archive-gr.com » GR » A » ANNARG.GR

Total: 63

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Blog Posts - Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ
  ν προκειμ νου να αναβαθμιστο ν μ σω της α ξησης των επενδ σεων για τον τεχνολογικ και εμπορικ εκσυγχρονισμ τους την υιοθ τηση της χρ σης των ΤΠΕ την α ξηση του βαθμο τυποπο ησης και πιστοπο ησης των προ ντων την αν πτυξη ποιοτικ ολοκληρωμ νων υπηρεσι ν τη βελτ ωση της ποι τητας προσφερ μενων προ ντων και υπηρεσι ν Το πρ γραμμα χρηματοδοτε ται με το συνολικ ποσ των 50 000 000 Το ποσοστ εν σχυσης των επενδυτικ ν προτ σεων ε ναι το 50 του συνολικο προ πολογισμο της επ νδυσης Στο Πρ γραμμα μπορο ν να υποβ λλουν πρ ταση υφιστ μενες μεσα ες μικρ ς και πολ μικρ ς επιχειρ σεις που δραστηριοποιο νται αποκλειστικ στους οκτ 8 παρακ τω στρατηγικο ς τομε ς Αγροδιατροφ Βιομηχαν α Τροφ μων Εφοδιαστικ Αλυσ δα Logistics Εν ργεια Υγε α Περιβ λλον Παραγωγ Εξοικον μηση Εν ργειας Τεχνολογ ες Πληροφορικ ς και Επικοινωνι ν Υλικ Κατασκευ ς Πολιτιστικ Δημιουργικ Βιομηχαν α Βασικ ς προ ποθ σεις συμμετοχ ς να λειτουργο ν ν μιμα εντ ς της Ελληνικ ς Επικρ τειας να λειτουργο ν αποκλειστικ με μ α απ τις ακ λουθες μορφ ς επιχειρ σεις εταιρικο εμπορικο χαρακτ ρα Αν νυμη Εταιρ α Εταιρ α Περιορισμ νης Ευθ νης Ομ ρρυθμη Εταιρ α Ετερ ρρυθμη Εταιρ α και Ι Κ Ε και ατομικ ς επιχειρ σεις να μη βρ σκονται υπ πτ χευση εκκαθ ριση αναγκαστικ διαχε ριση να μην εκκρεμε σε β ρος τους αν κτηση εν σχυσης να διαθ τουν να δεσμευθο ν τι θα μεριμν σουν για τις κατ λληλες υποδομ ς με σκοπ την ελαχιστοπο ηση των εμποδ ων πρ σβασης ατ μων με αναπηρ α που αυτ ε ναι απαρα τητο και αναγκα ο Ως υποδομ ς νοο νται τ σο οι κτιριακ ς υποδομ ς σο και οι ηλεκτρονικ ς εφαρμογ ς που απευθ νονται στο πελατειακ κοιν π χ ιστοσελ δες και λοιπ ς ηλεκτρονικ ς εφαρμογ ς πως ηλεκτρονικ σημε α πληροφ ρησης και εξυπηρ τησης κ λ π να υποβ λλουν ως μ α επενδυτικ πρ ταση αν Α Φ Μ Επιλ ξιμες Εν ργειες Πιστοπο ηση διαχειριστικ ν Συστημ των Σχεδιασμ ς και Τυποπο ηση Προβολ Προ θηση των επιχειρ σεων σε αγορ ς στ χους Δικαι ματα Τεχνογνωσ ας και αξιοπο ησ της για την εν σχυση της αποτελεσματικ τερης παραγωγ ς προ ντων και υπηρεσι ν Τεχνολογικ αναβ θμιση μ σω της α ξησης της χρ σης Τεχνολογ ας Τεχνικ και Συμβουλευτικ Υποστ ριξη Καθοδ γηση επιχειρ σεων που θα συμβ λει στην βελτ ωση της οργ νωσης και παραγωγικ τητας των επιχειρ σεων στην υποστ ριξη καινοτομικ ς και τεχνολογικ ς επιχειρηματικ τητας και θα υποστηρ ζει τον προσανατολισμ προς ν ες αγορ ς Κτιριακ αναβ θμιση υποδομ ν για την λειτουργ α σ γχρονων επιχειρηματικ ν δραστηριοτ των Μηχανολογικ ς Εκσυγχρονισμ ς Ως ημερομην α ναρξης της επιλεξιμ τητας δαπαν ν ορ ζεται η 1 1 2014 αρκε να μην χει ολοκληρωθε

  Original URL path: http://www.annarg.gr/nu941alpha/previous/3 (2016-02-11)
  Open archived version from archive


 • Διαβούλευση για το Master Plan του λιμανιού του Ναυπλίου. - Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ
  του Ναυπλ ου Αναπτυξιακ Πρ γραμμα Μελ τη Διαχε ρισης Λιμ να Ναυπλ ου Στις σελ δες της πλατφ ρμας συμμετοχ ς μπορε τε να ενημερωθε τε για σα προτε νει το Master Plan μ σω των διαθ σιμων χαρτ ν να εγγραφε τε στη διαβο λευση ακολουθ ντας τις οδηγ ες εγγραφ ς που χουν αναρτηθε και να καταθ σετε τις απ ψεις και τις προτ σεις σας για

  Original URL path: http://www.annarg.gr/nu941alpha/-master-plan (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • ΤΟΠΣΑ - Ενημέρωτική εκδήλωση για τις Δράσεις του Τοπικού Σχεδίου και το γενικότερο πλαίσιο της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής. - Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ
  Διαβο λευσης για την Ενεργ Συμμετοχ των Ωφελουμ νων που θα πραγματοποιηθε τη Δευτ ρα 24 11 2014 και ρα 11 30 π μ στο Επιμελητ ριο Αργολ δας Κορ νθου 23 ργος στο πλα σιο υλοπο ησης του Τοπικο Σχεδ ου για την Απασχ ληση ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΙΙΙ 0 Comments Leave a Reply Αρχε ο February 2016 October 2015 June 2015 May 2015 March 2015 January

  Original URL path: http://www.annarg.gr/nu941alpha/4 (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • Νέος κύκλος υποβολής αιτήσεων για την συμμετοχή ωφελουμένων στο Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου 2014. - Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ
  αιτ σεις για την συμμετοχ ωφελουμ νων στο Τοπικ Σχ διο για την Απασχ ληση ΤΟΠΣΑ Τοπικ Πρωτοβουλ α για την Απασχ ληση ΙΙΙ Τρ χουσα περ οδος υποβολ ς αιτ σεων απ 12 11 2014 ως 5 12 2014 Για λες τις λεπτομ ρειες του Προγρ μματος δε τε την πρ σκληση 0 Comments Leave a Reply Αρχε ο February 2016 October 2015 June 2015 May 2015 March 2015

  Original URL path: http://www.annarg.gr/nu941alpha/-5-2014 (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • Πρόσκληση προς τους μετόχους της Εταιρείας για την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2014. - Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ
  30 Ιουν ου 2014 στις 12 το μεσημ ρι στα γραφε α της εταιρε ας στους Μ λους Αργολ δας Δημαρχιακ κατ στημα Λ ρνας Τα θ ματα της ημερ σιας δι ταξης βρ σκονται στο αντ γραφο της πρ σκλησης που δημοσιε εται εδ Για την Αναπτυξιακ Ο Πρ εδρος του Δ Σ Γι ργος Καραχ λιος Comments are closed Αρχε ο February 2016 October 2015 June 2015 May

  Original URL path: http://www.annarg.gr/nu941alpha/-30-2014 (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • Ισολογισμός της εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2013 - Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ
  της 31ης Δεκεμβρίου 2013 10 6 2014 Θα βρε τε εδ τον ισολογισμ της εταιρε ας της 31ης Δεκεμβρ ου 2013 Comments are closed Αρχε ο February 2016 October 2015 June 2015 May 2015 March 2015 January 2015 November 2014 June 2014 March 2014 January 2014 December 2013 November 2013 September 2013 August 2013 June 2013 May 2013 April 2013 Κατηγορ ες All ΟΠΑΑΧ ΤΟΠ ΕΚΟ ΤΟΠ ΕΚΟ ΤΟΠΣΑ Create

  Original URL path: http://www.annarg.gr/nu941alpha/-31-20131 (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την συμμετοχή ωφελουμένων στο Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση. Κάντε την αίτησή σας. - Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ
  Σχ διο για την Απασχ ληση ΤΟΠΣΑ Τοπικ Πρωτοβουλ α για την Απασχ ληση ΙΙΙ Τρ χουσα περ οδος υποβολ ς αιτ σεων απ 8 4 2014 ως 5 5 2014 Για λες τις λεπτομ ρειες του Προγρ μματος δε τε την πρ σκληση Το αρχε ο της πρ σκλησης μπορε τε να το κατεβ σετε απ εδ σε pdf Comments are closed Αρχε ο February 2016 October 2015 June

  Original URL path: http://www.annarg.gr/nu941alpha/3 (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • ΤΟΠ-ΕΚΟ Παράταση προθεσμίας υποβολής συμπληρωματικών αιτήσεων μέχρι και τις 17 Ιανουαρίου 2014. - Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ
  2014 8 1 2014 Παρ ταση δ θηκε στην προθεσμ α υποβολ ς αιτ σεων στο Πρ γραμμα ΤΟΠ ΕΚΟ μ χρι τις 17 Ιανουαρ ου Αναλυτικ η πρ σκληση Comments are closed Αρχε ο February 2016 October 2015 June 2015 May 2015 March 2015 January 2015 November 2014 June 2014 March 2014 January 2014 December 2013 November 2013 September 2013 August 2013 June 2013 May 2013 April 2013 Κατηγορ

  Original URL path: http://www.annarg.gr/nu941alpha/-17-2014 (2016-02-11)
  Open archived version from archive •