archive-gr.com » GR » A » ANNARG.GR

Total: 63

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Blog Archives - Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ
  της εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2012 6 6 2013 Θα βρε τε εδ τον ισολογισμ της εταιρε ας της 31ης Δεκεμβρ ου 2012 Αρχε ο February 2016 October 2015 June 2015 May 2015 March 2015 January 2015 November 2014 June 2014 March 2014 January 2014 December 2013 November 2013 September 2013 August 2013 June 2013 May 2013 April 2013 Κατηγορ ες All ΟΠΑΑΧ ΤΟΠ ΕΚΟ ΤΟΠ ΕΚΟ ΤΟΠΣΑ Create a

  Original URL path: http://www.annarg.gr/nu941alpha/archives/06-2013 (2016-02-11)
  Open archived version from archive


 • Blog Archives - Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ
  εταιρε ας την Παρασκευ 28 Ιουν ου 2013 στις 6 το απ γευμα στα γραφε α της εταιρε ας στους Μ λους Αργολ δας Δημαρχιακ κατ στημα Λ ρνας Τα θ ματα της ημερ σιας δι ταξης βρ σκονται στο αντ γραφο της πρ σκλησης που δημοσιε εται εδ Για την Αναπτυξιακ Ο Πρ εδρος του Δ Σ Γι ργος Καραχ λιος Αρχε ο February 2016 October 2015 June 2015

  Original URL path: http://www.annarg.gr/nu941alpha/archives/05-2013 (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • Blog Archives - Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ
  ΟΠΑΑΧ Παράταση υποβολής αιτήσεων έως τις 24 Μαϊου 2013 27 4 2013 Η προθεσμ α υποβολ ς αιτ σεων ληξε στις 24 Μα ου 2013 Αρχε ο February 2016 October 2015 June 2015 May 2015 March 2015 January 2015 November 2014 June 2014 March 2014 January 2014 December 2013 November 2013 September 2013 August 2013 June 2013 May 2013 April 2013 Κατηγορ ες All ΟΠΑΑΧ ΤΟΠ ΕΚΟ ΤΟΠ ΕΚΟ ΤΟΠΣΑ

  Original URL path: http://www.annarg.gr/nu941alpha/archives/04-2013 (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • All Categories - Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ
  την ενεργ συμμετοχ των πολιτ ν και των κοινωνικ ν φορ ων στη διαμ ρφωση των επιλογ ν των στ χων και προτεραιοτ των στην δι ρθρωση των επ μ ρους σχεδ ων και προγραμμ των και στην παρακολο θηση της εφαρμογ ς τους Παρακαλο με για την συμμετοχ σας 0 Comments Προδημοσίευση τεσσάρων νέων επιδοτούμενων προγραμμάτων στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ 13 10 2015 Ενημ ρωση 30 11 2015 ΠΡΟΣΟΧΗ Δεν χει ξεκιν σει υποβολ προτ σεων επενδ σεων σε προγρ μματα του ΕΠΑNEΚ ΕΣΠΑ 2014 2020 Τα προγρ μματα αναμ νονται Το Υπουργε ο Οικονομ ας Αν πτυξης Τουρισμο δωσε στην δημοσι τητα τις πολυσυζητημ νες Προδημοσιε σεις για τις 4 ν ες Δρ σεις που πρ κειται να δημοσιευθο ν Η Προδημοσ ευση των Δρ σεων ανακοιν θηκε σε συν ντευξη του Υπουργο κ Σταθ κη για την Αναπτυξιακ Στρατηγικ Τα κε μενα των προδημοσιε σεων αναρτ θηκαν στην ιστοσελ δα του Υπουργε ου http www antagonistikotita gr Οι τ τλοι των τεσσ ρων Δρ σεων και τα αντ στοιχα κε μενα της Προδημοσ ευσης ε ναι οι εξ ς 1 Προδημοσ ευση του Προγρ μματος Εν σχυση της Αυτοαπασχ λησης Πτυχιο χων Τριτοβ θμιας Εκπα δευσης 2 Προδημοσ ευση του προγρ μματος Νεοφυ ς Επιχειρηματικ τητα 3 Προδημοσ ευση του προγρ μματος Αναβ θμιση Πολ Μικρ ν Μικρ ν Υφιστ μενων Επιχειρ σεων με την Αν πτυξη των Ικανοτ των τους στις Ν ες Αγορ ς 4 Προδημοσ ευση προγρ μματος Εν σχυση Τουριστικ ν MME Επιχειρ σεων για τον Εκσυγχρονισμ τους και την Ποιοτικ Αναβ θμιση των Παρεχ μενων Υπηρεσι ν Σ μφωνα με το Υπουργε ο η διαδικασ α της προδημοσ ευσης στοχε ει στην καλ τερη προετοιμασ α των ενδιαφερ μενων Προβλ πεται και ανοικτ διαβο λευση δι ρκειας περ που εν ς μ να προκειμ νου να βελτιστοποιηθο ν τα χαρακτηριστικ των δρ σεων Η περ οδος υποβολ ς προτ σεων θα ξεκιν σει με τη δημοσ ευση των σχετικ ν προσκλ σεων και θα διαρκ σει τουλ χιστον 2 μ νες Ο χρ νος υποβολ ς της πρ τασης η σειρ προτεραι τητας κατ την υποβολ δεν χει σημασ α στην φ ση της αξιολ γησης των προτ σεων και δεν προσφ ρει κ ποιο πλεον κτημα εν στην παρο σα φ ση δεν υπ ρχει λ γος προσφυγ ς σε συμβο λους ειδικευμ νους στην κατ θεση αιτ σεων Τ λος πρ πει να σημειωθε τι οι δαπ νες θεωρο νται επιλ ξιμες προς χρηματοδ τηση εφ σον πραγματοποιηθο ν μετ την ημερομην α υποβολ ς της α τησης χρηματοδ τησης Θεωρο με υποχρ ωσ μας να σας ενημερ σουμε τι Δεν γ νεται ακ μη υποβολ προτ σεων Απ την ανακο νωση του Υπουργε ου ε ναι φανερ τι η ναρξη υποβολ ς προτ σεων θα αργ σει λ γο ακ μη ταν ξεκιν σει η υποβολ δεν χει σημασ α αν υποβ λετε πρ ταση πρ τοι τελευτα οι Στα κριτ ρια αξιολ γησης δεν περιλαμβ νεται η σειρ υποβολ ς Δεν ε στε υποχρεωμ νοι να υπογρ ψετε καν να συμφωνητικ ο τε να δ σετε κ ποια προκαταβολ ΟΙ κατηγορ ες των επιχειρ σεων που θα εντ σσονται σε κ θε Πρ γραμμα δεν ε ναι ακ μη οριστικοποιημ νες σε κ θε Δρ ση Θα τις μ θουμε λοι με την με τη δημοσ ευση των σχετικ ν προσκλ σεων Συνοπτικ οι πληροφορ ες που χει δ σει μ χρι σ μερα το Υπουργε ο ε ναι οι εξ ς Δρ ση Εν σχυση της Αυτοαπασχ λησης Πτυχιο χων Τριτοβ θμιας Εκπα δευσης Ωφελο μενοι Πτυχιο χοι τριτοβ θμιας εκπα δευσης οι οπο οι χουν γεννηθε πριν την 1 1 1991 και ε ναι νεργοι εγγεγραμμ νοι στα μητρ α αν ργων του ΟΑΕΔ κατ την υποβολ της α τησης φυσικ πρ σωπα πτυχιο χοι τριτοβ θμιας Εκπα δευσης που χουν γεννηθε πριν την 1 1 1991 ασκο ν συναφ με την ειδικ τητ τους επαγγελματικ δραστηρι τητα και δεν χουν σχ ση μισθωτ ς εργασ ας Αναγκαι τητα Δρ σης Η ανεργ α των ν ων πτυχιο χων στη χ ρα μας αυξ θηκε κατ 13 5 ποσοστια ες μον δες απ το 2008 ως το 1ο τρ μηνο του 2015 απ 6 3 φθασε στο 19 8 Το ποσοστ ανεργ ας 1ο τρ μηνο 2015 των πτυχιο χων τριτοβ θμιας εκπα δευσης ε ναι το υψηλ τερο στην ΕΕ 27 Σ μφωνα με την κθεση του Κ ντρου Αν πτυξης Εκπαιδευτικ ς Πολιτικ ς της ΓΣΕΕ το 2012 1 στους 4 εργαζ μενους αποφο τους της τριτοβ θμιας εκπα δευσης 26 4 απασχολε ται σε θ ση εργασ ας που απαιτε χαμηλ τερο εκπαιδευτικ επ πεδο απ αυτ που κατ χει η Ελλ δα κατ χει το 5ο υψηλ τερο ποσοστ μεταξ των 27 μελ ν της ΕΕ στη συγκεκριμ νη κατηγορ α Οικονομικ Στοιχε α Δρ σης Συνολικ ς Διαθ σιμος Προ πολογισμ ς 50 εκατ σε δ ο κ κλους A κ κλος υποβολ προτ σεων μ σα στο 2015 αρχ ς Δεκεμβρ ου 17 5 εκατ 35 του Π Υ Β κ κλος υποβολ προτ σεων μ σα στο 2016 αρχ ς Ιουλ ου 32 5 εκατ 65 του Π Υ Ενισχ ονται ργα συνολικο προ πολογισμο ψους επ νδυσης επιχορηγο μενος π υ απ 5 000 ως 25 000 Το ποσοστ εν σχυσης των επενδυτικ ν προτ σεων ορ ζεται σε 100 του συνολικο προ πολογισμο της επ νδυσης Εισοδηματικ κριτ ρια και για τις δ ο κατηγορ ες δικαιο χων θα τεθο ν στην Πρ σκληση του Προγρ μματος Αναμεν μενα Αποτελ σματα 2 200 πτυχιο χοι 500 ν ες θ σεις εργασ ας Δρ ση Νεοφυ ς Επιχειρηματικ τητα Ωφελο μενοι Φυσικ πρ σωπα που χουν γεννηθε πριν την 1 1 1991 εν σεις αυτ ν τα οπο α ε ναι νεργοι εγγεγραμμ νοι στα μητρ α αν ργων του ΟΑΕΔ κατ την υποβολ της α τησης ασκο ν επαγγελματικ δραστηρι τητα και δεν ε ναι χουν σχ

  Original URL path: http://www.annarg.gr/nu941alpha/category/all (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • Category: ΟΠΑΑΧ - Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ
  ΟΠΑΑΧ Παράταση υποβολής αιτήσεων έως τις 24 Μαϊου 2013 27 4 2013 Η προθεσμ α υποβολ ς αιτ σεων ληξε στις 24 Μα ου 2013 Αρχε ο February 2016 October 2015 June 2015 May 2015 March 2015 January 2015 November 2014 June 2014 March 2014 January 2014 December 2013 November 2013 September 2013 August 2013 June 2013 May 2013 April 2013 Κατηγορ ες All ΟΠΑΑΧ ΤΟΠ ΕΚΟ ΤΟΠ ΕΚΟ ΤΟΠΣΑ

  Original URL path: http://www.annarg.gr/nu941alpha/category/cb561c0bd2 (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • Category: ΤΟΠ ΕΚΟ - Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ
  17 Ιανουαρίου 2014 8 1 2014 Παρ ταση δ θηκε στην προθεσμ α υποβολ ς αιτ σεων στο Πρ γραμμα ΤΟΠ ΕΚΟ μ χρι τις 17 Ιανουαρ ου Αναλυτικ η πρ σκληση Αρχε ο February 2016 October 2015 June 2015 May 2015 March 2015 January 2015 November 2014 June 2014 March 2014 January 2014 December 2013 November 2013 September 2013 August 2013 June 2013 May 2013 April 2013 Κατηγορ ες

  Original URL path: http://www.annarg.gr/nu941alpha/category/-ce81990ae9 (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • Category: ΤΟΠ ΕΚΟ - Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ
  α Αρχηγο μονογονε κ ν οικογενει ν να υποβ λουν α τηση συμμετοχ ς για την νταξη τους στις δρ σεις του Τοπικο Σχεδ ου Οι ωφελο μενοι θα συμμετ σχουν στις εξ ς δρ σεις 1 Επαγγελματικ Συμβουλευτικ 2 Επαγγελματικ Κατ ρτιση 3 Εκπαιδευτικ Πρακτικ σκηση σε Επιχειρ σεις 4 Επιμ ρφωση 5 Πιστοπο ηση Προσ ντων και Δεξιοτ των 6 Συμβουλευτικ Επιχειρηματικ τητας 7 Αν πτυξη Κοινωνικ ν Επιχειρ σεων 8 Δικτ ωση Networking 9 Επ σκεψη Μελ της Study Visit σε χ ρες μ λη της Ε Ε Οι ωφελο μενοι θα υποστηριχθο ν μ σω του τοπικο σχεδ ου για την νταξη τους στην αγορ εργασ ας την απ κτηση εργασιακ ς εμπειρ ας και την αν πτυξη επιχειρηματικ τητας Για τις προ ποθ σεις και τα δικαιολογητικ συμμετοχ ς στο Πρ γραμμα Δε τε το κε μενο της πρ σκλησης εδ σε pdf και πιο κ τω στην σελ δα σε μορφ εικ νας Οι ενδιαφερ μενοι μπορο ν να πληροφορο νται για τα δικαιολογητικ και να προμηθε ονται το ντυπο της Α τησης απ τα γραφε α της ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ Χαριλ ου Τρικο πη και Μικρ ς Ασ ας Να

  Original URL path: http://www.annarg.gr/nu941alpha/category/ce81990ae9 (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • Category: ΤΟΠΣΑ - Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ
  12 2013 Εντ ς των επ μενων ημερ ν θα δημοσιευτε η Πρ σκληση υποβολ ς αιτ σεων συμμετοχ ς απ τους ενδιαφερ μενους Το Πρ γραμμα απευθ νεται σε τρεις κατηγορ ες υποψ φιων 1 νεργοι εγγεγραμμ νοι στα Μητρ α Ανεργ ας του ΟΑΕΔ 2 Ν οι Επιστ μονες ιατρο οδοντ ατροι κτην ατροι φαρμακοποιο δικηγ ροι μηχανικο απ φοιτοι Πανεπιστημιακ ν Πολυτεχνικ ν Σχολ ν που χουν κ νει ναρξη επιτηδε ματος μετ την 2 1 2011 δεν χουν ξεπερ σει το 34ο τος της ηλικ ας τους ως την ημερομην α ναρξης επιτηδε ματος και το ατομικ τους εισ δημα δεν υπερβα νει τις 12 000 3 Ασφαλισμ νοι στον ΟΓΑ με ατομικ εισ δημα απ γεωργικ ς δραστηρι τητες που δεν υπερβα νει τις 3 000 για το οικονομικ τος 2011 το δε ατομικ πραγματικ αντικειμενικ εισ δημ τους απ τις λοιπ ς πηγ ς δεν υπερβα νει το ποσ των 9 000 Οι ωφελο μενοι που θα ενταχθο ν στο Πρ γραμμα θα υποστηριχθο ν για την νταξ τους στην αγορ εργασ ας για την απ κτηση εργασιακ ς εμπειρ ας και για την αν πτυξη επιχειρηματικ τητας συμμετ χοντας στις εξ ς δρ

  Original URL path: http://www.annarg.gr/nu941alpha/category/93bc8d9483 (2016-02-11)
  Open archived version from archive •