archive-gr.com » GR » A » APOLYTROSIS.GR

Total: 363

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ - Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος
  διότι ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου στήν ση με ρινή της μορφή παγιώθηκε μόλις τόν 11ο αἰώνα Δεδομένου ὅτι οἱ Χαιρετισμοί ἦταν ἕνα πολυχρησι μοποιούμενο Κοντάκιο σειρά ὕμνων δέν θά ἦταν ἀπίθανο σέ κάποια σημεῖα ἕνας στίχος νά ἀντικαταστάθηκε γιά νά ἐκφράσει ἀκριβέστερα τά αἰσθήματα τῆς στιγμῆς Ἐξ άλλου μέχρι σήμερα ὁ ποιητής αὐτοῦ τοῦ τόσο λαοφιλοῦς Ὕμνου παραμένει ἄγνωστος Ἡ ἀνωνυμία προσδίδει στόν Ὕ μνο μία ἰδιαιτερότητα ὁ καθένας μπορεῖ νά τόν θεωρεῖ δικό του νά τόν προσ οι κει ώ νεται νά τόν ψάλλει μέ τήν καρδιά του καί κάποιες φορές ἴσως νά τόν προσαρ μό ζει στά συγκεκριμένα αἰσθήματά του Οἱ ἐρευνητές ὑποθέτουν ὡς ποιητές τοῦ Κοντακίου τῶν Χαιρετισμῶν διάφορα πρόσ ωπα πού ἔζησαν ἀπό τόν 6ο μέχρι τόν 9ο αἰώνα ὅπως τόν Ρωμανό Μελωδό 6ος αἰ τόν Πατριάρχη Κων σταντινουπό λεως Σέργιο 7ος αἰ τόν Γεώργιο Πισίδη 7ος αἰ τόν Πα τριάρχη Κωνσταντι νου πό λεως Γερμανό τόν Α 7ος 8ος αἰ τόν Κοσμᾶ Μελωδό 8ος αἰ τόν Γεώργιο Νικομηδείας Σικελιώ τη 9ος αἰ τόν ἱερό Φώτιο 9ος αἰ Γιά κα νέναν ὅμως δέν εἶναι ἀπόλυτα βέβαιοι Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος συνδέεται μέ τήν ἑ ορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ ὅπως προαναφέρ θηκε ἐξυμνεῖ τήν σάρκωση τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ καί ψάλ λεται κατά τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή Μία εὔ λο γη ἐξήγηση εἶναι ἡ ἑ ξῆς Ἡ μεγάλη ἑορτή τοῦ Εὐ αγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου ἑορτάζεται πάντοτε ὅπως γνω ρίζουμε κατά τήν Μ Τεσσαρακοστή καί λόγῳ τοῦ πένθιμου χαρακτῆρος τῆς περιόδου στερεῖται προεορτίων καί μεθεορτίων Τήν ἔλλειψη αὐτή καλύπτει ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος Τμηματικά ψάλ λεται στό Μικρό Ἀπόδειπνο κάθε Παρασκευή κατά τίς τέσσερις πρῶτες ἑβδομάδες τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί ὁλόκληρος τήν Παρασκευή τῆς Ε Ἑβδομάδος Τό βράδυ τῆς Παρα σκευ ῆς ἀνήκει λειτουργικά στό Σάββατο Ὅλα τά Σάββατα ἐκτός ἀπό τό Μέγα καί οἱ Κυριακές ἀποτελοῦν τίς μόνες ἡμέρες τῆς περιόδου τῶν νηστειῶν κατά τίς ὁποῖες ἐπι τρέ πεται ὁ ἑ ορτασμός χαρμόσυνων γεγονότων Ἡ ἱστορία τοῦ Κοντακίου Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος Χαιρετισμοί ἀνήκει στήν ὁμάδα ἐκείνη τῶν θρησκευτικῶν ὕμνων πού ὀνομάζονται Κοντάκια Βέβαια σήμερα ὡς Κον τάκιο νοεῖται συνήθως ἕνα Τροπάριο τό Προοίμιο ἡ ἀπαρχή τοῦ πολύστροφου Κοντα κίου Ἀποτελεῖ κατάλοιπο ἀπό τά ἀρχαῖα Τέτοια σύντομα Κον τ άκια ὑπάρχουν στήν λειτουργική χρή ση γιά κάθε ἡμέρα τοῦ ἔτους καί χρη σιμο ποι οῦνται στόν Ὄρ θρο στήν Θεία Λειτουργία καί σέ ἄλλες Ἀ κο λου θίες Τό ὄνομα Κοντάκιο προῆλθε πιθανόν ἀπό τό κοντόν ξύλο ὅπου τύλιγαν τήν μεμβρά νη στήν ὁποία ἦταν γραμμένο τό Κοντάκιο Τό πρῶτο τροπάριο τοῦ Κοντακίου λέγεται Προοίμιον ἤ Κου κούλιον Περιέχει συνοπτικά τήν ὑπόθεση γιά τήν ὁποία συντέθηκε ὁ ὕμνος Οἱ ἑπόμενες στροφές ὀνομάζονται Οἶκοι καί περιέχουν λεπτο μέ ρειες Τά Κοντάκια εἶχαν μελωδία ψάλλονταν δηλαδή Γιά τήν ἱστορία σημειώνω ὅτι ἡ ἀρχαία λατρεία τῆς Ἐκκλησίας μας περιλάμβανε πολλά ἀναγνώσ ματα ἀπό τήν Ἁγία Γραφή καί λίγους ὕμνους Τό ἀρχέγονο αὐτό τυπικό μέ τά πολλά ἀναγνώσματα διατηρεῖται σήμερα στίς Ἀκολουθίες τῶν Με γά λων Ὡρῶν πού τελοῦνται κατά τήν παραμονή τῶν Μεγάλων Δεσποτικῶν Ἑορτῶν Στήν συνέχεια καλλιεργήθηκε μία πλούσια ποιητική παραγωγή ἡ ὁποία ἐκτόπισε τά ἀναγνώσμα τα Κάτι ἀνάλογο συνέβη μέ τήν ἐμφάνιση τῶν Κανόνων μέ τήν μεγάλη μουσική ποικιλία τους παραγκώνισαν ἀκρωτηρίασαν ἤ καί μετέτρεψαν σέ ἀναγνώσεις τά ἄσματα τῶν Κοντακίων καί τούς ἄλλους ὕ μνους Τό μοναδικό χρησιμοποιούμενο μέχρι καί σήμερα πλῆρες Κοντάκιο εἶναι ὁ Ἀκάθιστος Ὕ μνος μέ ἐμμελῶς ἀπαγγελλόμενο κείμενο Ἀ ποτελεῖ καί αὐτό ἀπόδειξη τῆς λει τουρ γικῆς μο ναδικότητος καί τῆς μεγάλης ἀπήχησης πού εἶχε στόν λαό Ἡ δομή τοῦ Κοντακίου Τό ἀρχικό Προοίμιο τοῦ Ἀκαθίστου εἶναι Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς λαβὼν ἐν γνώσει ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ Ἰωσὴφ σπου δῇ ἐπέστη ὁ ἀσώματος λέγων τῇ ἀ πειρογάμῳ ὁ κλίνας τῇ καταβάσει τοὺς οὐρανοὺς χωρεῖται ἀναλλοιώτως ὅλος ἐν σοί ὃν καὶ βλέπων ἐν μήτρᾳ σου λαβόντα δούλου μορφήν ἐξίσταμαι κραυγάζειν σοι Χαῖρε νύμ φη ἀνύμφευτε Μετά τό Προοίμιο ἀκολουθοῦν οἱ 24 Οἶκοι πού διατάσσονται μέ ἀλφαβητική ἀ κροστιχίδα Α Ω Σύμφωνα μέ τούς μελε τη τές τοῦ Ὕμνου οἱ δώδεκα πρῶτοι Οἶκοι Α Μ συνιστοῦν τό ἱστο ρι κό διηγηματικό μέρος Ἀναφέρονται στόν Εὐαγ γε λισμό τήν ἐπί σκεψη τῆς Παρθένου στήν Ἐλισάβετ τίς ὑποψίες τοῦ μνήστορος καί προστάτη τῆς Παρθένου Ἰωσήφ τήν Γέννηση τούς ποιμέ νες τούς μάγους τόν Ἡρώδη τήν προσκύνηση τῶν ποιμέ νων καί τῶν μάγων τήν φυ γή τοῦ Χριστοῦ στήν Αἴγυπτο τήν Ὑπα παν τή τοῦ Κυρίου Τό δεύτερο μέρος Οἶκοι Ν Ω εἶναι τό δογματικό θεολογικό Ἐδῶ γίνεται λόγος γιά τήν ἄσπορο σύλληψη καί σάρκωση τοῦ Κυρίου τήν θεότητα καί ἀνθρωπότητα τοῦ Χριστοῦ τήν θέωση τῶν ἀνθρώπων καί τήν θεομητορική ἀξία τῆς Παναγίας Στοιχεῖα τῆς μιᾶς ἑνότητος βέβαια ἀπαντῶνται καί στήν ἄλλη Πολλοί θεωροῦν ὅτι τό θεολογικό μέρος προ έρχεται ἀπό τά ἀπόκρυφα Ἐντούτοις δέν χρει ά ζεται νά ἐπικαλεσθοῦμε τά ἀπόκρυφα γιά θέματα πού ἡ ἁγία Γραφή ἀναφέρει Ἕνα τέτοιο θέμα π χ εἶναι ἡ φυγή τῆς ἁγίας οἰκογένειας στήν Αἴγυπτο Τά ἀ πόκρυφα παρουσιάζουν λεπτομέρειες καί πε ριστατικά κατά τήν διάρκεια τῆς πορεί ας γιά τά ὁποῖα δέν κάνει λόγο πουθενά οὔτε ὁ εὐαγ γε λι στής Ματθαῖος καί φυσικά οὔτε ὁ Ἀκάθιστος Ὕ μνος Ἐξάλλου στό Ἠσ 19 1 διαβάζουμε Ἰδοὺ Κύριος κάθηται ἐπὶ νε φέ λης κούφης καὶ ἥξει εἰς Αἴγυπτον καὶ σεισθήσεται τὰ χειροποίητα Αἰ γύ πτου ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ καὶ ἡ καρδία αὐτῶν ἡτ τηθήσεται ἐν αὐτοῖς Ὁ προφήτης παρου σιάζει τόν ὑπέρθεο Κύριο καθήμενον ἐπί νεφέ λης κούφης ἡ νεφέλη ὡς γνωστόν ἀ ποτελεῖ προ τύπωση τῆς Παναγίας νά ἔρ χεται στήν γῆ πού εἶναι γεμάτη εἴδωλα ὅ πως ἡ παλαιά Αἴγυπτος καί νά καταλύει τήν πλάνη καί τό σκότος Ὅπως ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος μέ τό ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλε σα τὸν υἱόν μου Μθ 2 15 μνημομεύει τήν σχετική προφητεία τοῦ Ὠσηέ 11 1 κατά τόν ἴδιο τρό πο ὁ ὑμνο γρά φος ἐμπνέεται καί λαμβάνει ἀφορ μή ἀπό τήν προφητεία τοῦ Ἠσαΐα γιά νά γράψει στόν 11ο Οἶ κο Λ Λάμψας ἐν τῇ Αἰ γύπτῳ φωτισμὸν ἀ λη θείας ἐδίωξας τοῦ ψεύδους τὸ σκότος τὰ γὰρ εἴδωλα ταύτης Σωτήρ μὴ ἐνέγκαντά σου τὴν ἰ σχὺν πέπτωκεν οἱ τούτων δὲ ῥυ σθέντες ἐβόων πρὸς τὴν

  Original URL path: http://www.apolytrosis.gr/index.php/component/k2/item/1011-akathistos-ymnos (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ - Κυρ. Ἰωάννου τῆς Κλίμακος Μρ 9,17-31
  ὅρο καί προϋπόθεση σ αὐτούς πού ἐπρόκειτο νά δεχθοῦν ἕνα σημεῖο Ὅπως ἑρμηνεύει ὁ ἱερός Χρυσόστομος εἶναι σάν νά τοῦ λέει Ἔχω τόσο περίσσεια δύναμη πού κι ἄλλοι μποροῦν μ αὐτή νά θαυματουργήσουν Φθάνει νά πιστέψεις ὅπως πρέπει καί μπορεῖς καί σύ νά θεραπεύσεις κι αὐτόν καί πολλούς ἄλλους Διάφοροι ἑρμηνευτές ὑπογραμμίζουν ἐδῶ τήν μετριοφροσύνη τοῦ Κυρίου Δέν ἀπαντᾶ σέ μένα τά πάντα εἶναι δυνατά ὅπως καί ἦταν ἀλλά λέει πάντα δυνατά τῷ πιστεύοντι Ἀποδίδει τή θεραπεία ὄχι στή δική του δύναμη ἀλλά στήν πίστη τοῦ ἀνθρώπου 9 24 Καί εὐθέως κράξας ὁ πατήρ τοῦ παιδίου μετά δακρύων ἔλεγε πιστεύω κύριε βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ μετά δακρύων Τά δάκρυα δείχνουν τή μετάνοια τοῦ πατέρα γιά τήν ἀπιστία του πιστεύω Κύριε βοήθει μου τῇ ἀπιστία Ὁπωσδήποτε ὁ πατέρας τοῦ παιδιοῦ εἶχε κάποια πίστη καί αὐτή τόν ἔκανε νά φέρει τό παιδί του στόν Χριστό Ἦταν ὅμως λιγοστή ἡ πίστη του γι αὐτό λέει Βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ 9 25 Ἰδών δέ ὁ Ιησοῦς ὅτι ἐπισυντρέχει ὄχλος ἐπετίμησε τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ λέγων αὐτῷ τό πνεῦμα τό ἄλαλον καί κωφόν ἐγώ σοι ἐπιτάσσω ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ καί μηκέτι εἰσέλθῃς εἰς αὐτόν ἰδών δέ ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἐπισυντρέχει ὄχλος Ὁ Κύριος δέν ἤθελε νά μαζευθεῖ πολύς κόσμος Κι ἄλλες φορές ὅταν ἔκανε κάποιο σημεῖο δέν ἤθελε νά εἶναι μπροστά πολύς κόσμος ἤ ἔλεγε στούς ἀνθρώπους πού θεράπευε νά μή μιλήσουν σέ κανέναν γιά τό σημεῖο πού ἔκανε ἐγώ σοι ἐπιτάσσω Μιλᾶ ὡς κυρίαρχος ὡς ἐξουσιαστής ὁ Κύριος ἐνῶ ὅλοι οἱ ἄλλοι πού κάνουν σημεῖα ἐπικαλοῦνται τή δική του δύναμη πρβλ ὁ Παῦλος Πρξ 16 18 9 26 27 Καί κράξαν καί πολλά σπαράξαν αὐτόν ἐξῆλθε καί ἐγένετο ὡσεί νεκρός ὥστε πολλούς λέγειν ὅτι ἀπέθανεν ὁ δέ Ιησοῦς κρατήσας αὐτόν τῆς χειρός ἤγειρεν αὐτόν καί ἀνέστη Τήν ὥρα πού ὁ δυστυχισμένος νέος ἀπαλλασσόταν ἀπό τό δαιμόνιο καί τήν τυρρανία του οἱ ἄνθρωποι τόν εἶδαν σάν νεκρό Ἀλλά ὁ Κύριος πού καί νεκρούς εἶχε ἀναστήσει τόν πιάνει ἀπό τό χέρι καί τόν σηκώνει ὑγιῆ καί ἀπαλλαγμένο ἀπό τό πάθος του 9 28 Καί εἰσελθόντα αὐτόν εἰς οἶκον οἱ μαθηταί αὐτοῦ ἐπηρώτων αὐτόν κατ ἰδίαν ὅτι ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό Προηγουμένως ὁ Κύριος εἶχε δώσει στούς μαθητές του ἐξουσίαν κατά πνευμάτων ἀκαθάρτων ὥστε ἐκβάλλειν αὐτά καί θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καί πᾶσαν μαλακίαν Μθ 10 1 Τώρα πού εἶδαν ὅτι δέν μποροῦσαν νά θεραπεύσουν τόν δαιμονιζόμενο νέο μέ ἀγωνία ρωτοῦν τόν Κύριο ποῦ ὀφειλόταν αὐτή ἡ ἀδυναμία τους Ἐπειδή τό θέμα ἦταν τόσο σπουδαῖο καί σοβαρό γι αὐτό τόν ρωτοῦν ἰδιαιτέρως καί ὄχι μπροστά στόν κόσμο 9 29 Καί εἶπεν αὐτοῖς τοῦτο τό γένος ἐν οὐδενί δύναται ἐξελθεῖν εἰ μή ἐν προσευχῇ καί νηστείᾳ Ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος ὡς πρώτη ἀπάντηση τοῦ Κυρίου ἀναφέρει διά τήν ἀπιστίαν ὑμῶν καί παρακάτω λέει αὐτά πού καταγράφει καί ὁ εὐαγγελιστής Μᾶρκος Μθ 17 20 21 Δέν ἦταν βέβαια ἄπιστοι οἱ μαθητές Φαίνεται ὅμως ὅτι μπροστά στή φρικτή κατάσταση τοῦ δαιμονισμένου παιδιοῦ τούς κατέλαβε ὀλιγοπιστία καί ὁ Κύριος ἐλέγχει τήν ὀλιγοπιστία τους ὡς ἀπιστία ἐν οὐδενί δύναται ἐξελθεῖν εἰ μή ἐν προσευχῇ καί νηστείᾳ Ἡ ἀπάντηση τοῦ Κυρίου εἶναι κατηγορηματική Δέν λέει ὅτι τά δαιμόνια βγαίνουν μέ τήν προσευχή καί τή νηστεία ἀλλά ὅτι δέν βγαίνουν μέ τίποτε ἄλλο παρά μόνον μέ προσευχή καί νηστεία Ὑπογραμμίζοντας τή δύναμη τῆς νηστείας στήν περίπτωση αὐτή ὁ ἱερός Χρυσόστομος λέει Ἡ νηστεία εἶναι φοβερή γιά τούς δαίμονες Ἄν κάποιος εἶναι σεληνιαζόμενος δεῖξε του τό πρόσωπο τῆς νηστείας Θά μείνει πιό ἀκίνητος κι ἀπ αὐτές τίς πέτρες γιατί θά παγώσει ἀπό τόν φόβο καί θά ναι σάν δεμένος ἰδιαίτερα δέ ὅταν δεῖ νά συνδέεται μέ τή νηστεία ἡ ἀδελφή καί ὁμόζυγός της προσευχή 9 30 Καί ἐκεῖθεν ἐξελθόντες παρεπορεύοντο διά τῆς Γαλιλαίας καί οὐκ ἤθελεν ἵνα τις γνῷ Καί ἐκεῖθεν ἐξελθόντες Ὁ Κύριος μέ τή συνοδία του ἔφυγαν ἀπό τό μέρος ὅπου ἔγινε ἡ θεραπεία τοῦ σεληνιαζόμενου παιδιοῦ δηλαδή ἀπό τά περίχωρα τῆς Καισαρείας τοῦ Φιλίππου καί διέσχιζαν τή Γαλιλαία οὐκ ἤθελεν ἵνα τις γνῷ Ἤθελε νά μένει κρυφός ἀπό τούς γραμματεῖς καί φαρισαίους γιά νά προετοιμάσει τούς μαθητές του γιά τό πάθος του πού πλησίαζε 9 31 Ἐδίδασκε γάρ τούς μαθητάς αὐτοῦ καί ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας ἀνθρώπων καί ἀποκτενοῦσιν αὐτόν καί ἀποκτανθείς τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται Κι ἄλλες φορές ὁ Κύριος προλέγει τό πάθος του Αὐτό δείχνει ὅτι εἶναι κύριος τῆς ζωῆς του καί μόνος του θέλησε νά τή θυσιάσει Δέν ἀναγκάσθηκε ἀπό κανέναν 9 32 Οἱ δέ ἠγνόουν τό ῥῆμα καί ἐφοβοῦντο αὐτόν ἐπερωτῆσαι ἐφοβοῦντο αὐτόν ἐπερωτῆσαι Οἱ μαθητές δέν καταλαβαίνουν τά λόγια τοῦ Ἰησοῦ ἀλλά καί φοβοῦνται νά ρωτήσουν περισσότερα Φοβοῦνται ἤ γιατί δέν ἀντέχουν ν ἀκούσουν μιά ἀπάντηση πού θά ταν ἴσως πιό δυσάρεστη γι αὐτούς ἤ γιατί θά τούς μάλωνε ἴσως ὁ διδάσκαλος ἄν ἐμφανίζονταν τόσο βραδεῖς τῇ καρδίᾳ καί δέν καταλάβαιναν πράγματα γιά τά ὁποῖα ἐπανειλημμένως τούς εἶχε μιλήσει Τά κυριώτερα νοήματα 1 Ὁ φοβερός ἐχθρός μας καί πῶς θά τόν πολεμήσουμε Εἶναι γνωστό σ ὅλους μας ὅτι ἀπό τήν ἀρχή τῆς δημιουργίας ὁ διάβολος βλέποντας τήν μακάρια κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου στόν παράδεισο τόν φθόνησε καί τόν πλάνεψε μέ ἀποτέλεσμα νά τόν βγάλει ἀπό τήν μακαριότητα καί νά τόν κάνει τραγικό καί δυστυχισμένο Ἀλλά καί μετά τήν πτώση ὁ φοβερός αὐτός ἐχθρός τοῦ ἀνθρωπίνου γένους δέν ἔπαψε νά μᾶς ἐνοχλεῖ προσπαθώντας συνεχῶς νά μᾶς βλάψει Ὁ Ἰησοῦς Χριστός μέ τήν ἐνανθρώπησή του μέ τόν θάνατο καί τήν ἀνάστασή του νίκησε γιά λογαριασμό μας τόν διάβολο καί τόν συνέτριψε βλ Ἰω 12 31 νῦν ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου ἐκβληθήσεται ἔξω Πράγματι μετά τόν ἐρχομό τοῦ Χριστοῦ μας ἔπεσαν τά εἴδωλα καταργήθηκε ἡ πολυθεΐα λιγόστεψαν οἱ δαιμονιζόμενοι Δέν ἔχει πιά ὁ διάβολος ἐξουσία πάνω στούς ἀνθρώπους Δέν μπορεῖ νά μᾶς βλάψει Μπορεῖ ὅμως καί ἔχει τό δικαίωμα νά μᾶς πειράξει Ὁ ἀπόστολος Πέτρος λέει ὅτι ὁ διάβολος ὡς λέων ὠρυόμενος περιπατεῖ ζητῶν τίνα καταπίῃ Α Πέ 5 8 Καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος μιλᾶ συχνά γιά τήν πάλη μας μέ τόν διάβολο καί γιά τίς μεθοδεῖες του βλ Β Κο 11 14 Ἐφ 6 11 12 16 Α Τι 3 7 Β Τι 2 26

  Original URL path: http://www.apolytrosis.gr/index.php/component/k2/item/181-kyr-ioannou-klimakos-evaggel (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ - Ἀναβαίνετε!
  ὅπου ἀπό τά δεκαέξι του εἶχε καταφύγει καί κατόπιν ἐπί μία εἰκοσαετία περίπου ὡς ἡγούμενος τῆς μονῆς Σινᾶ μελέτησε σέ βάθος τήν ἀνθρώπινη ψυχή καί γνώρισε τά μυστικά τοῦ πνευματικοῦ ἀγώνα Αὐτῆς τῆς ἐμπειρίας του τό ἀπόσταγμα περιλαμβάνει στό σοφό βιβλίο του Κλῖμαξ Σ αὐτό μέσα σέ τριάντα λόγους ὅσα ἦταν τά χρόνια τοῦ Κυρίου ὅταν ἄρχισε τή δημόσια δράση του ταξινομεῖ πρακτικά διδάγματα γιά τή μοναχική ζωή ἀλλά καί γενικότερα γιά τήν πνευματική ζωή τῶν πιστῶν Ἄν καί ἀσκητής ὁ ἴδιος καί πρός ἀσκητές ἀπευθυνόμενος δέν περιορίζεται σέ ἐντολές πού ἀφοροῦν στή σωματική ἄσκηση Δέν ἔχω νηστέψει δέν ἔχω ἀγρυπνήσει δέν κοιμήθηκα στό χῶμα ἀλλά ταπεινώθηκα καί μέ ἔσωσε ὁ Κύριος γράφει χαρακτηριστικά στόν 25ο λόγο Τό γνώρισμα τῆς πνευματικῆς ζωῆς πού κυρίως τονίζει ὁ θεοφώτιστος διδάσκαλος εἶναι ὁ συνεχής ἀγώνας γιά τήν πνευματική ἀναβάθμιση τοῦ πιστοῦ Παρουσιάζει τήν πνευματική ζωή ὡς μία κλίμακα Τό χρέος τοῦ καθενός εἶναι νά ἀγωνίζεται ὅσο περισσότερο μπορεῖ ν ἀνεβαίνει στήν κλίμακα Κλίμακα ἀναβάσεως πεπελέκηκα ἔχω καταρτίσει γράφει στόν 27ο λόγο ἕκαστος λοιπόν βλεπέτω ἐν ποίᾳ βαθμίδι ἕστηκεν Τήν ἀναγκαιότητα τῆς ἀναβάθμισης τονίζει ἐπιγραμματικά καί στήν κατακλείδα τοῦ βιβλίου παροτρύνοντας τούς ἀναγνῶστες Ἀναβαίνετε ἀναβαίνετε ἀδελφοί ἀναβάσεις προθύμως ἐν καρδίᾳ διαθέμενοι ἐπιθυμώντας ὁλόψυχα τίς ἀναβάσεις Πόσο σοφός ὁ λόγος τοῦ ἁγίου καθηγητῆ τῆς ἐρήμου καί πόσο ἀναγκαῖος καί γιά ὅλους ἐμᾶς πού μέσα στήν ἐρημία τῶν πόλεων στίς τόσες μέριμνες τῆς καθημερινότητας δέν παύουμε ν ἀτενίζουμε μέ λαχτάρα τόν οὐρανό καί νά ζητοῦμε τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ γιά τήν κατάκτησή του Αὐτή τή λαχτάρα ἐπιθυμώντας νά τονώσει ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς προετοιμάζει σ ὅλη τήν περίοδο τῆς Μ Τεσσαρακοστῆς καθώς βῆμα βῆμα μᾶς χειραγωγεῖ στό θρόνο τῆς χάριτος τοῦ Κυρίου στόν ζωοποιό σταυρό του γιά νά ἀξιωθοῦμε καί τῆς λαμπροφόρου Ἀναστάσεώς του Ἡ ὅλη πορεία τῆς Μ Τεσσαρακοστῆς εἶναι μία ἀνάβαση Τή βιώνει ὁ πιστός σέ προσωπικό ἐπίπεδο μέ τή μετάνοια καί τήν ἐξομολόγησή του Ἄν σέ πρώτη φάση ἡ μετάνοια εἶναι ἀλλαγή φρονήματος καί πορείας στή συνέχεια προσδιορίζεται ὡς ἀλλαγή ἐπιπέδου Κερδίζουμε ὕψος κάθε φορά πού μέ συναίσθηση καί συντριβή ἐπιστρέφουμε στόν Κύριο κι ἐξαγορευόμαστε τά κρίματά μας στό μυστήριο τῆς ἱερᾶς ἐξομολογήσεως Ἰδού ἀναβαίνομεν εἰς Ἰεροσόλυμα θά ψάλουμε στήν ἀρχή τῆς Μ Ἑβδομάδας Θά εμαστε ἄραγε ὅλοι ἕτοιμοι γιά τήν ἀνάβαση αὐτή Θά ἔχει προηγηθεῖ ἡ εἰλικρινής ἐξομολόγησή μας Ὁ Θεός νά δώσει Στέργιος Ν Σάκκος Tweet επιστροφή στην κορυφή Ἀρχική Ἡ ταυτότητά μας Ἵδρυση ἐξέλιξη Παραρτήματα Κοπιάσαντες ἐν Κυρίῳ Δραστηριότητες Πρόγραμμα ὁμιλιῶν μαθημάτων Ἐκδηλώσεις Κατασκηνώσεις Λατρευτικές συνάξεις Θέματα Βιβλικά Ἀποστολικά ἀναγνώσματα Εὐαγγελικά ἀναγνώσματα Παλαιά Διαθήκη Ἑρμηνεία ἁγιογραφ χωρίων Ἀπάντηση σέ ἀπορίες Λειτουργικά κηρύγματα Ἀντιαιρετικά Οἱ μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ Οἰκουμενισμός Ἁγιολογικά Ἑορτολογικά Ἅγιοι Τριώδιον Μεγάλη Ἑβδομάς Πάσχα Πεντηκοστάριον Ἱστορικά Ἅλωση Πόλεως Ἐπανάσταση 1821 Μακεδονικός ἀγώνας 28η Ὀκτωβρίου 1940 Κυπριακός ἀγώνας Ποικίλα Κοινωνικά Λατρευτικά Ὑμνολογικά Λογοτεχνικά Ποιήματα Διηγήματα Νεοελλ λογοτεχνία Παιδαγωγικά Ἐκπαιδευτικά Παιδαγωγικά Ἐκπαιδευτικά Σχολικά Ὁμιλίες Πατερικά Ποικίλα Ὑλικό ἑορτῶν Περιοδικό Ἱστορία περιοδικοῦ Τό τεῡχος τοῡ μήνα Προηγούμενα τεύχη Γίνε συνδρομητής Ἐκδόσεις Βιβλιοπωλεῖο Πῶς θά μᾶς βρεῖτε Βιβλία Ὁμιλίες Ὕμνοι Τραγούδια DVD Βρεφονηπιακός Σταθμός Ἡ Θεοτόκος Ἐκπαιδευτήρια Ἐλπίδα Νεανικές σελίδες Λύχνος Χριστιανική

  Original URL path: http://www.apolytrosis.gr/index.php/component/k2/item/519-anabainete (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ - Κυρ. Σταυροπροσκυνήσεως Μρ 8,34-38· 9,1
  τό πίστευαν ἀλλά καί ἐκεῖνοι πού δέν τό πίστευαν τό εἶχαν ἀκούσει τό ἤξεραν Στή διάρκεια τῆς ζωῆς τό πιό σημαντικό σημεῖο εἶναι ὁ σταυρός γιά τόν ὁποῖο μόλις μίλησε ὁ Κύριος Οἱ ἄπιστοι ἀκροατές ἔβλεπαν τόν σταυρό σάν τό τέρμα τῆς ζωῆς γι αὐτό καί τόν φοβοῦνταν Οἱ πιστοί τόν θεωροῦσαν ἕνα διαχωριστικό σημεῖο μετά ἀπό τό ὁποῖο βρίσκεται τό μεγαλύτερο καί ὡραιότερο τμῆμα τῆς ζωῆς Ὁ Χριστός λέει Ὅποιος πιστεύει ὅτι ἡ ζωή του θά τελειώσει μέ τόν σταυρό καί γι αὐτό θέλει νά τή φυλάξει αὐτός οὐσιαστικά θά τή χάσει γιατί τό πιό μεγάλο μέρος τῆς ζωῆς εἶναι μετά τόν σταυρό Ὅποιος ὅμως χάσει αὐτή τή λίγη ζωή πού εἶναι πρίν ἀπό τόν σταυρό κερδίζει τό αἰώνιο τμῆμα τῆς ζωῆς πού εἶναι μετά ἀπό τόν σταυρό ἕνεκεν ἐμοῦ καί τοῦ εὐαγγελίου Μέ δύο τρόπους μπορεῖ νά χάσει κανείς τή ζωή του γιά χάρη τοῦ εὐαγγελίου α τηρώντας τό εὐαγγέλιο β κηρύττοντας τό εὐαγγέλιο Ὁ μόνος τρόπος γιά νά πεθάνει κανείς γιά χάρη τοῦ Χριστοῦ εἶναι νά πεθάνει γιά χάρη τοῦ εὐαγγελίου Ἔτσι ἕνεκεν ἐμοῦ καί ἕνεκεν τοῦ εὐαγγελίου εἶναι τό ἴδιο πρᾶγμα 8 36 τί γάρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐάν κερδήσῃ τόν κόσμον ὅλον καί ζημιωθῇ τήν ψυχήν αὐτοῦ Τό πιό πολύτιμο ἀγαθό στόν κόσμο εἶναι ἡ ζωή μας Σκεφθεῖτε κάποιον πού ἔχει στή κατοχή του τόν πιό μεγάλο θησαυρό ὅ τι πιό πολύτιμο ὑπάρχει πάνω στή γῆ τόν κόσμο ὅλο Σέ τί θά τόν ὠφελήσει αὐτό ἄν χάσει τή ζωή του ἄν ἔρθει ἡ ὥρα νά πεθάνει Πολλοί ἀπό τό στίχο αὐτό παίρνουν ἀφορμή γιά νά μιλήσουν γιά τήν ἀξία τῆς ψυχῆς Ὅλος ὁ κόσμος δέν ἀξίζει ὅσο ἀξίζει μία ψυχή Ἡ σωστή ἐξήγηση ὅπως εἴπαμε εἶναι ὅτι ψυχή σημαίνει ζωή γ Προφητεία γιά τό μακρινό μέλλον στ 38 Ὁ στίχος αὐτός ἀναλύει καί ἐπεξηγεῖ τό ἕνεκεν ἐμοῦ καί τοῦ εὐαγγελίου Ὅποιος θά ντραπεῖ ἐμένα λέει ὁ Κύριος καί τά λόγια μου δηλαδή τό εὐαγγέλιό μου θά τόν ντραπῶ κι ἐγώ καί δέ θά τόν ἀναγνωρίσω γιά δικό μου κατά τή β παρουσία μου ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι Ἡ ἁγία Γραφή καί ἰδιαίτερα ἡ Παλαιά Διαθήκη συχνά χρησιμοποιεῖ τόν χαρακτηρισμό μοιχαλίς γιά τή γενιά πού ξεκλίνει ἀπό τόν νόμο τοῦ Θεοῦ καί πιστεύει στά εἴδωλα Αὐτό δείχνει πόσο ἀποκλειστικός καί ἀπόλυτος εἶναι στήν ἀγάπη του ὁ Θεός ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ ἁγίων Εἰκόνα τῆς β παρουσίας τοῦ Κυρίου δ Προφητεία γιά τό κοντινό μέλλον 9 1 9 1 Καί ἔλεγεν αὐτοῖς ἀμήν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσί τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων οἵτινες οὐ μή γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσι τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει Ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ πού θά ἔλθει ἐν δυνάμει συνδέεται μέ τήν ἵδρυση καί προκοπή τῆς Ἐκκλησίας κατά τά πρῶτα της βήματα καί μέ τήν καταστροφή τῆς Ἰερουσαλήμ τό 70 μ Χ ἀπό τόν Τίτο Τά δύο αὐτά σημαίνουν τό ἴδιο γεγονός ὅτι ὁ Θεός ἀλλάζει περιούσιο λαό Ἐγκαταλείπει τόν παλαιό Ἰσραήλ καί υἱοθετεῖ τόν νέο Ἰσραήλ τήν Ἐκκλησία Ἡ ἐγκατάλειψη τοῦ παλαιοῦ Ἰσραήλ ἐκδηλώνεται σύμφωνα μέ τό πνεῦμα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης μέ σωματική καταστροφή Ἡ υἱοθεσία τοῦ νέου Ἰσραήλ γίνεται κατά τό πνεῦμα τῆς Καινῆς Διαθήκης πνευματικά μέ πνευματική προκοπή Τήν προφητεία αὐτή πράγματι τήν εἶδαν νά ἐκπληρώνεται πολλοί ἀπό τούς ἀκροατές τοῦ Κυρίου τῶν ὧδε ἑστηκότων Βέβαια τήν πρόοδο τῆς Ἐκκλησίας τήν ἔνιωσαν μόνο οἱ πιστοί τήν καταστροφή τῆς Ἰερουσαλήμ ὅμως τήν εἶδαν ὅλοι Ἔτσι ἡ ἐκπλήρωση αὐτῆς τῆς προφητείας ἦταν γιά ὅλους μία ἐγγύηση γιά τήν ἐκπλήρωση καί τῆς προηγούμενης προφητείας ὅτι κατά τή β παρουσία του ὁ Κύριος θά ἀναγνωρίσει μόνο ἐκείνους πού τόν ἀναγνώρισαν Ὁπότε πρέπει ὅλοι νά πιστέψουν ὅτι ἡ ζωή συνεχίζεται καί μετά τόν σταυρό Κι ἄν γι αὐτή τή ζωή τήν πρό τοῦ σταυροῦ δέν ὑπάρχει ἀντάλλαγμα πολύ περισσότερο δέν ὑπάρχει ἀντάλλαγμα γιά τήν αἰώνια ζωή τήν μετά τόν σταυρό Ἑπομένως εἶναι πολύ μεγάλο τό κέρδος γιά τούς μαθητές τοῦ Χριστοῦ καί δέν θά πρέπει νά τούς φαίνονται σκληρά τά δίδακτρα πού ζητᾶ ὁ Κύριος Τά κυριώτερα νοήματα Τά δίδακτρα τοῦ σταυροῦ Ὁ σταυρός εἶναι τό σύμβολο πού μιλᾶ γιά τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πού ἐκφράζεται μέ τήν ὑπέρτατη θυσία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ γιά τή δύναμη τοῦ Θεοῦ πού φαίνεται στήν ἀνάσταση καί γιά τή σοφία τοῦ Θεοῦ πού ἀποκαλύπτεται στό σχέδιο τῆς θείας οἰκονομίας Συγχρόνως ὅμως μιλᾶ καί γιά τήν ἀγάπη τοῦ λυτρωμένου ἀνθρώπου πρός τόν Θεό Αὐτήν τήν ἀγάπη μας ὁ Θεός ζητᾶ νά τήν ἐκδηλώνουμε μέ τή μαθητεία Θέλει νά γίνουμε μαθητές του Καί τό ζητᾶ αὐτό ἀπ ὅλους μικρούς καί μεγάλους σέ ὅποια τάξη κι ἄν ἀνήκουμε ὅποια δουλειά κι ἄν κάνουμε ὅπου κι ἄν βρισκόμαστε Δέν μᾶς ὑποχρεώνει διά τῆς βίας νά τόν ἀκολουθήσουμε Δέν ἀναγκάζει κανένα Σ ἐκείνους ὅμως πού θά θελήσουν νά ὀνομάζονται χριστιανοί ὁ Χριστός βάζει μερικούς ὅρους Οἱ μαθητές στίς χῶρες πού δέν εἶναι δωρεάν ἡ παιδεία πληρώνουν δίδακτρα στίς σχολές τῶν διδασκάλων τους Στή σχολή τοῦ σταυροῦ τί δίδακτρα πρέπει νά πληρώσουμε ποιές εἶναι οἱ προϋποθέσεις πού χρειάζονται γιά νά μᾶς δεχθεῖ ὁ Χριστός ὡς μαθητές του 1 Αὐταπάρνηση Αὐταπάρνηση εἶναι ἡ ἀγάπη στήν πράξη καί τήν ἐφαρμογή Νά μερικά παραδείγματα ἀνθρώπων πού δείχνουν ἔμπρακτα τήν ἀγάπη τους στούς ἄλλους Ὁ ἐπιστήμων πού κοπιάζει καί μοχθεῖ ὄχι γιά νά πλουτίσει ἀλλά γιά νά προαγάγει τήν ἐπιστήμη του καί νά ὠφελήσει ἔτσι τήν ἀνθρωπότητα Ἡ μάνα πού ὑπηρετεῖ τό παιδί της ξεχνώντας τόν ἑαυτό της Ἡ ἀδελφή νοσοκόμα πού ἀγρυπνεῖ στό προσκεφάλι τοῦ ἀρρώστου ἀνθρώπου καί ταλαιπωρεῖται αὐτή γιά νά δώσει ἀνακούφιση στόν πονεμένο Ἡ ζωή εἶναι μιά σκάλα θυσιῶν πού ὅλο καί μεγαλύτερες γίνονται Ἀλλά ἄν ἀξίζει νά ἀπαρνεῖται κανείς τόν ἑαυτό του καί νά θυσιάζεται γιά νά ὑπηρετήσει τήν κοινωνία τόν ἄνθρωπο κτλ χίλιες φορές ἀξίζει νά ζήσει μέ αὐταπάρνηση γιά χάρη τοῦ Θεοῦ Συγκλονιστικό παράδειγμα τέτοιας αὐταπαρνήσεως παραμένει στούς αἰῶνες ὁ πατριάρχης Ἀβραάμ πού δέν δίστασε νά ὁδηγήσει στή θυσία καί αὐτό τό μονάκριβο παιδί του ἐπειδή τοῦ τό ζήτησε ὁ Θεός Μιά τέτοια αὐταπάρνηση σάν τοῦ Ἀβραάμ ζητᾶ κι ἀπό μᾶς ὁ Θεός Δέν ζητᾶ βέβαια νά θυσιάσουμε τά φυσικά μας

  Original URL path: http://www.apolytrosis.gr/index.php/component/k2/item/180-kyr-stayroproskyniseos-evaggel (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ - Νέαν ἔδειξε κτίσιν
  τόν φθαρμένο κόσμο μας Δέν ἄντεχε νά τόν βλέπει χαλασμένο Ἀκοῦμε στήν ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν σῶσαι θέλων τὸν κόσμον ὁ τῶν ὅλων κοσμήτωρ πρὸς τοῦτο αὐτεπάγγελτος ἦλθε Μέ τήν θέλησή του χω ρίς κανείς νά τόν ἀναγκάσει μόνον ἀπό μεγάλη ἀγάπη γιά τόν ἄνθρωπο ἦλθε στόν κόσμο ὁ Δημιουργός του γιά νά τόν φτιάξει ξανά καινούργιο ὄμορφο νά τόν ἀναδημι ουρ γήσει Αὐτήν τήν νέα δημιουργία τήν βλέπουμε πρῶτα πρῶτα στό ἴδιο τό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χρι στοῦ Ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο Ἰω 1 14 καί στόν κόσμο φα νε ρώ θηκε ὁ νέος Ἀδάμ ὁ Χριστός Δέν ἔχει σχέση μέ τόν παλιωμένο ἄνθρωπο διότι δέν ἔχει τήν καταγωγή του ἀπό τόν προπάτορα Ἀδάμ Ἡ σύλληψή του εἶναι ἄσπορος ἡ γέν νη σή του ἄφθορος ἐκ Παρθένου Εἶναι ὁ Ἀνα μάρ τητος Ἔτσι ἀρχίζει ἡ ἀναδημιουργία Στήν συν έχεια μέ τά καταπληκτικά σημεῖα τά ὁποῖα ὁ Χριστός ἐπιτελεῖ ἡ ἀναδημιουργία γίνεται ὁλοένα καί πιό φανερή Ἡ ἀνάστασή του τέ λος τό πιό καταπληκτικό γεγονός τῆς ἀν θρώ πινης ἱστο ρίας γίνεται ἡ μήτρα ὁ σπόρος ἡ ἀπαρχή τῆς ἀναγεννήσεως ὅλων τῶν ἀνθρώ πων Ὁ Ἀναστημένος μπολιάζει μέ τήν θεανθρώ πινη φύση του τήν ἀνθρωπότητα καί ἔτσι τήν ἀνακαινίζει Μέ τόν λόγο του σάν μέ μαχαίρι τέμνει τό σάπιο εἶναι μας καί μέ τό μυστήριο τῆς χάριτός του χύνει μέσα στίς φλέβες μας τό Αἷμα του βάζει μέσα στό κορμί μας τό Σῶμα του καί μᾶς δίνει νέα ζωή θεϊκή μᾶς κάνει θεούμενους ἀνθρώπους μέσα στήν καινὴ κτί σι Γα 6 15 στήν Ἐκκλησία του Νά γιατί κινοῦνται σέ λανθασμένη κατεύθυνση οἱ σημερι νοί οἰκο λό γοι πού φροντίζουν γιά τήν σωτηρία τῆς ἄψυχης φύσεως ἀδιαφορώντας γιά τήν σωτη ρία τοῦ ἀνθρώπου Μοιάζουν μέ τούς ἀν θρώ πους τῆς ἐποχῆς τοῦ Χριστοῦ πού ἀνα γνώ ριζαν βέβαια τά θαύματα πού ἔκανε ἔ δειχναν ἐνδιαφέρον γιά τίς θεραπεῖες τοῦ σώματος ἀλλά ἀγνοοῦσαν ἤ ἀδιαφοροῦσαν ἤ πε ρι φρο νοῦσαν τόν σκοπό γιά τόν ὁποῖο τά ἔκα νε τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς Στήν ζωή τῶν ἁγίων βλέπουμε χειροπιαστή τήν νεουργία τῆς κτίσεως ἰδιαίτερα στήν μορ φή ἐκείνης πού εἶναι πάνω ἀπ ὅλους τούς ἁγί ους τῆς Παναγίας Δίπλα στόν Υἱό της τό πρό τυπο τῆς νέας ἀνθρωπότητος στέκεται νέος κι αὐτή ἄνθρωπος ἡ ἀειπάρθενος Θεοτό κος Ἀποτελεῖ τήν νέα γῆ ἀπό τήν ὁποία βλά στησε χωρίς σπέρμα δημιουργικά καί πά λι ἡ καινούργια ζωή Τήν γῆ αὐτή ὁ Κτίστης τήν φυλάγει ὅπως ἤθελε νά φυλάγουμε τόν πα ράδεισο ἄφθορη παρθενική Τήν καθιστᾶ ὁ Θεάνθρωπος τόν πρῶτο ἀνθρωπόθεο γιά νά δείξει σέ μᾶς ποιός εἶναι ὁ προορισμός καί ἡ ἀποστολή μας Πῶς ὅμως μπορεῖ νά ἐπιτευχθεῖ ἡ δική μας ἀνακαίνιση Μέ τήν ἔνταξή μας τήν ἐνσω μά τωσή μας στήν νέα κτίση πού ὁ Χριστός μᾶς χάρισε μετά τήν ἀνάστασή του στήν Ἐκκλησία Διαβάζουμε στήν πρός Γαλάτας Ἐπιστολή ἐν γὰρ Χριστῷ Ιησοῦ οὔτε περιτομή τι ἰσχύει οὔτε ἀκροβυστία ἀλλὰ καινὴ κτίσις 6 15 Ἐν Χρι στῷ Ιησοῦ δηλαδή στόν χριστιανισμό δέν ἔχει καμία ἰσχύ καί ἀξία οὔτε ὁ ἰουδαϊσμός οὔ τε ἡ εἰδωλολατρία ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι μιά καινούργια δημιουργία Γιά νά ἐνσωματωθεῖ ὁ ἄνθρωπος στήν νέα κτί ση τῆς Ἐκκλησίας χρειάζεται νά ὁμολογή σει τήν πίστη του στόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό καί νά βαπτισθεῖ στό ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Μέ τό μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος γίνεται μέλος στό σῶμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀφοῦ πρῶτα πρα γματοποιεῖται μία νεκρανάσταση πεθαί νει ὁ παλαιός ἄνθρωπος ὁ Ἀδάμ καί γεννιέται ὁ χριστιανός ἕνας καινούργιος ἄνθρωπος ἐν δεδυμένος τόν Χριστό Ψάλλουμε κατά τήν τέ λεση τοῦ μυστηρίου ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβα πτί σθητε Χριστὸν ἐνεδύσασθε βλ Γα 3 27 Ὁ ἐνδεδυμένος τόν Χριστό ἄνθρωπος ἔχει νοῦν Χριστοῦ Α Κο 2 16 καρδιά Χριστοῦ βούληση Χρι στοῦ Ἔχει ἐπίσης συνείδηση ἐν Πνεύ ματι ἁγίῳ Γι αὐτό ἀποτελεῖ μέσα στόν κόσμο ἕνα νέο εἶδος ἀνθρώπου Γράφει ὁ ἀπόστολος Παῦλος στήν πρός Ρωμαίους Ἐ πι στολή του συνετάφημεν οὖν αὐτῷ διὰ τοῦ βαπτίσματος εἰς τὸν θάνατον ἵνα ὥσπερ ἠγέρ θη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν διὰ τῆς δόξης τοῦ πα τρός οὕτω καὶ ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν Ρω 6 4 Μιά καινούργια ζωή ξεκινᾶ μετά τό Βά πτισμα ἀναστημένη ἀπό τά πάθη ξένη πρός τήν νοοτροπία αὐτοῦ τοῦ κόσμου Ἡ καινούργια αὐτή ζωή τοῦ ἀναγεννημένου πιστοῦ ρυθμίζεται ἀπό τήν καινούργια νομο θεσία τήν Καινή Διαθήκη Θά μπορούσαμε νά ποῦμε ὅτι τό περιεχόμενό της ὁρίζεται ἐπι γραμματικά ὡς ἑξῆς πίστις δι ἀγάπης ἐνερ γουμένη Γα 5 6 Ἡ πίστη συνδέει τόν ἄν θρω πο μέ τόν Θεό καί τοῦ ἐξασφαλίζει τήν χάρη τοῦ Θεοῦ ὥστε νά εἶναι καί αὐτός ἕνας μικρός θεός ἐπί τῆς γῆς Ἡ ἀγάπη τόν συνδέει μέ τόν συνάνθρωπο καί τόν ἀδελφοποιεῖ Ἡ ἐντολή τῆς ἀγάπης χαρακτηρίσθηκε ἀπό τόν Κύριο καινούργια ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους Ἰω 13 34 Δέν ἦταν ἄγνωστο βέβαια ὥς τότε τό παναν θρώ πινο αἴσθημα τῆς ἀγάπης Εἶναι ὡστόσο και νούρ για ἡ ἐντολή τοῦ Χριστοῦ διότι συμ πλη ρώνεται μέ τό καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς Ἰω 13 34 Ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ εἶναι τό και νούρ γιο στοι χεῖο Ἡ ἀγάπη αὐτή φθάνει ὥς τήν θυσία μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει ἵνα τις τὴν ψυχὴν αὐτοῦ θῇ ὑπὲρ τῶν φίλων αὐ τοῦ Ἰω 15 13 εἶχε πεῖ ὁ Κύριος στούς μαθητές του λίγο πρίν ἀπό τό Πάθος Τόση εἶναι ἡ ἀγά πη τοῦ Κυρίου γιά μᾶς ὥστε ἄφησε τήν δόξα τοῦ οὐρανοῦ καί ὑπέμεινε γιά τήν σω τη ρία μας μία σειρά ταπεινώσεων βλ Φι 2 6 8 φθά νοντας ὥς τήν ἔσχατη θυσία τήν θυσία τοῦ σταυροῦ Γι αὐτό ὁ χριστοποι η μένος ἄνθρω πος ἀγαπᾶ μέ θυσιαστική ἀγάπη Ἡ ἀγά πη του ἐκδηλώνεται μέ τήν ἐλεημοσύνη τήν συγχωρητικότητα τήν ἀνεξικακία Πρόκει ται γιά ἐκδηλώσεις ἄγνωστες στόν κόσμο πού ζῆ μακριά ἀπό τόν Θεό στοιχεῖα ὅμως ταυτό τη τος γιά ἐκεῖνον πού θέλει νά εἶναι γνήσιος μι μητής τοῦ Χριστοῦ ἄξιος νά φέρει τό ὄνομὰ του Βέβαια καθώς ζῆ μέσα στόν κόσμο ὁ χρι στια νός διατρέχει τόν κίνδυνο νά παρασυρθεῖ ἀπό τό ρεῦμα τοῦ κόσμου Γι αὐτό ἔχει ἀνάγκη ἀπό συνεχῆ ἀνανέωση Ἄν ὁ πιστός δέν

  Original URL path: http://www.apolytrosis.gr/index.php/component/k2/item/1009-neanktisin (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ - Κυρ. Γρηγορίου Παλαμᾶ Μρ 2,1-12
  πίστεως παιδί τοῦ Θεοῦ β Ὡς δημιούργημα τοῦ Θεοῦ ἦταν καί παιδί του 2 6 Ἦσαν δέ τινες τῶν γραμματέων ἐκεῖ καθήμενοι καί διαλογιζόμενοι ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν ἦσαν δέ τινες τῶν γραμματέων ἐκεῖ Οἱ γραμματεῖς αὐτοί ἦρθαν ἀπό τήν Καπερναούμ ἀλλά καί ἀπό ἄλλες πόλεις κι ἀπό τά Ἰεροσόλυμα ἀκόμη ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ὁ εὐαγγελιστής Λουκᾶς εἰδικά γιά νά συναντήσουν τόν Ἰησοῦ Ὅπως φαίνεται ἀπό τά εὐαγγέλια αὐτή ἡ συνάντηση τοῦ Ἰησοῦ μέ φαρισαίους εἶναι ἡ πρώτη Ἔμαθαν οἱ φαρισαῖοι γιά τόν νεαρό αὐτό διδάσκαλο πού βαπτίσθηκε ἀπό τόν Ἰωάννη κι ἔδειξε ἔτσι ὅτι παίρνει τήν ἴδια θέση μ ἐκεῖνον ἔναντι τῶν φαρισαίων Ἄκουσαν ὅτι στήν ἐπί τοῦ ὄρους ὁμιλία του εἶπε στούς ἀνθρώπους ὅτι ἐάν μή περισσεύσῃ ἡ δικαιοσύνη ὑμῶν πλεῖον τῶν γραμματέων καί φαρισαίων οὐ μή εἰσέλθητε εἰς τήν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν Μθ 5 20 καί ὅτι μίλησε ἀόριστα καί γιά κάποιους ὑποκριτές Μθ 6 5 7 5 Ὅλα αὐτά τούς ἀνησύχησαν γι αὐτό καί ἀποφασίζουν νά ἔρθουν νά δοῦν ποιός εἶναι αὐτός ὁ τολμηρός νεαρός καί νά ἀκούσουν μέ τά ἴδια τους τά αὐτιά τό κήρυγμά του ὡς πνευματικοί ὑπεύθυνοι τοῦ Ἰσραήλ 2 7 Τί οὗτος οὕτω λαλεῖ βλασφημίας τίς δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας εἰ μή εἷς ὁ Θεός Σύμφωνα μέ τή διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς βλ Ἠσ 43 25 κ ἀ κάθε ἁμαρτία προσβάλλει τόν Θεό καί μόνον αὐτός μπορεῖ νά τή συγχωρήσει Ὁποιοσδήποτε ἄλλος ἰσχυριζόταν ὅτι συγχωρεῖ ἤ μπορεῖ νά συγχωρήσει ἁμαρτίες ἔπεφτε στή βλασφημία καί ἡ τιμωρία γιά τό σοβαρό αὐτό παράπτωμα ἦταν λιθοβολισμός Λε 24 16 2 8 Καί εὐθέως ἐπιγνούς ὁ Ιησοῦς τῷ πνεύματι αὐτοῦ ὅτι οὕτως αὐτοί διαλογίζονται ἐν ἑαυτοῖς εἶπεν αὐτοῖς τί ταῦτα διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν τί ταῦτα διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν Οἱ φαρισαῖοι ἦρθαν νά βροῦν κάποια ἀστοχία ἤ κάποιο λάθος στό κήρυγμα τοῦ Ἰησοῦ γιά νά τόν ἀποκηρύξουν Κι αὐτός τούς δίνει κάτι πολύ περισσότερο μιά ἀφορμή γιά νά τόν θεωρήσουν βλάσφημο ἀφοῦ εἶπε ὅτι συγχωρεῖ τίς ἁμαρτίες τοῦ παραλυτικοῦ Ἀλλά ἀμέσως στή συνέχεια τούς δίνει ἕνα ἀτράνταχτο σημάδι τῆς θεότητός του Διαβάζει τή σκέψη τους Αὐτό τό σημάδι οἱ φαρισαῖοι δέν μποροῦσαν νά τό ἀμφισβητήσουν γιατί ἤξεραν καλά ἀπό τήν Ἁγία Γραφή ὅτι ὅπως μόνο ὁ Θεός συγχωρεῖ ἁμαρτίες ἔτσι καί μόνο ὁ Θεός ἐτάζει νεφρούς καί καρδίας Ψα 7 10 Β Πα 6 30 Ἀπ 2 23 2 9 Τί ἐστιν εὐκοπώτερον εἰπεῖν τῷ παραλυτικῷ ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι ἢ εἰπεῖν ἔγειρε καί ἆρον τόν κράβαττόν σου καί περιπάτει Αὐτά τά λόγια τοῦ Ἰησοῦ ἀποκαλύπτουν τί ἀκριβῶς διαλογίζονταν οἱ γραμματεῖς καί φαρισαῖοι Τό νόημα εἶναι ὅτι ὁ Χριστός λέει Ἐγώ ξέρω ὅτι τό νά συγχωρεῖς ἁμαρτίες εἶναι δυσκολώτερο ἀπό τό νά θεραπεύσεις ἄρρωστο γιατί τό δεύτερο μπορεῖ νά τό κάνει κι ἕνας προφήτης μέ τή δύναμη τοῦ Θεοῦ Ἐσεῖς ἐπειδή δέν πιστεύετε ὅτι ἔχω πράγματι αὐτή τήν ἐξουσία ἀλλά ὅτι ἁπλῶς βλασφημῶ νομίζετε ὅτι τό νά πῶ μόνο λόγια καί μάλιστα λόγια βλάσφημα δέν εἶναι τίποτε τό νά δείξω ὅμως ἔργα χειροπιαστά εἶναι δύσκολο καί δέν μπορῶ νά τό κάνω 2 10 Ἵνα δέ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου ἀφιέναι ἐπί τῆς γῆς ἁμαρτίας λέγει τῷ παραλυτικῷ υἱός τοῦ ἀνθρώπου Τί σημαίνει τό ὄνομα αὐτό ἐξηγήσαμε σέ προηγούμενο μάθημα Υἱό τοῦ ἀνθρώπου ὀνομάζει μόνο ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς τόν ἑαυτό του καί κανείς ἄλλος ἐκτός ἀπό τόν πρωτομάρτυρα Στέφανο πού τό κάνει μία φορά στή δίκη του στό συνέδριο πρίν ἀπό τό μαρτύριο Πρξ 7 56 Μέ τό ὄνομα αὐτό θυμίζει ὁ Κύριος στούς ἀκροατές του τήν προφητεία τοῦ Δανιήλ ὅπου υἱός τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ὁ Μεσσίας καί παρουσιάζεται ἐκεῖ ὄχι ἁπλῶς ὡς ἄνθρωπος ἀλλά ὡς ὑπεράνθρωπος Κι ἐδῶ τό ὄνομα υἱός τοῦ ἀνθρώπου τό ἐπιβεβαιώνει ὁ Κύριος μέ τό ὑπερφυσικό σημεῖο πού κάνει Δείχνει ὅτι δέν εἶναι μόνο ἄνθρωπος ὅπως φαίνεται ἀλλά εἶναι καί Θεός ἀφοῦ κάνει κάτι πού μόνο ὁ Θεός μπορεῖ νά τό κάνει 2 12 Καί ἠγέρθη εὐθέως καί ἄρας τόν κράβαττον ἐξῆλθεν ἐναντίον πάντων ὥστε ἐξίστασθαι πάντας καί δοξάζειν τόν Θεόν λέγοντας ὅτι οὐδέποτε οὕτως εἴδομεν καί ἄρας τόν κράβαττον Μερικοί γιά νά μειώσουν τάχα τό σημεῖο πού ἔκανε ὁ Ἰησοῦς εἶπαν ὅτι ὁ κράβαττος ἦταν ἁπλῶς ἕνα ἐλαφρύ στρῶμα ἤ ἴσως ἕνα τετράγωνο ὕφασμα Ἀλλά καί μία μαξιλαροθήκη νά ἦταν τό γεγονός εἶναι ὅτι αὐτός πού σάν ἄψυχο πτῶμα εἶχε κουβαληθεῖ πάνω στόν κράβαττο ἐπιστρέφει τώρα περπατώντας μόνος του στό σπίτι Κι ὅταν τοῦ λέει ὁ Κύριος νά σηκώσει τό κρεβάτι του εἶναι γιά νά φανεῖ ἡ περίσσια δύναμη Αὐτός ὁ ἄνθρωπος πού τόσα χρόνια τώρα ἔμενε σάν νεκρός στό κρεβάτι σάν νά ἦταν αὐτό ὁ τάφος του τώρα ἐλευθερωμένος ἀπό τή φοβερή ἀρρώστια τό σηκώνει σάν τρόπαιο νίκης ἐναντίον πάντων Ἡ θεραπεία ἔγινε δημόσια μπροστά στά μάτια ὅλων καί κανείς δέν μπορεῖ νά τήν ἀμφισβητήσει Τά κυριώτερα νοήματα Ἡ θεότης τοῦ Χριστοῦ Αὐτό πού περισσότερο ἀπ ὅλα σκανδαλίζει σήμερα τούς ἀνθρώπους στό θέμα τῆς πίστεως εἶναι ἡ πίστη στή θεότητα τοῦ Χριστοῦ Ἄν oἱ χιλιαστές καί ἄλλοι αἱρετικοί διαστρεβλώνοντας καί παρερμηνεύοντας τήν ἁγία Γραφή πολεμοῦν τή θεότητα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ὑπάρχουν καί ἕνα πλῆθος ἀνθρώπων πού χωρίς νά εἶναι δηλωμένοι αἱρετικοί χωρίς νά παρουσιάζουν τόν ἑαυτό τους ἐχθρό τοῦ Χριστοῦ τόν πολεμοῦν Εἶναι αὐτοί πού λένε ὅτι ὁ Χριστός ἦταν ἕνας μεγάλος σοφός ἕνας κοινωνικός ἐπανα στά της ἕνας σπουδαῖος ἡγέτης ἕνας ἅγιος ἄνθρωπος καί πολλά ἄλλα καλά πράγ ματα πού δέν εἶναι ὅμως σωστά γιατί τόν δέχονται μόνο ὡς ἄνθρωπο Τό θεμέλιο τῆς ὀρθοδόξου χριστιανικῆς πίστεώς μας εἶναι ἡ θεότης τοῦ Χριστοῦ Αὐτός πού ἔζησε σάν ἕνας ταπεινός ἄνθρωπος μόλις 33 χρόνια πάνω στή γῆ μας εἶναι συγχρόνως ὁ αἰώνιος Θεός ὁ δημιουργός τοῦ σύμπαντος καί κυβερ νήτης τοῦ κόσμου Εἶναι ὁ πλάστης μας πού μᾶς δημιούργησε μέ ἰδιαίτερη φροντίδα καί μᾶς ἀναδημιούργησε μέ τή σταυρική του θυσία Εἶναι ὁ μεγάλος Κριτής πού θά μᾶς κρίνει τήν ἡμέρα τῆς Δευτέρας Παρουσίας του αὐτός στοῦ ὁποίου τή συντροφιά θά ἀπολαύσουν οἱ πιστοί τόν αἰώνιο παράδεισο Ἡ ἁγία Γραφή δίνει ἀναρίθμητες ἀποδείξεις γιά τή θεότητα τοῦ Χριστοῦ καί μπορεῖ κάθε ἄνθρωπος πού διαθέτει τόν κοινό νοῦ νά μελετήσει καί νά ἐρευνήσει τό θέμα καί

  Original URL path: http://www.apolytrosis.gr/index.php/component/k2/item/179-kyr-grigoriou-palama-evaggel (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ - Ἀθεΐα ἡ σιωπή γιά τήν πίστη
  τῆς γῆς ἐφαρμόζοντας τήν ἐν Χριστῷ ἀγάπη Ἄν εἶναι ἀδύνατο νά σταθεῖ ὁ σταυρός χωρίς τό κατακόρυφο δοκάρι του εἶναι ἐξίσου ἀκατόρθωτο νά ὑπάρξει στόν κόσμο ἀγάπη πραγματική χωρίς πίστη ἀληθινή Παράγγελμα καί ἀπαίτηση τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ διαφύλαξη τῆς ὀρθοδόξου πίστεως ἀπό κάθε παραχάραξη καί μάλιστα ἀπό τήν παπική κακοδοξία τήν τόσο ἔντονη στίς μέρες μας Αὐτό ἐπισημαίνουν πατέρες καί διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας μέσα στούς ἕνδεκα αἰῶνες πού μεσολάβησαν ἀπό τήν ἀπόσχιση τῶν παπικῶν μέχρι σήμερα Χωρίς ἐμπάθεια καί κακία ἀλλά μέ σεμνότητα καί παρρησία καταδικάζουν τήν παπική αἵρεση Ἔχω γράψει γι αὐτό παλαιότερα Ἐδῶ θά σταθῶ μόνο στό ὄνομα τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Μέ σθένος ὁ Παλαμᾶς ξεσκέπασε τόν φιλοπαπικό θεολόγο Βαρλαάμ τόν Καλαβρό ἕνα εἶδος οὐνίτη ἐκείνης τῆς ἐποχῆς Φαινόταν δεινός θεολόγος ὁ Βαρλαάμ Εἶχε θαμπώσει καί εἶχε καταστήσει θαυμαστές του διακεκριμένους θεολόγους τῆς Ἀνατολῆς Κατόρθωσε μάλιστα νά ἀναλάβει αὐτός τή διαχείριση τῶν συζητήσεων μέ τήν παπική Δύση κι ἐνῶ προωθοῦσε τά παπικά συμφέροντα εἶχε κερδίσει τήν συμπάθεια ἀκόμη καί τοῦ αὐτοκράτορα καί αὐτοῦ τοῦ Πατριάρχη Δέν ἦταν λίγοι οὔτε ἄσημοι ἐκεῖνοι πού ἐπηρεασμένοι ἀπό τόν Βαρλαάμ στράφηκαν ἐναντίον τοῦ ἁγίου Γρηγορίου Ἀσυμβίβαστος καί ἀκαταγώνιστος ἐκεῖνος καταδικάζει ἔντονα τήν ἔκφυλον προσθήκην τῆς ἐκπορεύσεως τοῦ ἁγίου Πνεύματος καί ἐκ τοῦ Υἱοῦ Ἀποδοκιμάζει τίς παπικές κακοδοξίες καί καλεῖ ὅλους τούς πιστούς νά ἐπαγρυπνοῦν στά θέματα τῆς πίστεως Δέν δικαιολογεῖται ἀδιαφορία ἤ σιωπή ὅταν πίστις τό κινδυνευόμενον Ἡ σιγή λέγει σέ θέματα πίστεως εἶναι τρίτο εἶδος ἀθεΐας μετά ἀπό τήν ἄρνηση τοῦ Θεοῦ καί τήν ἀπόρριψη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ Ποιά ἀπήχηση εἶχε στήν ζωή καί παράδοση τῆς Ἐκκλησίας ὁ ἀγώνας τοῦ ἁγίου Γρηγορίου φαίνεται ἀπό τό γεγονός ὅτι ὅπως ἤδη ἀνέφερα ἡ Ἐκκλησία θέσπισε νά τιμᾶται ἡ μνήμη του ὄχι μόνο κατά τήν ἡμέρα τῆς κοιμήσεώς του 14 Νοεμβρίου ἀλλά καί κατά τήν δεύτερη Κυριακή τῆς Μ Τεσσαρακοστῆς Κι ἐνῶ τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας μέ τήν ἀναστήλωση τῶν ἁγίων εἰκόνων ἡ Ἐκκλησία πανηγυρίζει τήν νίκη της ἐναντίον τῶν αἱρέσεων τῶν ὀκτώ πρώτων αἰώνων τήν Κυριακή τοῦ ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ γιορτάζει τήν κατατρόπωση τῆς αἱρέσεως τοῦ παπισμοῦ πού πάσχισε νά στηλώσει τήν εἰκόνα τοῦ πάπα πλανητάρχη Εἶναι ἀξιοσημείωτο ὅτι τήν μεγάλη αὐτή ἡμέρα δέν τιμᾶ ἡ Ἐκκλησία κάποιον ἀπό τούς ἀρχαίους μεγάλους πατέρες καί θεολόγους της ὅπως Μ Ἀθανάσιο Μ Βασίλειο Γρηγόριο Θεολόγο κ ἄ διότι στήν δική τους ἐποχή δέν εἶχε ἀποσκιρτήσει ἀκόμη ἡ Δύση ἀνῆκε στήν μία Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ Ἀργότερα οἱ παπικοί προσπαθώντας νά στηρίξουν τό θεμελιῶδες καί κυρίαρχο δόγμα τους περί πρωτείου τοῦ πάπα πού πρόβαλε σάν ἀθεμελίωτος ἑτοιμόρροπος μιναρές προσκόλλησαν σ αὐτό σάν ἀντερείσματα ἕναν ὁλόκληρο ἀστερισμό αἱρετικῶν δογμάτων Ἔτσι ἀποστασιοποιήθηκαν καί ἀποκόπηκαν ἀπό τήν Ὀρθοδοξία Τιμᾶται λοιπόν ὁ Γρηγόριος Παλαμᾶς ὡς ἐκφραστής καί ἐνσαρκωτής τῆς Ὀρθοδοξίας διότι κατατρόπωσε τόν παπισμό πού ἐκείνη τήν ἐποχή εἶχε ἤδη διαμορφώσει τίς αἱρετικές του πλάνες Μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι ἔμμεσα ὁ Παλαμᾶς καταδίκασε καί κατατρόπωσε καί τίς πολυάριθμες παραφυάδες τοῦ προτεσταντισμοῦ ὁ ὁποῖος ὡς ἀντίδραση πρός τόν παπισμό ἀναφάνηκε στό προσκήνιο τῆς ἱστορίας Ἄν θέλουμε λοιπόν σήμερα νά ἀναγνωρίζουμε στόν ἅγιο Γρηγόριο Παλαμᾶ καί

  Original URL path: http://www.apolytrosis.gr/index.php/component/k2/item/512-siopi-gia-tin-pisti (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ - Εὐαγγελισμός
  παρόν τοῦ Θεοῦ Κ ι αὐτό δέν εἶναι οὔτε φιλοσοφικός στοχασμός οὔτε ψυχολογική φαντασίωση ἀλλά μία ὑπέρλογη πραγματικότητα καί μία πνευματική ἐμπειρία τῆς χάριτος Πρῶτα πρῶτα ὁ Εὐαγγελισμός ἐπαναλήφθηκε στήν ἱστορία τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς ὅταν τό Πνεῦμα τό ἅγιο ἦλθε καί κάθισε πάνω σέ κάθε ἕναν ἀπό τούς μαθητές καί ἵδρυσε καί γέννησε τήν Ἐκκλησία Εἶναι δηλαδή ἡ Ἐκκλησία ὁ Χριστός πού γεννήθηκε μέ τήν ἐπιφοίτηση τοῦ ἁγίου Πνεύματος καί ἀπό τότε αὐξάνει καί κραταιοῦται συνεχίζοντας τή ζωή καί τό ἔργο του Ἡ παρουσία τῆς Ἐκκλησίας μέσα στόν κόσμο εἶναι παρουσία Χριστοῦ ἡ ὁποία σέ κάθε στιγμή πραγματώνει ἕναν εὐαγγελισμό Μέσα στό ἀνταριασμένο πέλαγος τοῦ κακοῦ καί τῆς ἁμαρτίας πού ἀπειλεῖ νά μᾶς πνίξει παρουσιάζεται σάν ἡ ἀσφαλής κιβωτός πού ποντοπορεῖ σταθερά πρός τή σωτηρία Μᾶς καλεῖ νά ἐπιβιβασθοῦμε σ αὐτήν καί μᾶς ὑπόσχεται ἀδιάψευστα ὅτι θά μᾶς σώσει γιά πάντα ἀπό τόν αἰώνιο θάνατο Ἀλλά αὐτό τό ἀναντίρρητο ἱστορικό γεγονός τῆς Πεντηκοστῆς καί τῆς ἐμφανίσεως τῆς Ἐκκλησίας πού ἀποτελεῖ συνέχεια καί ἔκφραση τοῦ πρώτου γεγονότος τοῦ Εὐαγγελισμοῦ ἐπαναλαμβάνεται ἐπίσης μέσα στήν ἱστορία κάθε πιστῆς ψυχῆς καί ὄχι μόνο μία φορά Κάθε μέρα καί κάθε στιγμή χρειάζεται νά ἀναβιώνουμε στή μυστική ζωή τῆς ψυχῆς μας τόν εὐαγγελισμό τῆς σωτηρίας μας πού σημαίνει ὅτι χρειάζεται νά ἀνανεώνουμε τή σχέση μας μέ τόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία του ὥστε νά παραμένουμε ζωντανά μέλη στό σῶμα της καί νά ἔχουμε ἀδιάλειπτη τήν ἐπίσκεψη τοῦ Θεοῦ Κάποιος ἄγγελος τοῦ Θεοῦ ἕνας δοῦλος κι ἀπόστολός του μᾶς εὐαγγελίσθηκε κάποτε τό μήνυμα τῆς σωτηρίας καί ἀνακαινισθήκαμε Ἡ χάρη τῶν μυστηρίων ζωντάνεψε μέσα μας ἕναν καινούργιο ἄνθρωπο τά μάτια μας ἄνοιξαν σέ νέους ὁρίζοντες καί ἡ καρδιά μας συντονίσθηκε μέ τούς παλμούς μιᾶς ἄλλης βιοτῆς τῆς αἰωνιότητος Δέν πάψαμε ὅμως νά ζοῦμε ἀκόμη μέσα στή φθορά Τά πλοκάμια της μᾶς ἀγκαλιάζουν καί ρουφοῦν τή ζωτικότητά μας ἀπομυζοῦν τήν πνευματικότητά μας Γι αὐτό καλούμαστε σ ἕναν ἀκατάπαυστο ἐπανευαγγελισμό τοῦ ἑαυτοῦ μας Τά μέσα καί τούς τρόπους γι αὐτή τήν ἀναβίωση μᾶς τά ἐξασφαλίζει βέβαια ἡ θεία χάρη Μέ τήν καθημερινή μελέτη τῆς Γραφῆς μπορῶ νά ἀκούω κάθε μέρα τό χαιρετισμό τοῦ Κυρίου μου Μέ τή συχνή κοινωνία στά μυστήρια μπορῶ νά παίρνω συνεχῶς Πνεῦμα ἅγιο Μέ τή συνειδητή συμμετοχή στό ἔργο τοῦ ἁγιασμοῦ μου καί μέ τόν ὁλοπρόθυμο ἀγώνα μου μπορῶ νά συλλαμβάνω καί νά γεννῶ ἕναν Χριστό στή ζωή μου Ἔτσι γιορτάζω διαρκῶς Εὐαγγελισμό πανηγυρίζω καί δοξολογῶ τόν Θεό πού εὐδοκεῖ νά ἐπισκέπτεται τήν καρδιά μου καί μακαρίζω καί εὐχαριστῶ τήν ἁγία Μητέρα του καί Μητέρα μου γιά τόν καρπό τῆς κοιλίας της Τό ἀποτέλεσμα εἶναι ἀβίαστα κι αὐθόρμητα καθώς εὐαγγελίζομαι συνεχῶς τόν ἑαυτό μου νά γίνομαι ὁ ἴδιος ἕνα ζωντανό εὐαγγέλιο γιά τούς ἄλλους καί νά καταγγέλλω γύρω μου τό λυτρωτικό μήνυμα τοῦ Χριστοῦ Καί αὐτή εἶναι ἡ ἄλλη ὄψη τοῦ ἀδιάκοπου εὐαγγελισμοῦ πού ζῆ ἡ Ἐκκλησία Λαοί εὐαγγελίζεσθε τήν ἀνάπλασιν τοῦ κόσμου προτρέπει ὁ ὑμνωδός Ὁ λαός τοῦ Θεοῦ οἱ πιστοί ἀναλαμβάνουν τό ἔργο νά κηρύξουν στόν κόσμο ὅτι ὁ Θεός ὡς ἄνθρωπος βρεφουργεῖται ἀναπλάττων βρότειον ἅπαν γένος Καί τό κήρυγμά τους εἶναι πολύ

  Original URL path: http://www.apolytrosis.gr/index.php/component/k2/item/270-euaggelismos (2016-04-26)
  Open archived version from archive •