archive-gr.com » GR » A » ANNARG.GR

Total: 63

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Blog Posts - Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ
  Προγρ μματος δε τε την πρ σκληση 0 Comments Πρόσκληση προς τους μετόχους της Εταιρείας για την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2014 10 6 2014 Οι μ τοχοι της εταιρε ας καλο νται στην Ετ σια Τακτικ Γενικ Συν λευση της εταιρε ας την Δευτ ρα 30 Ιουν ου 2014 στις 12 το μεσημ ρι στα γραφε α της εταιρε ας στους Μ λους Αργολ δας Δημαρχιακ κατ στημα Λ ρνας Τα θ ματα της ημερ σιας δι ταξης βρ σκονται στο αντ γραφο της πρ σκλησης που δημοσιε εται εδ Για την Αναπτυξιακ Ο Πρ εδρος του Δ Σ Γι ργος Καραχ λιος Ισολογισμός της εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2013 10 6 2014 Θα βρε τε εδ τον ισολογισμ της εταιρε ας της 31ης Δεκεμβρ ου 2013 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την συμμετοχή ωφελουμένων στο Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση Κάντε την αίτησή σας 30 3 2014 Η Αναπτυξιακ Σ μπραξη Συν ργια για την Αργολ δα δ χεται αιτ σεις για την συμμετοχ ωφελουμ νων στο Τοπικ Σχ διο για την Απασχ ληση ΤΟΠΣΑ Τοπικ Πρωτοβουλ α για την Απασχ ληση ΙΙΙ Τρ χουσα περ οδος υποβολ ς αιτ σεων απ 8 4 2014 ως

  Original URL path: http://www.annarg.gr/nu941alpha/previous/4 (2016-02-11)
  Open archived version from archive


 • All Categories - Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ
  ν προκειμ νου να αναβαθμιστο ν μ σω της α ξησης των επενδ σεων για τον τεχνολογικ και εμπορικ εκσυγχρονισμ τους την υιοθ τηση της χρ σης των ΤΠΕ την α ξηση του βαθμο τυποπο ησης και πιστοπο ησης των προ ντων την αν πτυξη ποιοτικ ολοκληρωμ νων υπηρεσι ν τη βελτ ωση της ποι τητας προσφερ μενων προ ντων και υπηρεσι ν Το πρ γραμμα χρηματοδοτε ται με το συνολικ ποσ των 50 000 000 Το ποσοστ εν σχυσης των επενδυτικ ν προτ σεων ε ναι το 50 του συνολικο προ πολογισμο της επ νδυσης Στο Πρ γραμμα μπορο ν να υποβ λλουν πρ ταση υφιστ μενες μεσα ες μικρ ς και πολ μικρ ς επιχειρ σεις που δραστηριοποιο νται αποκλειστικ στους οκτ 8 παρακ τω στρατηγικο ς τομε ς Αγροδιατροφ Βιομηχαν α Τροφ μων Εφοδιαστικ Αλυσ δα Logistics Εν ργεια Υγε α Περιβ λλον Παραγωγ Εξοικον μηση Εν ργειας Τεχνολογ ες Πληροφορικ ς και Επικοινωνι ν Υλικ Κατασκευ ς Πολιτιστικ Δημιουργικ Βιομηχαν α Βασικ ς προ ποθ σεις συμμετοχ ς να λειτουργο ν ν μιμα εντ ς της Ελληνικ ς Επικρ τειας να λειτουργο ν αποκλειστικ με μ α απ τις ακ λουθες μορφ ς επιχειρ σεις εταιρικο εμπορικο χαρακτ ρα Αν νυμη Εταιρ α Εταιρ α Περιορισμ νης Ευθ νης Ομ ρρυθμη Εταιρ α Ετερ ρρυθμη Εταιρ α και Ι Κ Ε και ατομικ ς επιχειρ σεις να μη βρ σκονται υπ πτ χευση εκκαθ ριση αναγκαστικ διαχε ριση να μην εκκρεμε σε β ρος τους αν κτηση εν σχυσης να διαθ τουν να δεσμευθο ν τι θα μεριμν σουν για τις κατ λληλες υποδομ ς με σκοπ την ελαχιστοπο ηση των εμποδ ων πρ σβασης ατ μων με αναπηρ α που αυτ ε ναι απαρα τητο και αναγκα ο Ως υποδομ ς νοο νται τ σο οι κτιριακ ς υποδομ ς σο και οι ηλεκτρονικ ς εφαρμογ ς που απευθ νονται στο πελατειακ κοιν π χ ιστοσελ δες και λοιπ ς ηλεκτρονικ ς εφαρμογ ς πως ηλεκτρονικ σημε α πληροφ ρησης και εξυπηρ τησης κ λ π να υποβ λλουν ως μ α επενδυτικ πρ ταση αν Α Φ Μ Επιλ ξιμες Εν ργειες Πιστοπο ηση διαχειριστικ ν Συστημ των Σχεδιασμ ς και Τυποπο ηση Προβολ Προ θηση των επιχειρ σεων σε αγορ ς στ χους Δικαι ματα Τεχνογνωσ ας και αξιοπο ησ της για την εν σχυση της αποτελεσματικ τερης παραγωγ ς προ ντων και υπηρεσι ν Τεχνολογικ αναβ θμιση μ σω της α ξησης της χρ σης Τεχνολογ ας Τεχνικ και Συμβουλευτικ Υποστ ριξη Καθοδ γηση επιχειρ σεων που θα συμβ λει στην βελτ ωση της οργ νωσης και παραγωγικ τητας των επιχειρ σεων στην υποστ ριξη καινοτομικ ς και τεχνολογικ ς επιχειρηματικ τητας και θα υποστηρ ζει τον προσανατολισμ προς ν ες αγορ ς Κτιριακ αναβ θμιση υποδομ ν για την λειτουργ α σ γχρονων επιχειρηματικ ν δραστηριοτ των Μηχανολογικ ς Εκσυγχρονισμ ς Ως ημερομην α ναρξης της επιλεξιμ τητας δαπαν ν ορ ζεται η 1 1 2014 αρκε να μην χει ολοκληρωθε

  Original URL path: http://www.annarg.gr/nu941alpha/category/all/3 (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • Blog Posts - Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ
  νταξ τους στην αγορ εργασ ας για την απ κτηση εργασιακ ς εμπειρ ας και για την αν πτυξη επιχειρηματικ τητας συμμετ χοντας στις εξ ς δρ σεις Επαγγελματικ Συμβουλευτικ Επαγγελματικ Κατ ρτιση Εκπαιδευτικ Πρακτικ σκηση σε Επιχειρ σεις Επιμ ρφωση Πιστοπο ηση Προσ ντων και Δεξιοτ των Συμβουλευτικ Επιχειρηματικ τητας Αν πτυξη Κοινωνικ ν Επιχειρ σεων Δικτ ωση Networking Επ σκεψη Μελ της Study Visit σε χ ρες μ λη της Ε Ε Περισσ τερες πληροφορ ες θα δημοσιευτο ν στην ιστοσελ δα μας με την δημοσ ευση της Πρ σκλησης τις επ μενες ημ ρες Τοπικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες Ομάδες ΤΟΠ ΕΚΟ Συμπλ πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου 2013 ΠΑΡΑΤΑΣΗ 27 11 2013 0 Comments Η Αναπτυξιακ Σ μπραξη Η ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΣΥΝ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ καλε τους κατο κους της Αργολ δας που ε ναι νεργοι και εντ σσονται στις εξ ς ευπαθε ς κοινωνικ ς ομ δες τομα ευρισκ μενα σε κατ σταση φτ χειας απειλο μενα απ φτ χεια Μακροχρ νια νεργοι νω των 45 ετ ν με χαμηλ τυπικ προσ ντα Πρ ην χρ στες ουσι ν τομα με αναπηρ α Αρχηγο μονογονε κ ν οικογενει ν να υποβ λουν α τηση συμμετοχ ς για την νταξη τους στις δρ σεις του Τοπικο Σχεδ ου Οι ωφελο μενοι θα συμμετ σχουν στις εξ ς δρ σεις 1 Επαγγελματικ Συμβουλευτικ 2 Επαγγελματικ Κατ ρτιση 3 Εκπαιδευτικ Πρακτικ σκηση σε Επιχειρ σεις 4 Επιμ ρφωση 5 Πιστοπο ηση Προσ ντων και Δεξιοτ των 6 Συμβουλευτικ Επιχειρηματικ τητας 7 Αν πτυξη Κοινωνικ ν Επιχειρ σεων 8 Δικτ ωση Networking 9 Επ σκεψη Μελ της Study Visit σε χ ρες μ λη της Ε Ε Οι ωφελο μενοι θα υποστηριχθο ν μ σω του τοπικο σχεδ ου για την νταξη τους στην αγορ εργασ ας την απ

  Original URL path: http://www.annarg.gr/nu941alpha/previous/5 (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • All Categories - Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ
  Προγρ μματος δε τε την πρ σκληση 0 Comments Πρόσκληση προς τους μετόχους της Εταιρείας για την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2014 10 6 2014 Οι μ τοχοι της εταιρε ας καλο νται στην Ετ σια Τακτικ Γενικ Συν λευση της εταιρε ας την Δευτ ρα 30 Ιουν ου 2014 στις 12 το μεσημ ρι στα γραφε α της εταιρε ας στους Μ λους Αργολ δας Δημαρχιακ κατ στημα Λ ρνας Τα θ ματα της ημερ σιας δι ταξης βρ σκονται στο αντ γραφο της πρ σκλησης που δημοσιε εται εδ Για την Αναπτυξιακ Ο Πρ εδρος του Δ Σ Γι ργος Καραχ λιος Ισολογισμός της εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2013 10 6 2014 Θα βρε τε εδ τον ισολογισμ της εταιρε ας της 31ης Δεκεμβρ ου 2013 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την συμμετοχή ωφελουμένων στο Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση Κάντε την αίτησή σας 30 3 2014 Η Αναπτυξιακ Σ μπραξη Συν ργια για την Αργολ δα δ χεται αιτ σεις για την συμμετοχ ωφελουμ νων στο Τοπικ Σχ διο για την Απασχ ληση ΤΟΠΣΑ Τοπικ Πρωτοβουλ α για την Απασχ ληση ΙΙΙ Τρ χουσα περ οδος υποβολ ς αιτ σεων απ 8 4 2014 ως

  Original URL path: http://www.annarg.gr/nu941alpha/category/all/4 (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • Blog Posts - Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ
  δημοσ ου και αναπτυξιακ ν πρωτοβουλι ν των παρακ τω ειδικοτ των Αρχιτ κτονες Μηχανικο ς Μηχανικο ς Πολεοδ μους Χωροτ κτες Περιφερειακ ς Αν πτυξης Τοπογρ φους Μηχανικο ς Πολιτικο ς Μηχανικο ς Δομοστατικο ς Υδραυλικ ν και Λιμενικ ν ργων Ηλεκτρολ γους Μηχανολ γους Μηχανικο ς Χημικο ς Χημικο ς και Μεταλειολ γους Μηχανικο ς Οικονομολ γους Γεωπ νους Γεωλ γους Γεωτεχνικο ς Περιβαλλοντολ γους Μηχανικο ς Περιβ λλοντος Βιολ γους Πτυχιο χους Πληροφορικ ς Οι υποψ φιοι που θα επιλεγο ν θα συν πτουν με την εταιρε α συμβ σεις συνεργασ ας Οι ενδιαφερ μενοι θα πρ πει να υποβ λλουν μ χρι την Δευτ ρα 16 09 2013 στα γραφε α της ΑΝ Ν ΑΡ Αναπτυξιακ ς Α Ε ΟΤΑ Κτ ριο Δημαρχε ου Μ λοι Αργολ δας αρμ δια κ Σοφ α Τζαβ ρα αναλυτικ βιογραφικ σημε ωμα αντ γραφα τ τλου σπουδ ν και μελετητικο πτυχ ου π νακα εργασι ν και λλα αποδεικτικ εμπειρ ας οργ νωση γραφε ου και κ θε λλο στοιχε ο που θα συν βαλε στην αξιολ γηση των δυνατοτ των συνεργασ ας Ενημ ρωση υποβολ αιτ σεων μ χρι και τις 31 Δεκεμβρ ου 2013 Ισολογισμός της εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2012 6 6 2013 Θα βρε τε εδ τον ισολογισμ της εταιρε ας της 31ης Δεκεμβρ ου 2012 Πρόσκληση προς τους μετόχους της Αναπτυξιακής Ν Αργολίδας Αναπτυξιακή Α Ε ΟΤΑ για την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 28ης Ιουνίου 2013 31 5 2013 Οι μ τοχοι της εταιρε ας καλο νται στην Ετ σια Τακτικ Γενικ Συν λευση της εταιρε ας την Παρασκευ 28 Ιουν ου 2013 στις 6 το απ γευμα στα γραφε α της εταιρε ας στους Μ λους Αργολ δας Δημαρχιακ κατ στημα Λ ρνας Τα θ ματα της ημερ σιας δι ταξης βρ

  Original URL path: http://www.annarg.gr/nu941alpha/previous/6 (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • All Categories - Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ
  νταξ τους στην αγορ εργασ ας για την απ κτηση εργασιακ ς εμπειρ ας και για την αν πτυξη επιχειρηματικ τητας συμμετ χοντας στις εξ ς δρ σεις Επαγγελματικ Συμβουλευτικ Επαγγελματικ Κατ ρτιση Εκπαιδευτικ Πρακτικ σκηση σε Επιχειρ σεις Επιμ ρφωση Πιστοπο ηση Προσ ντων και Δεξιοτ των Συμβουλευτικ Επιχειρηματικ τητας Αν πτυξη Κοινωνικ ν Επιχειρ σεων Δικτ ωση Networking Επ σκεψη Μελ της Study Visit σε χ ρες μ λη της Ε Ε Περισσ τερες πληροφορ ες θα δημοσιευτο ν στην ιστοσελ δα μας με την δημοσ ευση της Πρ σκλησης τις επ μενες ημ ρες Τοπικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες Ομάδες ΤΟΠ ΕΚΟ Συμπλ πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου 2013 ΠΑΡΑΤΑΣΗ 27 11 2013 0 Comments Η Αναπτυξιακ Σ μπραξη Η ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΣΥΝ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ καλε τους κατο κους της Αργολ δας που ε ναι νεργοι και εντ σσονται στις εξ ς ευπαθε ς κοινωνικ ς ομ δες τομα ευρισκ μενα σε κατ σταση φτ χειας απειλο μενα απ φτ χεια Μακροχρ νια νεργοι νω των 45 ετ ν με χαμηλ τυπικ προσ ντα Πρ ην χρ στες ουσι ν τομα με αναπηρ α Αρχηγο μονογονε κ ν οικογενει ν να υποβ λουν α τηση συμμετοχ ς για την νταξη τους στις δρ σεις του Τοπικο Σχεδ ου Οι ωφελο μενοι θα συμμετ σχουν στις εξ ς δρ σεις 1 Επαγγελματικ Συμβουλευτικ 2 Επαγγελματικ Κατ ρτιση 3 Εκπαιδευτικ Πρακτικ σκηση σε Επιχειρ σεις 4 Επιμ ρφωση 5 Πιστοπο ηση Προσ ντων και Δεξιοτ των 6 Συμβουλευτικ Επιχειρηματικ τητας 7 Αν πτυξη Κοινωνικ ν Επιχειρ σεων 8 Δικτ ωση Networking 9 Επ σκεψη Μελ της Study Visit σε χ ρες μ λη της Ε Ε Οι ωφελο μενοι θα υποστηριχθο ν μ σω του τοπικο σχεδ ου για την νταξη τους στην αγορ εργασ ας την απ

  Original URL path: http://www.annarg.gr/nu941alpha/category/all/5 (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • All Categories - Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ
  δημοσ ου και αναπτυξιακ ν πρωτοβουλι ν των παρακ τω ειδικοτ των Αρχιτ κτονες Μηχανικο ς Μηχανικο ς Πολεοδ μους Χωροτ κτες Περιφερειακ ς Αν πτυξης Τοπογρ φους Μηχανικο ς Πολιτικο ς Μηχανικο ς Δομοστατικο ς Υδραυλικ ν και Λιμενικ ν ργων Ηλεκτρολ γους Μηχανολ γους Μηχανικο ς Χημικο ς Χημικο ς και Μεταλειολ γους Μηχανικο ς Οικονομολ γους Γεωπ νους Γεωλ γους Γεωτεχνικο ς Περιβαλλοντολ γους Μηχανικο ς Περιβ λλοντος Βιολ γους Πτυχιο χους Πληροφορικ ς Οι υποψ φιοι που θα επιλεγο ν θα συν πτουν με την εταιρε α συμβ σεις συνεργασ ας Οι ενδιαφερ μενοι θα πρ πει να υποβ λλουν μ χρι την Δευτ ρα 16 09 2013 στα γραφε α της ΑΝ Ν ΑΡ Αναπτυξιακ ς Α Ε ΟΤΑ Κτ ριο Δημαρχε ου Μ λοι Αργολ δας αρμ δια κ Σοφ α Τζαβ ρα αναλυτικ βιογραφικ σημε ωμα αντ γραφα τ τλου σπουδ ν και μελετητικο πτυχ ου π νακα εργασι ν και λλα αποδεικτικ εμπειρ ας οργ νωση γραφε ου και κ θε λλο στοιχε ο που θα συν βαλε στην αξιολ γηση των δυνατοτ των συνεργασ ας Ενημ ρωση υποβολ αιτ σεων μ χρι και τις 31 Δεκεμβρ ου 2013 Ισολογισμός της εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2012 6 6 2013 Θα βρε τε εδ τον ισολογισμ της εταιρε ας της 31ης Δεκεμβρ ου 2012 Πρόσκληση προς τους μετόχους της Αναπτυξιακής Ν Αργολίδας Αναπτυξιακή Α Ε ΟΤΑ για την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 28ης Ιουνίου 2013 31 5 2013 Οι μ τοχοι της εταιρε ας καλο νται στην Ετ σια Τακτικ Γενικ Συν λευση της εταιρε ας την Παρασκευ 28 Ιουν ου 2013 στις 6 το απ γευμα στα γραφε α της εταιρε ας στους Μ λους Αργολ δας Δημαρχιακ κατ στημα Λ ρνας Τα θ ματα της ημερ σιας δι ταξης βρ

  Original URL path: http://www.annarg.gr/nu941alpha/category/all/6 (2016-02-11)
  Open archived version from archive •