ ΑΔΕΔΥ την Πέμπτη Αναλυτικά για αύριο Τρίτη από τις 11 00 έως τις 16 00 δεν θα λειτουργήσει κανένα μέσο μαζικής μεταφοράς καθώς τα σωματεία των εργαζομένων στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας πραγματοποιούν στάση εργασίας και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 12 00 έξω από το υπουργείο Μεταφορών Την Πέμπτη οι εργαζόμενοι στα τρόλεϊ τον προαστιακό σιδηρόδρομο και την ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα πραγματοποιήσουν 24ωρη απεργία Οι εργαζόμενοι στα αστικά λεωφορεία θα πραγματοποιήσουν στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09 00 και από τις 21 00 έως τη λήξη της βάρδιας το πρωί η έξοδος από τα αμαξοστάσια θα είναι στις 8 30 π μ ενώ η αποκατάσταση της κυκλοφορίας θα επιτευχθεί έως τις 09 30 το βράδυ τα

  Original URL path: http://www.doe.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=671:pos-tha-kinithoyn-ta-mmm-tin-triti-kai-tin-pempti&catid=104&Itemid=1369 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Κόντρα κυβέρνησης - αντιπολίτευσης για τους διευθυντές Εκπαίδευσης. Καταγγελίες σε Αχαΐα, Ρόδο και Β. Ελλάδα για το πριμ της «συνέντευξης»
  για κομματικές επιλογές που ανέβασαν επικίνδυνα την ένταση στον χώρο της εκπαίδευσης ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή οι επιλογές των στελεχών της εκπαίδευσης Αναστάτωση προκλήθηκε σε περιοχές όπως η Αχαΐα η Ρόδος αλλά και η Βόρεια Ελλάδα μετά τη δημοσίευση των τελικών πινάκων των υποψηφίων για τις θέσεις των διευθυντών Εκπαίδευσης Ειδικά στην περιοχή της Αχαΐας από την οποία προέρχεται και η υφυπουργός Παιδείας κυρία Σία Αναγνωστοπούλου τα σχόλια για κομματικές επιλογές ανέβασαν επικίνδυνα το θερμόμετρο στην εκπαιδευτική κοινότητα Από την πλευρά του ο υπουργός Παιδείας κ Νίκος Φίλης δήλωσε ότι για πρώτη φορά οι διευθυντές Εκπαίδευσης επελέγησαν από αποκεντρωμένες δομές στις 13 Περιφέρειες με δημοκρατικό τρόπο και όλα εκείνα τα κριτήρια τυπικά προσόντα ψηφοφορία και συνέντευξη που κατέστησαν αδιάβλητη και αντικειμενική την όλη διαδικασία Η κυβέρνηση της Αριστεράς για μία ακόμα φορά και σε αντίθεση με το παλιό κομματικό σύστημα απέδειξε στην πράξη ότι σέβεται τους δημοκρατικούς κανόνες τη διαφάνεια και την αξιοκρατία συνέχισε Την ίδια στιγμή ο υπεύθυνος μορφωτικών υποθέσεων της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής επικρατείας καθηγητής κ Θεόδωρος Φορτσάκης δήλωσε χαρακτηριστικά Η επιλογή των διευθυντών Εκπαίδευσης που ολοκληρώθηκε επιβεβαίωσε δυστυχώς τους χειρότερους φόβους μας Οι καταγγελίες μας για μια στημένη διαδικασία που διαμόρφωσε η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ με δύο στοχευμένες νομοθετικές παρεμβάσεις αποδείχθηκαν απόλυτα βάσιμες Όπως και στην επιλογή των περιφερειακών διευθυντών Εκπαίδευσης το σημαντικότερο προσόν για την επιλογή των νέων διευθυντών Εκπαίδευσης αποτέλεσε σε πολλές περιπτώσεις το πιστοποιητικό φρονημάτων που διαθέτουν υπέρ της συγκυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ Πολύτιμο εργαλείο για την επιλογή των ημετέρων αποδείχθηκε η συνέντευξη κατά τη διεξαγωγή της οποίας σημειώθηκαν προκλητικές αδικίες με την υπέρμετρη βαθμολόγηση των δικών μας που καταφανώς υστερούσαν στα αντικειμενικά κριτήρια δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ Φορτσάκης Οι καταγγελίες στην Αχαΐα Ο πρώην υπουργός Παιδείας κ Αριστείδης Μπαλτάς είχε καταργήσει το κριτήριο της αμαρτωλής συνέντευξης κατά την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης

  Original URL path: http://www.doe.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=668:kontra-kyvernisis-antipolitefsis-gia-tous-diefthyntes-ekpaidefsis-kataggelies-se-axaia-rodo-kai-v-ellada-gia-to-prim-tis-synentefksis&catid=104&Itemid=1369 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Η κυβέρνηση «ποτίζει το δέντρο» της ιδιωτικής ασφάλισης.Αύριο συζητιέται και ψηφίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής η ενσωμάτωση στο ελληνικό Δίκαιο της ευρωπαϊκής οδηγίας για την ενίσχυση των ασφαλιστικών εταιρειών
  δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα είτε επειδή είναι άνεργοι είτε επειδή είναι επισφαλώς εργαζόμενοι θα έχουν μια προοπτική στα γηρατειά τους μιας στοιχειώδους κοινωνικής προστασίας Αυτά έλεγε την Τρίτη στην τριτολογία του ο πρωθυπουργός στην προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση στη Βουλή για το Ασφαλιστικό σε μια προσπάθεια να οριοθετηθεί απέναντι στις προτάσεις της ΝΔ Η αλήθεια βέβαια είναι εντελώς διαφορετική καθώς και η σημερινή συγκυβέρνηση με τη δομική μεταρρύθμιση που προωθεί σε βάρος της Κοινωνικής Ασφάλισης και με άλλα παράλληλα μέτρα διευρύνει το πεδίο δράσης των αρπακτικών που δραστηριοποιούνται στην ιδιωτική ασφάλιση και κάνει γενναία βήματα στην κατεύθυνση της ενίσχυσης του τρίτου ιδιωτικού πυλώνα Τρανή απόδειξη γι αυτό είναι το νομοσχέδιο που συζητιέται και ψηφίζεται αύριο Παρασκευή στην Ολομέλεια της Βουλής για την επικύρωση οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ενωσης με τις οποίες ενισχύεται η δράση των επιχειρηματικών ομίλων στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης Συγκεκριμένα το νομοσχέδιο ενσωματώνει στο ελληνικό Δίκαιο το νέο ευρωενωσιακό πλαίσιο για την αγορά ασφάλισης Solvency II Φερεγγυότητα ΙΙ που αντικαθιστά το προηγούμενο Η συγκεκριμένη οδηγία της ΕΕ αφορά όλα τα είδη ασφάλισης όχι μόνο την ασφάλιση πραγμάτων αλλά και την ασφάλιση προσώπων όπως ξεκαθαρίζεται από το άρθρο 2 του σχεδίου νόμου Αφορά δηλαδή εξίσου την ασφάλιση για συντάξεις Πρόνοια και Υγεία Σύμφωνα με την αποκαλυπτική εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου στόχοι της οδηγίας είναι α Η διευκόλυνση της ανάληψης και της άσκησης ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών δραστηριοτήτων δηλαδή η μεγεθυσμένη του μεριδίου της ιδιωτικής ασφάλισης β Η κατάργηση των σημαντικότερων διαφορών μεταξύ των δικαίων των κρατών μελών δηλαδή η δημιουργία ενιαίας ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς Οι βασικοί άξονες Βασικοί άξονες της οδηγίας και του νομοσχεδίου είναι Αίρεται κάθε εθνικό μέτρο ή νόμος που περιορίζει την ελεύθερη εγκατάσταση των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών σε χώρες της ΕΕ επομένως και στην Ελλάδα ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης Ταυτόχρονα γίνεται ένα αποφασιστικό βήμα για

  Original URL path: http://www.doe.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=667:i-kyvernisi-potizei-to-dentro-tis-idiotikis-asfalisis-ayrio-syzitietai-kai-psifizetai-stin-olomeleia-tis-voulis-i-ensomatosi-sto-elliniko-dikaio-tis-evropaikis-odigias-gia-tin-enisxysi-ton-asfalistikon-etaireion&catid=104&Itemid=1369 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • 4.768 οι αιτήσεις μεταθέσεων από περιοχή σε περιοχή 12.802 οι αιτήσεις για βελτίωση θέσης
  περιοχή σε περιοχή 12 802 οι αιτήσεις για βελτίωση θέσης Πληροφοριακά Στοιχεία Γράφτηκε από τον την Παληγιάννης Β Κατηγορία Παληγιάννης Βασίλης Δημιουργήθηκε 11 Φεβρουάριος 2016 Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ Υ Σ Π Ε Τηλ 6974750409 Fax 2103442287 e mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε Αθήνα 1 1 02 2016 4 768 οι αιτήσεις μεταθέσεων από περιοχή σε περιοχή 12 802 οι αιτήσεις για βελτίωση θέσης Με βάση τα στοιχεία των αρμοδίων υπηρεσιών του υπουργείου Παιδείας το σύνολο των αιτήσεων μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που υποβλήθηκαν τη σχολική χρονιά 2015 2016 ανέρχεται σε 4 768 Από αυτές 175 αφορούν μεταθέσεις σε ΣΜΕΑΕ 87 μεταθέσεις σε διαπολιτισμικά και 4 506 μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή γενικής εκπαίδευσης Οι μεταθέσεις με βάση την κείμενη νομοθεσία πρέπει να ανακοινωθούν έως το τέλος Μαρτίου Το πιθανότερο κατά την εκτίμηση μου οι μεταθέσεις να ολοκληρωθούν έως τέλος Απριλίου Επισημαίνω πως δυστυχώς για άλλη μια χρονιά οι μεταθέσεις θα πραγματοποιηθούν με το ίδιο νομοθετικό πλαίσιο αν και εδώ και χρόνια όλοι συμφωνούμε για την αναγκαιότητα αλλαγών ώστε να οδηγηθούμε σ ένα πιο απλό πιο δίκαιο και

  Original URL path: http://www.doe.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=685:4-768-oi-aitiseis-metatheseon-apo-perioxi-se-perioxi-12-802-oi-aitiseis-gia-veltiosi-thesis&catid=91&Itemid=1357 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • 4.768 οι φετινές οι αιτήσεις για μετάθεση των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων της Π..Ε., Γενικής και Ειδικής Αγωγής
  των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων της Π Ε Γενικής και Ειδικής Αγωγής Πληροφοριακά Στοιχεία Γράφτηκε από τον την Μπράτης Δ Κατηγορία Μπράτης Δημήτρης Δημιουργήθηκε 11 Φεβρουάριος 2016 Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 11 02 2015 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε http www mpratis gr τηλ 6974750402 2103312790 2103442884 fax 2103246893 4 768 οι φετινές οι αιτήσεις για μετάθεση των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων της Π Ε Γενικής και Ειδικής Αγωγής Συναδέλφισσες συνάδελφοι Σας ενημερώνω ότι οι αιτήσεις για μετάθεση των εκπαιδευτικών Π Ε Γενικής και Ειδικής Αγωγής για το έτος 2016 ανέρχονται συνολικά στις 4 768 Σας κοινοποιώ αναλυτικό πίνακα των φετινών αιτήσεων μετάθεσης ανά ειδικότητα ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 1 ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 243 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 96 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 44 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 2406 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 23 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 67 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 2 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 900 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α Ε Ι 115 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ Ε Ι 42 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 567 ΣΥΝΟΛΟ 4506 2 ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕΔΔΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΑΣΚΑΛΟΙ 98 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 2 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

  Original URL path: http://www.doe.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=684:4-768-oi-fetines-oi-aitiseis-gia-metathesi-ton-ekpaideftikon-olon-ton-eidikotiton-tis-p-e-genikis-kai-eidikis-agogis&catid=92&Itemid=1358 (2016-02-13)
  Open archived version from archive •