archive-gr.com » GR » A » ATSAVES.GR

Total: 97

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Διαγραφή οφειλών ύψους 111.172 €
  Δ 1999 830 Εφ Πειρ 270 1996 Δ Ε Ε 1996 706 ΕφΑθ 9861 1995 ΕλλΔνη 39 172 ΕφΑΟ 6428 1994 Ελλ Δνη 36 1547 Εφ Πειρ 535 1994 Αρχ Ν 1995 415 H δεύτερη μετέχουσα πιστώτρια ισχυρίζεται όιτ η αίτηση είναι αόριστη διότι δεν εξειδικεύονται τα περιστατικά που συντέλεσαν στην μόνιμη αδυναμία αποπληρωμής των οφειλών του αιτούντα Ο ισχυρισμός αυτός είναι νομικά αβάσιμος καθόσον ο νόμος δεν απαιτεί την αναφορά των στοιχείων αυτών αφού το άρθρο 4 απαιτεί μόνο να αναφέρονται στην αίτηση η κατάσταση των εισοδημάτων του ίδιου και της συζύγου του ενώ αρκεί η απλή αναφορά ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής τους άρθρο 1 του ν 3869 2010 Επίσης πρότεινε την αοριστία του δικογράφου ενόψει της διατάξεως του άρθρου 1 παρ 2 περ α του ιδίου νόμου Ειδικότερα ισχυρίστηκε ότι δεν γίνεται αναφορά του χρόνου συνάψεως των δανεικών συμβάσεων για τις οποίες ζητείται η υπαγωγή στη ρύθμιση Η ένσταση αυτή είναι απορριπτέα δεδομένου ότι στο δικόγραφο σελ 14 γίνεται ρητή μνεία ότι οι προς ρύθμιση οφειλές αναλήφθησαν σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της αιτήσεως Η τρίτη μετέχουσα στη δίκη πιστώτρια πρότεινε πέραν των ανωτέρω ενστάσεων αοριστίας και καταχρηστικότητας και την ένσταση ελλείψεως ενεργητικής νομιμοποίησης του αιτούντα καθόσον ο αιτών επειδή έχει εγγυηθεί προσωπικά υπέρ τρίτου σε επιχειρηματική σύμβαση για κερδοσκοπία επ αμοιβή έχει εμπορική ιδιότητα και συνεπώς πτωχευτική ικανότητα Ο ισχυρισμός αυτός είναι απορριπτέος ως μη νόμιμος καθότι οι εγγυητές εμπορικών χρεών όπως στην προκειμένη περίπτωση μπορούν να υπαχθούν στην εν λόγω ρύθμιση βλ Α Κρητικός ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων σελ 227 H αίτηση επομένως που είναι αρκούντως ορισμένη αρμοδίως εισάγεται στο παρόν δικαστήριο για να εκδικασθεί με την εκούσια δικαιοδοσία εφόσον για το παραδεκτό της έχουν προσκομισθεί a η βεβαίωση η προβλεπόμενη από το άρθρο 2 παρ 2 του ν 3869 2010 περί αποτυχίας της απόπειρας εξωδικαστικού συμβιβασμού του δικηγόρου Ατσαβέ Μιχαήλ βλ προσκ από 25 11 2011 βεβαίωση β υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας του ίδιου και των πιστωτών του και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο τόκους και έξοδα καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων του κατά την τελευταία τριετία Περαιτέρω από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση του αιτούντα ούτε έχει εκδοθεί προγενέστερη απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών του με απαλλαγή του από υπόλοιπο χρεών άρθρο 13 παρ 2 του ν 3869 2010 H αίτηση λοιπόν είναι νόμιμη και στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1 4 8 9 και 11 του ν 3869 2010 και πρέπει να ερευνηθεί κατ ουσίαν εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντα και των πιστωτών του Με την υπ αριθμ 3 2012 κρινόμενη αίτηση που επίσης διορθώθηκε παραδεκτά η αιτούσα επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς την μοναδική πιστώτρια Τράπεζα οι οποίες οφειλές αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση ζητεί όπως συνάγεται από το όλο περιεχόμενο της αίτησης τη ρύθμιση των χρεών της με την εξαίρεση του 50 ποσοστό συγκυριότητάς της της κύριας κατοικίας της σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή τους κατάσταση ως προς την οποία αναφέρει ότι είναι άνεργη κι είναι μοναδικό εισόδημα το εισόδημα του συζύγου της επίσης έχει την 50 αδιαίρετα κυριότητα επί της κατοικίας όπου διαμένει με την οικογένειά της έχει δυο ενήλικα τέκνα εκ των οποίων το ένα είναι άνεργο με σκοπό την μερική απαλλαγή της απ αυτά Η μοναδική μετέχουσα προέβαλε την ένσταση περί απαραδέκτου της αίτησης και καταχρηστικής άσκησης αυτής όπως και στην πρώτη αίτηση ισχυρισμοί που κατά τα προαναφερθέντα πρέπει να απορριφθούν 3ο φύλλο της αριθμ 7 2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας Διαδικασία εκουσίας Η αίτηση που επομένως είναι αρκούντως ορισμένη αρμόδια εισάγεται στο παρόν δικαστήριο για να εκδικασθεί με την εκούσια δικαιοδοσία άρθρο 3 του ν 3869 2010 εφόσον για το παραδεκτό της έχει προσκομισθεί νομίμως α η βεβαίωση η προβλεπόμενη από το άρθρο 2 παρ 2 του ν 3869 2010 περί αποτυχίας της απόπειρας εξωδικαστικού συμβιβασμού του διαμεσολαβητικού προσώπου που έχει την εξουσία κατά το άρθρο 2 του νόμου αυτού βλ την από 25 11 2011 βεβαίωση του δικηγόρου Μιχαήλ Ατσαβέ και β υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας της ίδιας και της πιστώτριάς της κατά κεφάλαιο τόκους και έξοδα κατά την τελευταία τριετία Περαιτέρω από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία του παρόντος δικαστηρίου προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση της αιτούσας σε οποεοδήποτε Ειρηνοδικείο της χώρας για διευθέτηση των οφειλών της με απαλλαγή της από τα υπόλοιπα χρεών άρθρο 13 παρ του ν 3869 2010 H αίτηση λοιπόν είναι νόμιμη ερειδόμενη στις ίδιες ως άνω με την πρώτη αίτηση διατάξεις και πρέπει να ερευνηθεί κατ ουσίαν εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και της πιστώτριάς της να συνεκδικασθεί δε με την πρώτη λόγω της προφανούς συνάφειάς τους αφού οι αιτούντες είναι σύζυγοι και συνοφειλέτες εις ολόκληρον σε ορισμένες εκ των απαιτήσεων με τη συνεκδίκαση δε αυτή θα επιτευχθεί οικονομία της δίκης ενώ δεν Θα Θιγεί ο προσωποπαγής χαρακτήρας της ρύθμισης για κάθε ένα αιτούντα αφού το άρθρο 741 Κ Πολ Δ επιτρέπει τη εφαρμογή του 246 Κ Πολ Δ Κεραμέας σχολ στο 246 Κ Πολ Δ Από την ανωμοτί εξέταση του αιτούντα όλα τα προσκομιζόμενα και επικαλούμενα έγγραφα αποδείχθηκαν τα επόμενα Οι αιτούντες είναι σύζυγοι και έχουν δυο τέκνα ηλικίας 31 και 29 ετών Ο πρώτος εξ αυτώντη συγκεκριμένη περίοδο απασχολείται σε ξενοδοχείο στα Χανιά και κατοικεί εκτός οικογενειακής εστίας ενώ ο δεύτερος διατηρεί ατομική επιχείρηση και ζει ακόμη στην οικογενειακή εστία 0 σύζυγος είναι συνταξιούχος ανθυποπλοίαρχος του πολεμικού ναυτικού και η βασική σύνταξή του ανέρχεται μηνιαία μετά από αλλεπάλληλες μειώσεις από 1 166 46 ευρώ όπως ιδιαιτέρως προκύπτει από τα ενημερωτικά σημειώματα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τις χρονικές περιόδους από 1 4 2011 έως 30 6 2011 και από 1 10 2011 έως 31 12 2011 σε 1 113 17 ευρώ Περαιτέρω λαμβάνει στις 23 κάθε ζυγού μήνα το μέρισμα του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού που αφορά τους επόμενους δυο μήνες το οποίο μειώθηκε από 462 53 ευρώ σε 200 11 ευρώ και στις 23 κάθε μονού μήνα το μέρισμα του ΕΚΟΕΜΝ που αφορά τον τρέχοντα και τον επόμενο μήνα από 227 26 ευρώ μειώθηκε σε 218 27 ευρώ βλ οικείο ενημερωτικό δελτίο που αφορά τα μερίσματα διμήνων Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου και Νοεμβρίου Δεκεμβρίου του έτους 2011 σε συνδυασμό με την από 24 5 2012 εκτύπωση κίνησης λογαριασμού σύνταξης Ετσι το ποσόν που λαμβάνει μηνιαία πλέον ανέρχεται κατά μέσον όρο σε 1 322 ευρώ από 1 500 ευρώ που ελάμβανε H αιτούσα σύζυγός του είναι άνεργη από τον Φεβρουάριο του 2010 Προηγουμένως από τον Ιούλιο του 2008 εργαζόταν ως ιδιωτική υπάλληλος και δη ως πωλήτρια υπό το καθεστώς της πλήρους απασχόλησης στο κατάστημα SPRIDER αλλά το Φεβρουάριο του 2010 απολύθηκε λόγω των περικοπών προσωπικού στις οποίες προέβη για οικονομικούς λόγους το εν λόγω κατάστημα Από 6 3 2011 δε έπαψε να λαμβάνει το επίδομα ανεργείας από τον ΟΑΕΔ Στο απώτερο δε παρελθόν διατηρούσε από 6 2 2001 την ατομική επιχείρηση κατάστημα λιανικού εμπορίου καφέ αλλά από 18 3 2008 έπαυσε την εμπορική της δραστηριότητα προβαίνοντας σε διακοπή της ανωτέρω ατομικής επιχείρησης Παράλληλα από 5 7 2005 έως 4 2 2009 ήταν ομόρρυθμο μέλος στην ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία και τον τίτλο H εταιρεία αυτή συστήθηκε στις 25 1 2005 όπως προκύπτει από το καταστατικό της το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στο Βιβλίο εμπορικών εταιρειών του Πρωτοδικείου Λευκάδας με τον αριθμό 23 2 3 2005 και λειτουργούσε με την επωνυμία μέχρι την είσοδό της σε αυτή οπότε και έλαβε χώρα τροποποίηση του καταστατικού της ως προς την επωνυμία ενόψει της αποχώρησης ενός εκ των δυο αδελφών και υιών της αιτούσας ομορρύθμων εταίρων ο οποίος και της παραχώρησε το εταιρικά του μερίδιο χωρίς καμία επιβάρυνση αυτής Η τροποποίηση αυτή του καταστατικού καταχωρήθηκε στο βιβλίο των εμπορικών εταιρειών του Πρωτοδικείου Λευκάδας με αριθμό 69 15 7 2005 και η εταιρεία συνέχισε να λειτουργεί με τη νέα της επωνυμία Στις 4 2 2009 ακολούθησε λύση της ανωτέρω εταιρείας όπως προκύπτει από το με αριθμό 12 10 2 2009 έγγραφο διάλυσης στο βιβλίο των εμπορικών εταιρειών του Πρωτοδικείου Λευκάδας Έκτοτε η εν λόγω εταιρεία μετατράπηκε σε ατομική επιχείρηση επ ονόματι του υιού των αιτούντων Οι αποδοχές του αιτούντα για το έτος 2009 ήταν ετησίως 20 358 01 ευρώ και της αιτούσας 7 845 79 ευρώ για το έτος 2010 του αιτούντα 24 406 03 και της αιτούσας 11 631 05 ευρώ ενώ για το 2011 ανήλθαν του αιτούντα σε 22 205 54 και της αιτούσας σε 3 408 26 ευρώ βλ προσκομιζόμενα αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων Οικ Ετών 2009 2010 2011 Άλλη πηγή εισοδήματος δεν προέκυψε ότι διαθέτουν οι αιτούντες σύζυγοι H οικονομική τους κατάσταση δεν πρόκειται να βελτιωθεί λόγω της δυσκολίας ανεύρεσης εργασίας στην ηλικία που είναι και οι δυο 53 ο αιτών και 51 η αιτούσα η οποία επιπλέον αντιμετωπίζει και προβλήματα υγείας αλλά και της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των αποδοχών και των συνταξιούχων όπως παραπάνω αναφέρθηκε Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση των ενδίκων αιτήσεων είχαν αναλάβει τα παρακάτω χρέη τα οποία τόσο αυτά προς τους ανέγγυους όσο και αυτά προς τους ενέγγυους πιστωτές κατά πλάσμα του νόμου Θεωρούνται με την κοινοποίηση αιτήσεων ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης βλ σε Κρητικό Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων σελ 98 επ με εξαίρεση το εμπραγμάτως ασφαλισμένο στεγαστικό δάνειο που έλαβαν ως συνοφειλέτες οι αιτούντες και του οποίου o εντοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο εκδόσεως της παρούσας απόφασης άρθρο 6 παρ 3 ν 3869 2010 Ο αιτών σύζυγος έχει λάβει από την Τράπεζα ως συνοφειλέτης εις ολόκληρον μαζί με τον αιτούσα σύζυγό του δυνάμει των υπ αριθμ 650000202141 20 6 2006 και 650000207427 20 6 2006 συμβάσεων τα παράκάτω ποσά για στεγαστικά δάνεια τα οποία μαζί με τους τόκους την 30 8 2011 ανέρχονταν σε 129 561 92 ευρώ και 26 631 80 ευρώ αντίστοιχα και συνολικά 156 193 72 ευρώ 4ο φύλλο της αριθμ 7 2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας Διαδικασία εκουσίας Οι απαιτήσεις αυτές ήταν εξασφαλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια προσημείωση επί της κύριας κατοικίας τους βλ προσκομιζόμενα αντίγραφα περιλήψεων της Προϊσταμένης του Κτηματολογικού γραφείου Λευκάδας Η αιτούσα σύζυγος συμβλήθηκε στις ίδιες ως άνω συμβάσεις ως συνοφειλέτρια εις ολόκληρον Οι απαιτήσεις της τράπεζας και έναντι αυτής εξασφαλίσθηκαν με τις ίδια ως άνω εμπράγματη ασφάλεια προσημείωση επί του ιδίου ακινήτου το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία τους και επί του οποίου έχουν ποσοστό συγκυριότητας 50 αδιαίρετα ο καθένας Από την ίδια τράπεζα έχει χορηγηθεί στον αιτούντα I με την 4792730933990885 σύμβαση πιστωτική κάρτα ποσού 1 625 64 ευρώ 2 με την 54586507350886486 σύμβαση πιστωτική κάρτα ποσού 452 08 ευρώ 3 με την 601 9760829217459 σύμβαση πιστωτική κάρτα ποσού 14 652 80 ευρώ Συνολικά οι απαιτήσεις της τράπεζας αυτής ανέρχονται για τα δυο στεγαστικά δάνεια σε 129 561 92 26 631 80 156 193 72 ευρώ και σε 1 625 64 452 08 14 652 80 16 730 52 ευρώ μαζί με τους τόκους μέχρι 30 8 2011 και για όλα τα δάνεια σε 156 193 72 16730 52 172 924 24 ευρώ 4 0 αιτών επίσης έλαβε από την 1 με την 4213805840 σύμβαση καταναλωτικό δάνειο ποσού 22 449 06 ευρώ όπως τούτο ανέρχεται με τους τόκους μέχρι 16 8 2011 2 με την 4215482860 σύμβαση καταναλωτικού δανείου ποσό 148 02 ευρώ 3 με την 4222343587 σύμβαση καταναλωτικού δανείου ποσό 523 30 ευρώ 4 με την 5278900084919682 σύμβαση πιστωτική κάρτα ποσού 3 037 56 ήτοι 3 085 23 ευρώ με τους τόκους ποσού 47 67 ευρώ μέχρι 24 8 2011 Η συνολική οφειλή του αιτούντα στη τράπεζα αυτή ανέρχεται σε 22 449 06 148 02 523 30 3 085 23 26 205 61 ευρώ Ο αιτών επίσης έλαβε από την 1 με την 2663684 σύμβαση επιχειρηματικής πίστης όπου υπέγραψε ως εγγυητής ποσό 19 882 33 ευρώ ήτοι μαζί με τους τόκους ποσού 2 011 72 ευρώ μέχρι 30 6 2011 ποσό 21 894 05 ευρώ 2 με την 2008082553844000 σύμβαση πιστωτική κάρτα ποσού 11 117 64 ευρώ ήτοι μαζί με τους τόκους μέχρι 5 8 2011ποσού 118 27 ευρώ ποσό 11 235 91 ευρώ 3 με την 20010731011900 σύμβαση πιστωτική κάρτα ποσού 23 48 ευρώ ήτοι η συνολική οφειλή του αιτούντα στη τράπεζα αυτή ανέρχεται σε 21 894 05 11235 91 23 48 33 153 44 ευρώ Επίσης ο αιτών έλαβε από την με την 00010245400000003239 σύμβαση καταναλωτικό δάνειο ποσού 12 810 37 ευρώ ήτοι μαζί με τους τόκους μέχρι 1 9 20011 ποσό 13 131 47 ευρώ Συνολικά λοιπόν ο αιτών έχει χρέος προς ρύθμιση 172 924 24 26 205 61 33 153 44 13 131 47 245 414 76 ευρώ Ο αιτών έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του λόγω της προαναφερόμενης σημαντικής μειώσεως των εισοδημάτων του η δε αδυναμία του αυτή δεν οφείλεται σε δόλο 0 ισχυρισμός των μετεχουσών τραπεζών ότι ο αιτών εκ δόλου περιήλθε σε αδυναμία πληρωμής διότι απέκρυπτε από τους δανειστές του την κακή οικονομική του κατάσταση και την αδυναμία του να ανταποκριθεί στις δανειακές του υποχρεώσεις και εξακολουθούσε να κάνει χρήση ανακυκλούμενης πίστωσης για να εξασφαλίσει επίπεδο ζωής ανώτερο εκείνου που του έπρεπε το εισόδημά του είναι αόριστος Τούτο δε διότι δεν νοείται δολιότητα του δανειολήπτη με μόνη την ανάληψη δανειακής υποχρεώσεως της οποίας η εξυπηρέτηση είναι επισφαλής αλλά απαιτείται και η από τον δανειολήπτη πρόκληση άγνοιας της επισφάλειας αυτής στους πιστωτές Δεν εξειδικεύονται όμως από τους πιστωτές του οι συγκεκριμένες ενέργειες με τις οποίες ο αιτών απέκρυψε από αυτούς την οικονομική του κατάσταση και το σύνολο των υποχρεώσεών του προκειμένου να τύχει περαιτέρω δανεισμού δεδομένου άλλωστε ότι τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν την δυνατότητα να εξακριβώσουν την οικονομική συμπεριφορά και τις λοιπές δανειακές υποχρεώσεις των υποψηφίων πελατών τους Ο αιτών διαθέτει τα εξής περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να εκποιηθούν και αποφέρουν κάποιο αξιόλογο τίμημα α ένα διαμέρισμα του οποίου κατέστη συγκύριος κατά ποσοστό 50 αδιαίρετα με την αιτούσα συγκυρία κατά 50 αδιαίρετα επίσης δυνάμει του υπ αριθμ 4309 2 9 2005 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Λευκάδας που βρίσκεται στην περιοχή Περιβόλια του Δήμου Λευκάδας εκτάσεως 79 82 τ μ Στην αποκλειστική χρήση δε του ανωτέρω διαμερίσματος ανήκει ισόγειο γκαράζ εκτάσεως 20 17 τ μ Η εμπορική αξία της κατοικίας αυτής εκτιμάται σε 126 875 50 ευρώ σύμφωνα με την από 1 6 2012 εκτίμηση εμπορικής αξίας ακινήτου του πολιτικού μηχανικού λαμβανομένων υπόψη της περιοχής στην οποία βρίσκεται του εμβαδού της αλλά και των συνθηκών που επικρατούν σήμερα στην αγορά ακινήτων λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας Η κατοικία αυτή αποτελεί την κύρια κατοικία των αιτούντων και του ενός ενήλικα υιού τους όπως προαναφέρθηκε και η αξία της δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας προσαυξημένο κατά 50 Περαιτέρω η εκποίηση των λοιπών περιουσιακών στοιχείων του αιτούντα ήτοι a του αγρού με μερικές αμυγδαλιές εμπορικής αξίας που δεν υπερβαίνει τα 4 000 ευρώ δεδομένου ότι σύμφωνα με τις αξίες που έχουν καθορισθεί στη συγκεκριμένη περιοχή από το Υπουργείο Οικονομικών η αξία του κυμαίνεται σε 1 600 1 920 ευρώ ανά στρέμμα αποκλειστικής κυριότητας του αιτούντα που βρίσκεται στη Θέση ΑΓΙΟΥΣ της περιφερείας Σπανοχωρίου Σφακιωτών και έχει έκταση ένα στρέμμα περίπου και β ενός αυτοκινήτου MERCEDES 1796 κ εκ χρονολογίας 2001 αξίας 6 000 ευρώ δεν κρίνεται σκόπιμη γιατί δεν πρόκειται να προκαλέσουν αγοραστικό ενδιαφέρον το μεν αυτοκίνητο λόγω του μεγάλου κυβισμού του και των εξόδων για τέλη κυκλοφορίας συντήρησης κ λ π ούτε θα αποφέρουν κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτών του αιτούντα λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης αμοιβή εκκαθαριστή έξοδα δημοσιεύσεων κλπ Εξάλλου απεδείχθη ότι ο αιτών μετά τη σύναψη του από 16 1 2008 καταναλωτικού δανείου με την τέταρτη πιστώτρια Τράπεζα στις 29 8 2008 πώλησε ένα ακίνητό του δυνάμει του 11 474 29 8 2008 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Λευκάδας Σπύρου Αρβανίτη με τα χρήματα όμως της πώλησης αυτής ο αιτών εξόφλησε άλλες δανειακές του υποχρεώσεις Ο αιτών προέβη στην κατάθεση της επιδίκου αίτησής του στις 27 1 2012 ήτοι τρία χρόνια και τέσσερις μήνες μετά την κατάρτιση της ανωτέρω πώλησης και δεν ήταν υποχρεωμένος όπως ορίζει το άρθρο 4 παρ 1 του ν 3869 2010 να αναφέρει τη συγκεκριμένη πώληση στην υπεύθυνη δήλωση που προσκόμισε εφόσον αυτή δεν έλαβε χώρα μέσα στην τριετία ή πριν την πάροδο αυτής Συνεπώς ο σχετικός ισχυρισμός της τέταρτης πιστώτριας πρέπει να απορριφθεί ως δυσιαστικά αβάσιμος Με βάση τα προλεχθέντα συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντα οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του ν 3869 2010 και ειδικότερα σ αυτές των άρθρων 8 παρ 2 και 9 παρ 2 5ο φύλλο της αριθμ 7 2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας Διαδικασία εκουσίας Η ρύθμιση των χρεών του Θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές απ ευθείας στους πιο πάνω πιστωτές του από τα εισοδήματά του επί τετραετία που Θα αρχίζουν την πρώτη ημέρα του επομένου μηνός απ αυτόν που δημοσιεύθηκε η παρούσα απόφαση Το προς διάθεση προς τους πιστωτές του ποσόν λαμβανομένων υπόψη των βασικών και προσωπικών του αναγκών ανέρχεται σε 450 ευρώ το μήνα ποσό το οποίο βρίσκεται στις οικονομικές του δυνατότητες Ειδικότερα όπως προαναφέρθηκε το συνολικό ποσό των οφειλών του αιτούντα ανέρχεται σε 245 414 76 ευρώ από το οποίο τα 172 924 24 ευρώ συνολικά είναι οφειλή προς την και ειδικότερα 1 156 193 72 ευρώ για στεγαστικά δάνεια και 16 730 52 ευρώ για τα υπόλοιπα δάνεια 2 26 205 61 ευρώ προς την 3 33 153 44 ευρώ προς την και 4 13 131 47 ευρώ στη Τράπεζα Πειραιώς Σε κάθε μια από τις οφειλές αυτές αναλογεί τμήμα της μηνιαίας δόσης των 450 ευρώ και δη το συνολικό ποσόν των 317 07 ευρώ στην μεν πρώτη για τα στεγαστικά δάνεια 450 245 414 76 Χ 156 193 72 το ποσόν των 286 40 ευρώ και το ποσόν των 30 67 ευρώ 450 245 414 76 Χ16 730 52 για τα υπόλοιπα δάνεια στη δε δεύτερη 450

  Original URL path: http://atsaves.gr/-7-2012.html (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Διαγραφή οφειλών ύψους 46.190 €
  του ν 3869 2010 και συγκεκριμένα προσκομίζεται α η από 9 5 2011 βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού του πληρεξουσίου δικηγόρου Μιχαήλ Ατσαβέ και β η από 10 8 2011 υπεύθυνη δήλωσή του για τις περιπτώσεις α και β της παρ 1 του αρ 4 του ν 3869 2010 καθώς και για τη μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων του επί ακινήτων την τελευταία τριετία Εξάλλου από την αυτεπάγγελτη έρευνά του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτησή του ούτε έχει εκδοθεί προγενέστερη απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών του με απαλλαγή από υπόλοιπα χρέη Επομένως η κρινόμενη αίτηση αρμόδια φέρεται στο παρόν δικαστήριο για συζήτηση κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των αρ 741 εως 781 ΚΠΟΩΔ αρ 3 του ν 3869 2010 και είναι νόμιμη σύμφωνα με τις διατάξεις του ν 1 4 5 8 και 11 του ν 3869 2010 Ως εκ τούτου επειδή δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ των διαδίκων πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα Από την κατάθεση του ίδιου του αιτούντα που εξετάστηκε χωρίς να ορκιστεί ενώπιον του την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων που προβλέπονται δικαστηρίου τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι σε συνδυασμό με τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής αποδεικνύονται τα εξής O αιτών ηλικίας 68 ετών και ανύπαντρος είναι από το 1999 συνταξιούχος του ΝΑΤ ενώ το μηνιαίο εισόδημά του από την κύρια και επικουρική σύνταξη ανέρχεται πλέον στο ποσό των 868 43 ευρώ ιδ ιδ ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων 2012 του ασφαλιστικού του φορέα ενώ στο παρελθόν ήταν πιο αυξημένο ανερχόμενο περίπου στα 1000 ευρώ το μήνα ιδ εκκαθ σημειωμ ΔΟΥ οικονομικών ετών 2009 2010 2011 κατ 2012 Ζει μαζί με τον αδελφό του ο οποίος είναι συνταξιούχος του ΟΓΑ σε διαμέρισμα που μισθώνει καταβάλλοντας ενοίκιο 350 ευρώ το μήνα που βρίσκεται στο Αιγάλεω επί της ενώ δεν διαθέτει ακίνητη ή σημαντικής αξίας κινητή περιουσία πλην ενός μετρίου κυβισμού ΙΧΕ αυτοκινήτου έτους πρώτης κυκλοφορίας 2001 Ο τελευταίος σε χρονικό διάστημα προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της αίτησης είχε καταρτίσει με τους πιστωτές που αναφέρει συμβάσεις οι οφειλές από τις οποίες έχουν ως εξής 1 στη CITIBANK από την υπ αριθ σύμβαση προσωπικού δανείου το ποσό των 21 170 73 ευρώ από την υπ αριθ σύμβαση χορήγησης πιστωτικής κάρτας το ποσό των 17 033 73 ευρώ και συνολικά 38 204 46 ευρώ κατ 2 στην EUROBANK από την υπ αριθ σύμβαση καταναλωτικού δανείου το ποσό των 19 986 53 ευρώ Από την οικονομική κατάσταση του αιτούντα λαμβανομένων υπόψη κατ των αναγκαίων δαπανών που απαιτούνται για την ικανοποίηση των Βιοτικών του αναγκών του γεγονότος ότι ζει με τον αδελφό του ο οποίος συμβάλλει και αυτός κατά το μέτρο των δυνατοτήτων του στις κοινές δαπάνες του σπιτιού αλλά και της μη αναμενόμενης ουσιαστικής βελτίωσης της οικονομικής του κατάστασης ενόψει της ηλικίας του αλλά κατ των δυσχερών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα την τρέχουσα περίοδο προκύπτει ότι βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του απέναντι στους πιστωτές του Οι ισχυρισμοί των πιστωτών

  Original URL path: http://atsaves.gr/-259-787-2013.html (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Αναστολή διαταγής πληρωμής λόγω παράνομου επιτοκίου καταναλωτικού δανείου
  το άρθρο 632 ΚΠολΔικ όπως προκύπτει από την με ημερομηνία 28 2 2012 επισημείωση τον δικαστικού επιμελητή πρωτοδικείου Αθήνας Ν Φαρμάκη επί της από 28 2 2012 επιταγής προς εκτέλεση παρά πόδας της ανακοπτομενης διαταγής προς πληρωμή σε συνδυασμό με την από 19 3 2012 με αύξοντα αριθμό κατάθεσης 2953 2012 ανακοπή και την με αριθμό 4378Γ 20 3 2012 έκθεση επίδοσης τον δικαστικού επιμελητή στο πρωτοδικείο Αθηνών H αίτηση παραδεκτά φέρεται για συζήτηση ενώπιον τον δικαστηρίου αυτού κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων άρθρα 686 επ ΚΠολΔ και είναι νόμιμη στηριζόμενη στη διάταξη τον άρθρου 632 παρ 1 ΚΠολΔικ Πρέπει επομένως να ερευνηθεί για το παραδεκτό και βάσιμό της Πιθανολογείται εν προκειμένω ότι βάσιμα ο αιτών επάγεται με τον δεύτερο ΙΙ λόγο υπό στοιχείο 1 της ανακοπής τον ότι η καθ ης κατά το χρόνο σύναψης της ένδικης με αριθμό 2068339969 2 3 2010 σύμβασης τοκοχρεωλντικού δανείου με το παράρτημά της εφάρμοζε επιτόκιο ύψους 12 15 συμπεριλαμβανομένης της εισφοράς τον Νόμου 128 1975 κατά 0 6 βλ υπ αριθμό 3 2 όρο της με επίκληση προσκομιζόμενης σύμβασης αν και το νόμιμο δικαιοπρακτικό επιτόκιο ανερχόταν την 13 5 2009 και εφεξής σε 6 75 όπερ ισχύει σήμερα ως νόμιμο δικαιοπρακτικό και ως εκ τούτον υπάρχει μεγάλη απόκλιση ανάμεσα στο εφαρμοζόμενο και το νόμιμο δικαιοπρακτικό ύψους τουλάχιστον 5 εκατοστιαίων μονάδων με αποτέλεσμα να υπάρχει καταχρηστικότητα εκ μέρους της καθ ης κατά την A K 281 ως προς την υπέρβαση του νόμιμου δικαιοπρακτικού επιτοκίου για δε την προκειμένη πιθανολόγηση της ακυρότητας ή μη ως καταχρηστικού του όρου αυτού επιτόκιο δανειακής σύμβασης λαμβάνεται υπόψη από το παρόν δικαστήριο κατά κύριο λόγο το συμφέρον του καταναλωτή αιτούντος με συνεκτίμηση όμως της φύσης των αγαθών ή υπηρεσιών που αφορά σχετική σύμβαση καθώς και του σκοπού της πάντοτε δε στα πλαίσια επίτευξης σχετικής ισορροπίας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων μερών ΑΠ 1219 2001 430 2005 απορριπτομένης της ένστασης αοριστίας τον προκειμένου ισχυρισμού που πρόβαλε η καθ ης ως ουσιαστικά αβάσιμης παρελκομένης εκ της ανωτέρω θετικής πιθανολογήσεως της εξέτασης των λοιπών λόγων της ένδικης ανακοπής 2 φύλλο της με αριθμό2012 απόφασης το ειρηνοδικείου Αθηνών Ασφαλιστικά Μέτρα Πάντως και πέρα των ανωτέρω κριτήριο για τη χορήγηση της αναστολής αποτελεί το αν κατά την κρίση τον δικαστηρίου που δικάζει τη σχετική αίτηση η ενέργεια της αναγκαστικής εκτέλεσης Θα επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη στον αιτούντα αν δηλαδή πιθανολογείται κίνδυνος δημιουργίας αμετάκλητων καταστάσεων ανεπίδεκτων παραμερισμού μετά την ενδεχόμενη αίσια έκβαση της δίκης για την ανακοπή ΜΠρΑθ 1577 1995 ΕλλΔνη 37 448 ΜΠρΟεσ 656 1988 ΕλλΔνη 30 199 ΜΠρΙωαν 35 1985 ΕλλΔνη 26 573 ΜΠρΙωαν 237 1986 NoB 33 1444 ΜΠρΠειρ 1794 1984 ΑρχΝομ 41 36 Σινανιώτης Ειδικές Διαδικασίες β έκδοση 1984 σελ 202 Βαθρακοκοίλης ΚΠολΔ τομ Γ σελ 346 αρ 37 Περαιτέρω για τη χορήγηση της αναστολής δεν απαιτείται πιθανολόγηση ευδοκίμησης λόγον της ανακοπής Το αντίθετο που φαίνεται να υποστηρίζεται στον Τζίφρα Ασφαλιστικά Μέτρα 1985 σελ 518 αποτελεί παράθεση εκεί της άποψης τον Κοκκολάκη Δ 13 351 όπου όμως η σχετική διατύπωση της άποψης αυτής γίνεται με πολλές επιφυλάξεις Εξάλλου μετά

  Original URL path: http://atsaves.gr/-6702-2012.html (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Αναστολή διαταγής πληρωμής λόγω παράνομης είσπραξης προμήθειας καταναλωτικού δανείου και πιστωτικής κάρτας
  τόκων και εξόδων με βάση τη χορήγηση πιστωτικής κάρτας από τις 16 4 2007 την οποία χρησιμοποίησε ο αιτών μέχρι τις 5 01 2011 που καταγγέλθηκε γιατί άσκησε κατ αυτής και της καθ ης τράπεζας την από 2 3 2012 ανακοπή του της οποίας οι λόγοι θα ευδοκιμήσουν ενώ αν εκτελεστεί η άνω Διαταγή Πληρωμής ο αιτών θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη Η αίτηση αρμόδια εισάγεται στο παρόν Δικαστήριο κατά τα άρθρα 632 παρ 2 και 3 ΚΠολΔ εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ ΚΠολΔ και είναι νόμιμη στηριζόμενη στα άρθρα 632 παρ 1 και 3 623 624 ΚΠολΔ Επειδή δε η ανακοπή έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα η αίτηση πρέπει να ερευνηθεί στην ουσία της Από τα προσαγόμενα έγγραφα και την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα του αιτούντος στο ακροατήριο πιθανολογήθηκε η ευδοκίμηση του τρίτου λόγου της ανακοπής ήτοι η παράνομη προμήθεια της καθ ης από ανάληψη μετρητών η οποία σύμφωνα με ρητή διάταξη της ΠΔ ΤΕ του 1991 που εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση του Ν 1266 1982 και επαναλαμβάνεται και στις μεταγενέστερες ΠΔ ΤΕ απαγορεύει της είσπραξη προμήθειας στα δάνεια των οποίων το επιτόκιο ορίζεται ελεύθερα από τα πιστωτικά ιδρύματα Σύμφωνα με την από 16 4 2007 σύμβαση προσωπικού καταναλωτικού δανείου και πιστωτικής κάρτας ύψους 20 000 ευρώ χορηγήθηκε στον αιτούντα το δάνειο αυτό με κυμαινόμενο επιτόκιο 7 καταβλητέο σε 120 μηνιαίες δόσεις με χορήγηση συγχρόνως πιστωτικής κάρτας και η καθ ης από την έναρξη της πίστωσης μέχρι το κλείσιμο του λογαριασμού εισέπρατε προμήθεια για την ανάληψη μετρητών όπως τούτο προκύπτει από την αναλυτική κατάσταση του λογαριασμού που προσκομίστηκε κα επισυνάπτεται στη Διαταγή Πληρωμής με αποτέλεσμα στην προκειμένη σύμβαση ανοίγματος πίστωσης τα ποσά που εισπράττονταν να αλλοιώνουν το οφειλόμενο τελικό ποσό και η απαίτηση από τον άκυρο αυτό όρο του παραρτήματος της σύμβασης να μην είναι βεβαία και εκκαθαρισμένη κατά το

  Original URL path: http://atsaves.gr/-5140-2012.html (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 713/2013
  πληρωμής ληξιπρόθεσμων 2 φύλλο της υπ αρ 713 2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ιλίου Διαδικασία Εκούσια Δικαιοδοσία χρηματικών οφειλών της ζητεί τη διευθέτηση τους από το δικαστήριο κατά το προτεινόμενο από αυτή σχέδιο ώστε να επέλθει η μερική απαλλαγή της από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο των χρεών της έναντι της πιστώτριας Τράπεζας που περιλαμβάνονται στην υποβληθείσα από αυτήν κατάσταση με την εξαίρεση της κύριας κατοικίας της Με το περιεχόμενο αυτό και αίτημα η κρινόμενη αίτηση εισάγεται αρμοδίως και παραδεκτώς ενώπιον αυτού του δικαστηρίου της περιφέρειας της κατοικίας της αιτούσης κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας αρ 3 του Ν 3869 2010 Για το παραδεκτό της έχει προσκομισθεί νομίμως η βεβαίωση η προβλεπόμενη από το άρθρο 2 παρ 2 του ν 3 869 2010 περί αποτυχίας της απόπειρας εξωδίκου συμβιβασμού από 16 1 2012 την οποία υπογράφει ο Δικηγόρος Μιχαήλ Ατσαβές καθώς και την από 13 3 2012 υπεύθυνη δήλωση της ιδίας αιτούσας για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων α της περιουσίας της και των εισοδημάτων της αιτούσας και του συζύγου της β της πιστώτριας και των απαιτήσεων της κατά κεφάλαιο τόκους κι έξοδα καθώς και της μη υπάρξεως μεταβιβάσεων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της κατά την τελευταία τριετία Περαιτέρω από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία προέκυψε ότι εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση της αιτούσας ούτε έχει εκδοθεί προγενεστέρως απόφαση για διευθέτηση των οφειλών της με απαλλαγή της από υπόλοιπα χρεών άρθρο 13 παρ 2 ν 3869 2010 Η αίτηση στην οποία περιλαμβάνονται και τα στοιχεία του άρθρου 4 παρ 1 ν 3869 2010 είναι ορισμένη και νόμιμη ερειδόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1 4 8 9 και 11 ιδίου νόμου Εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και της πιστώτριας της πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω και στην ουσία της Από την χωρίς όρκο εξέταση της αιτούσας στο ακροατήριο βλ πρακτικά συνεδρίασης και όλα τα έγγραφα που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι αποδείχθηκαν τα εξής πραγματικά περιστατικά Η αιτούσα είναι ηλικίας 40 ετών και κατά το παρελθόν εργαζόταν ως οικιακή βοηθός Είναι ανύπαντρη μητέρα μιας θυγατέρας ηλικίας 20 ετών περίπου η οποία είναι σπουδάστρια του Λυκείου Ιλίου και του Κύκλου Η θυγατέρα της Σ είναι χρήστης ναρκωτικών και συμμετέχει σε πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής στήριξης του ΟΚΑΝΑ και στην μονάδα εφήβων ΑΤΡΑΠΟΣ Η αιτούσα από διετίας περίπου παραμένει άνεργη είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο επιδοτουμένων του ΟΑΕΔ χωρίς όμως επιδότηση Αυτή έχει κλονισμένη υγεία ρευματοειδή αρθρίτιδα και επέμβαση το έτος 2001 στον πνεύμονα διαμένει με τη μητέρα της η οποία λαμβάνει μία μικρή σύνταξη του ΟΓΑ ποσού 350 00 ευρώ Η αιτούσα έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των χρηματικών οφειλών της χωρίς δόλο Η αιτούσα οφείλει από δάνειο που έλαβε από την Εθνική Τράπεζα για την απόκτηση πρώτης κατοικίας διαμέρισμα καθώς και από πιστωτική κάρτα στην ίδια Τράπεζα τα εξής ποσά Α από την με αριθμό 4219962530 σύμβαση στεγαστικού δανείου ποσό 57 909 31 ευρώ και Β από την με αριθμό λογαριασμού 528900109708359 σύμβαση πιστωτικής κάρτας ποσό 2 559 46 ευρώ 2 522 30 ευρώ κεφάλαιο 37 16

  Original URL path: http://atsaves.gr/nomologia-7132013.html (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Κύριας Κατοικίας
  Νομολογία 29 2012 ΕΙΡ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Νομολογία 5104 2011 ΕΙΡ ΘΕΣΣΑΛ ΑΙΤΗΣΗ άρθρου 4 1 τον Ν 3869 2010 κατοίκου Αθηνών επί της οδού αριθμός ΚΑΤΑ 1 Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ A E η οποία εδρεύει στην Αθήνα επί τη οδού και εκπροσωπείται νόμιμα 2 Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία ΤΡΑΠΕΖΑ E F G EUROBANK ERGASIAS Α Ε η οποία εδρεύει στην

  Original URL path: http://atsaves.gr/arsiplistiriasmoukatoikias.html (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Άρση παρακράτησης μισθού από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
  στην ΑΘήνα επί της οδού Ακαδημίας αριθμός 40 και εκπροσωπείται νόμιμα Α ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 1 Κατάσταση περιουσίας αιτούντος και εισοδημάτων αιτούντος και συζύγου αυτού Ο αιτών έχω ηλικία 34 ετών είμαι μισθωτός και ειδικότερα την 2 3 2005 προσελήφθην ως μόνιμος Δημοτικός Αστυνόμος στην υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Χίου ΦΕΚ αριθμ 44 01 3 2005 εις την οποία εργάζομαι μέχρι σήμερα ως προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 16116 15 3 2013 σχετική βεβαίωση του Δήμου Χίου Διεύθυνση Διοικητικών Αριθμος 23 2013 Στη Χίο και στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου σήμερα την 29 03 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9 00 πμ εμφανίστηκε στη Γραμματέα του Ειρηνοδικείου ο δικηγόρος Ατσαβές Μιχαήλ δικ Αθηνών και κατάθεσε το παραπάνω δικόγραφο αίτησης Ο Καταθέσας Η Γραμματέας Ατσαβές Μιχαήλ Η Ειρηνοδίκης Χίού Ορίζουμε χρόνο για να συζητηθεί η αίτηση αυτή την 07 02 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9 00 π μ στο ακροατήριο στου Ειρηνοδικείου Χίου Γράφτηκε στο σχετικό πινάκιο με αριθμό 2 Χίος 29 03 2013 Η Ειρηνοδίκης ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ Ο Ειρηνοδίκης Χίου Εχοντας υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 781 ΚΠολΔ καθώς και το άρθρο 4 παρ 3 του Ν 386912010 όπως τροποποιήθηκε από το

  Original URL path: http://atsaves.gr/2013-07-29-21-48-11.html (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Άρση εκτέλεσης περιουσιακών στοιχείων
  Νομολογία 1238 2012 ΕΙΡ ΘΕΣΣΑΛ Νομολογία 18 2011 ΕΙΡ ΘΗΒ Νομολογία 21 2011 ΕΙΡ ΘΗΒ Νομολογία 2 2012 ΕΙΡ ΕΡΙΝΕΟΥ Νομολογία 29 2012 ΕΙΡ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Νομολογία 5104 2011 ΕΙΡ ΘΕΣΣΑΛ 215α 13 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ Απαγορεύεται μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της παρούσης αίτησης Του Ν 3869 10 α η αναγκαστική εκτέλεση στα αναφερόμενα σ αυτή περιουσιακά στοιχεία της αιτούσας και β η πραγματική και νομική μεταβολή των παραπάνω περιουσιακών

  Original URL path: http://atsaves.gr/arsiperioysiakonstoixeion.html (2016-01-09)
  Open archived version from archive