archive-gr.com » GR » A » ANNARG.GR

Total: 63

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ισολογισμός της εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2014. - Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ
  της 31ης Δεκεμβρίου 2014 8 6 2015 Θα βρε τε εδ τον ισολογισμ της εταιρε ας της 31ης Δεκεμβρ ου 2014 Comments are closed Αρχε ο February 2016 October 2015 June 2015 May 2015 March 2015 January 2015 November 2014 June 2014 March 2014 January 2014 December 2013 November 2013 September 2013 August 2013 June 2013 May 2013 April 2013 Κατηγορ ες All ΟΠΑΑΧ ΤΟΠ ΕΚΟ ΤΟΠ ΕΚΟ ΤΟΠΣΑ Create

  Original URL path: http://www.annarg.gr/nu941alpha/-31-2014 (2016-02-11)
  Open archived version from archive


 • Blog Posts - Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ
  ρα και στον διο τ πο με τα δια θ ματα της αρχικ ς ημερ σιας δι ταξης και χωρ ς λλη πρ σκληση Για την ΑΝ Ν ΑΡ Αναπτυξιακ Α Ε ΟΤΑ Ο Πρ εδρος του Δ Σ Γε ργιος Καραχ λιος Εργαστήριο Διαβούλευσης Ενίσχυση συνεργασίας σχεδιασμού υλοποίησης Τοπικών Σχεδίων Δράσης Απασχόλησης Επιχειρηματικότητας 18 5 2015 Τετ ρτη 20 5 2015 ρα 18 00 στην Α θουσα εκδηλ σεων του Βουλευτικο στο Να πλιο Α Σ ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ H ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ετα ροι Δ μος Ναυπλι ων Δ μος ργους Μυκην ν Δ μος Ερμιον δας Δ μος Επιδα ρου Αναπτυξιακ Ν Αργολ δας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α Ε Επιμελητηριακ Αναπτυξιακ Αργολ δας MΚΕ Εκπαιδευτικ ς Συμβουλευτικ ς Υπηρεσ ες ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α Ε Αν νυμος Εταιρε α Επαγγελματικ ς Κατ ρτισης Πελοπονν σου Α Ε ΚΕΚΑΠ Α Ε ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ Α Ε A T Management Σ μβουλοι Διο κησης και Αν πτυξης Strategy Communication ADVISORS Ε Π Ε σας προσκαλο ν στο Εργαστ ριο Διαβο λευσης για την εν σχυση της συνεργασ ας στο σχεδιασμ και την υλοπο ηση Τοπικ ν Σχεδ ων Δρ σης για την Απασχ ληση και την Επιχειρηματικ τητα που θα πραγματοποιηθε την Τετ ρτη 20 5 2015 ρα 18 00 στο Να πλιο Α θουσα εκδηλ σεων του Βουλευτικο στο πλα σιο υλοπο ησης του Τοπικο Σχεδ ου για την Απασχ ληση ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΙΙΙ Το Εργαστ ριο χει ως στ χο την παρουσ αση καλ ν πρακτικ ν την αν χνευση δυνατοτ των τοπικ ς αν πτυξης και την εν σχυση της συνεργασ ας των τοπικ ν κοινωνικ ν και οικονομικ ν φορ ων Θα συμμετ χουν με παρουσι σεις τους στελ χη του Διακρατικο Ετα ρου Entwicklungspartnerschaft Development Partnership Allgäu Oberland GmbH και της Δημ σιας Υπηρεσ ας Απασχ λησης της Γερμαν ας Το πρ γραμμα του Εργαστηρ ου Ημερίδα Παρουσίασης των Δράσεων του Τοπικού Σχεδίου για την Απασχόληση Τετάρτη 13 05 2015 στις 11 00 το πρωί στο Άργος 9 5 2015 Α Σ ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝ ΚΑΙ η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ετα ροι Δ μος Ναυπλι ων Δ μος ργους Μυκην ν Δ μος Ερμιον δας Δ μος Επιδα ρου Αναπτυξιακ Ν Αργολ δας Εκπαιδευτικ ς Συμβουλευτικ ς Υπηρεσ ες ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α Ε Πελοπ ννησος Α Ε Επιμελητηριακ Αναπτυξιακ Αργολ δας ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ Α Ε Αν νυμος Εταιρε α Επαγγελματικ ς Κατ ρτισης Πελοπονν σου Α Ε ΚΕΚΑΠ Α Ε ΑΤ MANAGEMENT ΕΠΕ ADVISORS ΕΠΕ σας προσκαλο ν στην Ημερ δα Παρουσ ασης των Δρ σεων του Τοπικο Σχεδ ου για την Απασχ ληση που θα πραγματοποιηθε την Τετ ρτη 13 05 2015 και ρα 11 00 π μ στην Α θουσα Συνεδρι σεων του Δημοτικο Συμβουλ ου Καποδιστρ ου 9 ργος στο πλα σιο υλοπο ησης του Τοπικο Σχεδ ου για την Απασχ ληση ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΙΙΙ Ημερ δα χει ως στ χο την παρουσ αση της εξ λιξης

  Original URL path: http://www.annarg.gr/nu941alpha/previous/2 (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • Blog Archives - Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ
  email tydn otenet gr Ακ μη θα τα βρε τε διαθ σιμα και εδ Χ ρτες Δομικ Σχ διο Χωρικ ς Οργ νωσης Χ ρτης Οργ νωσης Χρ σεων Γης Πολεοδομικ Οργ νωση Γενικ ς Αστικ ς Υποδομ ς 1 Πολεοδομικ Οργ νωση Γενικ ς Αστικ ς Υποδομ ς 2 Πολεοδομικ Οργ νωση Γενικ ς Αστικ ς Υποδομ ς 3 Πολεοδομικ Οργ νωση Γενικ ς Αστικ ς Υποδομ ς 4 Ζ νες Κιν τρων Μηχανισμ ν Παρεμβ σεων Κε μενο Β1 Στ διο Πρ ταση Η μελ τη θα ε ναι αναρτημ νη στο διαδ κτυο απ την Τετ ρτη 04 02 2016 και για δ ο 2 μ νες Στο δι στημα αυτ οι ενδιαφερ μενοι φορε ς και πολ τες μπορο ν να υποβ λλουν τις παρατηρ σεις τους που αφορο ν στους τομε ς αρμοδι τητ ς τους σ μφωνα με την ισχ ουσα νομοθεσ α Ακ μη σας ενημερ νουμε τι η Επιτροπ Διαβο λεσης του Δ μου Ναυπλι ων συγκαλε δημ σια συνεδρ αση με αποκλειστικ θ μα τη μελ τη Σ Χ Ο Ο Α Π της Δ Ε Μιδ ας στην α θουσα συνεδρι σεων του Δημαρχε ου Βας Κων νου 34 Να πλιο 2ος ροφος την Τρ τη 05 04 2016 και ρα 12μ Σχ διο Χωρικ ς και Οικιστικ ς Οργ νωσης Ανοικτ ς Π λης ΣΧΟΟΑΠ Το ρθρο 24 του Συντ γματος δημιο ργησε το πλα σιο για τη διαχε ριση του χ ρου ορ ζοντας την υποχρ ωση του κρ τους για παρ μβαση μ σω ορθολογικο πολεοδομικο σχεδιασμο προκειμ νου να δημιουργηθε κατ λληλο οικιστικ περιβ λλον για την ποιοτικ διαβ ωση των πολιτ ν Το βασικ γενικ πλα σιο των παρεμβ σεων σε πολεοδομικ επ πεδο αποτελε ο Ν μος 2508 1997 με τον οπο ο συμπληρ θηκε και τροποποι θηκε ο ν 1337 1983 παρ χοντας να εργαλε ο για τη βι σιμη αν πτυξη των π λεων Τα εργαλε α Γενικ Πολεοδομικ Σχ διο ΓΠΣ και Σχ διο Χωρικ ς και Οικιστικ ς Οργ νωσης Ανοιχτ ς Π λης ΣΧΟΟΑΠ του Ν 2508 97 αφορο ν στη ρ θμιση των π λεων των οικισμ ν της χ ρας Καλ πτουν μια διευρυμ νη γεωγραφικ περιοχ η οπο α κατ καν να συμπ πτει με τα ρια της Καποδιστριακ ς πρωτοβ θμιας τοπικ ς αυτοδιο κησης Ειδικ τερα τα ΣΧΟΟΑΠ αποτελο ν πως δηλ νει ο τ τλος τους τα ΓΠΣ του μη αστικο χ ρου εφ σον οι αντ στοιχοι οικισμο ε ναι λοι μικρ τεροι των 2000 κατο κων Το ΓΠΣ ΣΧΟΟΑΠ αποσκοπε στον καθορισμ των κατευθυντ ριων αρχ ν του πολεοδομικο σχεδιασμο για την βι σιμη οικιστικ αν πτυξη και ειδικ τερα στη σταδιακ αν δειξη και οργ νωση του χ ρου στη διασφ λιση της οικιστικ ς οργ νωσης των οικισμ ν με τον επιθυμητ συσχετισμ των οικιστικ ν παραμ τρων την προστασ α του περιβ λλοντος και την ανακοπ της ναρχης δ μησης με τον καθορισμ κριτηρ ων αν πτυξης που

  Original URL path: http://www.annarg.gr/nu941alpha/archives/02-2016 (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • Blog Archives - Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ
  4 απασχολε ται σε θ ση εργασ ας που απαιτε χαμηλ τερο εκπαιδευτικ επ πεδο απ αυτ που κατ χει η Ελλ δα κατ χει το 5ο υψηλ τερο ποσοστ μεταξ των 27 μελ ν της ΕΕ στη συγκεκριμ νη κατηγορ α Οικονομικ Στοιχε α Δρ σης Συνολικ ς Διαθ σιμος Προ πολογισμ ς 50 εκατ σε δ ο κ κλους A κ κλος υποβολ προτ σεων μ σα στο 2015 αρχ ς Δεκεμβρ ου 17 5 εκατ 35 του Π Υ Β κ κλος υποβολ προτ σεων μ σα στο 2016 αρχ ς Ιουλ ου 32 5 εκατ 65 του Π Υ Ενισχ ονται ργα συνολικο προ πολογισμο ψους επ νδυσης επιχορηγο μενος π υ απ 5 000 ως 25 000 Το ποσοστ εν σχυσης των επενδυτικ ν προτ σεων ορ ζεται σε 100 του συνολικο προ πολογισμο της επ νδυσης Εισοδηματικ κριτ ρια και για τις δ ο κατηγορ ες δικαιο χων θα τεθο ν στην Πρ σκληση του Προγρ μματος Αναμεν μενα Αποτελ σματα 2 200 πτυχιο χοι 500 ν ες θ σεις εργασ ας Δρ ση Νεοφυ ς Επιχειρηματικ τητα Ωφελο μενοι Φυσικ πρ σωπα που χουν γεννηθε πριν την 1 1 1991 εν σεις αυτ ν τα οπο α ε ναι νεργοι εγγεγραμμ νοι στα μητρ α αν ργων του ΟΑΕΔ κατ την υποβολ της α τησης ασκο ν επαγγελματικ δραστηρι τητα και δεν ε ναι χουν σχ ση μισθωτ ς εργασ ας Οικονομικ Στοιχε α Δρ σης Συνολικ ς Διαθ σιμος Προ πολογισμ ς 120 εκατ σε δ ο κ κλους A κ κλος υποβολ προτ σεων μ σα στο 2015 αρχ ς Δεκεμβρ ου 48 εκατ 40 του Π Υ Β κ κλος υποβολ προτ σεων μ σα στο 2016 αρχ ς Ιουλ ου 72 εκατ 60 του Π Υ Ενισχ ονται ργα συνολικο προ πολογισμο ψους επ νδυσης επιχορηγο μενος π υ ως 60 000 00 Το ποσοστ εν σχυσης των επενδυτικ ν προτ σεων ορ ζεται σε 100 του συνολικο προ πολογισμο της επ νδυσης Εισοδηματικ κριτ ρια και για τις δ ο κατηγορ ες δικαιο χων θα τεθο ν στην Πρ σκληση του Προγρ μματος Αναμεν μενα Αποτελ σματα 2 500 ν ες επιχειρ σεις 4 500 ν ες θ σεις εργασ ας Δρ ση ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ωφελο μενοι Υφιστ μενες χουν συσταθε ως την 31 12 2013 μικρ ς και πολ μικρ ς επιχειρ σεις που δραστηριοποιο νται στους 8 στρατηγικο ς τομε ς του ΕΠΑΝΕκ Αγροδιατροφ Βιομηχαν α Τροφ μων Πολιτιστικ ς και Δημιουργικ ς Βιομηχαν ες ΠΔΒ Υλικ Κατασκευ ς Εφοδιαστικ Αλυσ δα Εν ργεια Περιβ λλον Τεχνολογ ες Πληροφορικ ς και Επικοινων ας ΤΠΕ Υγε α Οικονομικ Στοιχε α Δρ σης Συνολικ ς Διαθ σιμος Προ πολογισμ ς 130 εκατ σε δ ο κ κλους A κ κλος υποβολ προτ σεων μ σα στο 2015 αρχ ς Δεκεμβρ ου 52 εκατ 40 του Π Υ Β κ κλος υποβολ προτ σεων μ σα

  Original URL path: http://www.annarg.gr/nu941alpha/archives/10-2015 (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • Blog Archives - Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ
  της εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2014 8 6 2015 Θα βρε τε εδ τον ισολογισμ της εταιρε ας της 31ης Δεκεμβρ ου 2014 Αρχε ο February 2016 October 2015 June 2015 May 2015 March 2015 January 2015 November 2014 June 2014 March 2014 January 2014 December 2013 November 2013 September 2013 August 2013 June 2013 May 2013 April 2013 Κατηγορ ες All ΟΠΑΑΧ ΤΟΠ ΕΚΟ ΤΟΠ ΕΚΟ ΤΟΠΣΑ Create a

  Original URL path: http://www.annarg.gr/nu941alpha/archives/06-2015 (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • Blog Archives - Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ
  δια ρα και στον διο τ πο με τα δια θ ματα της αρχικ ς ημερ σιας δι ταξης και χωρ ς λλη πρ σκληση Για την ΑΝ Ν ΑΡ Αναπτυξιακ Α Ε ΟΤΑ Ο Πρ εδρος του Δ Σ Γε ργιος Καραχ λιος Εργαστήριο Διαβούλευσης Ενίσχυση συνεργασίας σχεδιασμού υλοποίησης Τοπικών Σχεδίων Δράσης Απασχόλησης Επιχειρηματικότητας 18 5 2015 Τετ ρτη 20 5 2015 ρα 18 00 στην Α θουσα εκδηλ σεων του Βουλευτικο στο Να πλιο Α Σ ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ H ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ετα ροι Δ μος Ναυπλι ων Δ μος ργους Μυκην ν Δ μος Ερμιον δας Δ μος Επιδα ρου Αναπτυξιακ Ν Αργολ δας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α Ε Επιμελητηριακ Αναπτυξιακ Αργολ δας MΚΕ Εκπαιδευτικ ς Συμβουλευτικ ς Υπηρεσ ες ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α Ε Αν νυμος Εταιρε α Επαγγελματικ ς Κατ ρτισης Πελοπονν σου Α Ε ΚΕΚΑΠ Α Ε ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ Α Ε A T Management Σ μβουλοι Διο κησης και Αν πτυξης Strategy Communication ADVISORS Ε Π Ε σας προσκαλο ν στο Εργαστ ριο Διαβο λευσης για την εν σχυση της συνεργασ ας στο σχεδιασμ και την υλοπο ηση Τοπικ ν Σχεδ ων Δρ σης για την Απασχ ληση και την Επιχειρηματικ τητα που θα πραγματοποιηθε την Τετ ρτη 20 5 2015 ρα 18 00 στο Να πλιο Α θουσα εκδηλ σεων του Βουλευτικο στο πλα σιο υλοπο ησης του Τοπικο Σχεδ ου για την Απασχ ληση ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΙΙΙ Το Εργαστ ριο χει ως στ χο την παρουσ αση καλ ν πρακτικ ν την αν χνευση δυνατοτ των τοπικ ς αν πτυξης και την εν σχυση της συνεργασ ας των τοπικ ν κοινωνικ ν και οικονομικ ν φορ ων Θα συμμετ χουν με παρουσι σεις τους στελ χη του Διακρατικο Ετα ρου Entwicklungspartnerschaft Development Partnership Allgäu Oberland GmbH και της Δημ σιας Υπηρεσ ας Απασχ λησης της Γερμαν ας Το πρ γραμμα του Εργαστηρ ου Ημερίδα Παρουσίασης των Δράσεων του Τοπικού Σχεδίου για την Απασχόληση Τετάρτη 13 05 2015 στις 11 00 το πρωί στο Άργος 9 5 2015 Α Σ ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝ ΚΑΙ η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ετα ροι Δ μος Ναυπλι ων Δ μος ργους Μυκην ν Δ μος Ερμιον δας Δ μος Επιδα ρου Αναπτυξιακ Ν Αργολ δας Εκπαιδευτικ ς Συμβουλευτικ ς Υπηρεσ ες ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α Ε Πελοπ ννησος Α Ε Επιμελητηριακ Αναπτυξιακ Αργολ δας ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ Α Ε Αν νυμος Εταιρε α Επαγγελματικ ς Κατ ρτισης Πελοπονν σου Α Ε ΚΕΚΑΠ Α Ε ΑΤ MANAGEMENT ΕΠΕ ADVISORS ΕΠΕ σας προσκαλο ν στην Ημερ δα Παρουσ ασης των Δρ σεων του Τοπικο Σχεδ ου για την Απασχ ληση που θα πραγματοποιηθε την Τετ ρτη 13 05 2015 και ρα 11 00 π μ στην Α θουσα Συνεδρι σεων του Δημοτικο Συμβουλ ου Καποδιστρ ου 9 ργος στο πλα σιο υλοπο ησης του Τοπικο Σχεδ ου για την Απασχ ληση ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΙΙΙ Ημερ δα χει ως στ χο την παρουσ αση της εξ

  Original URL path: http://www.annarg.gr/nu941alpha/archives/05-2015 (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • Blog Archives - Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ
  σας για τα θ ματα που χουν οριστε για διαβο λευση Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας Μάρτιος 2015 3 3 2015 Η Αναπτυξιακ Ν Αργολ δας Αναπτυξιακ Αν νυμη Εταιρε α ΟΤΑ προκειμ νου στα πλα σια των δραστηριοτ των της να υλοποι σει επιστημονικ ς εργασ ες και να αναλ βει την εκπ νηση μελετ ν σ μφωνα με τις ισχ ουσες διατ ξεις του Δημοτικο Κοινοτικο Κ δικα προσκαλε για την διερε νηση δυνατοτ των συνεργασ ας και για τη συγκρ τηση διεπιστημονικ ν ομ δων εργασ ας μελετητ ς κατ χους μελετητικ ν πτυχ ων ομ δες μελετητ ν φυσικ και νομικ πρ σωπα με εμπειρ α σε μελ τες ργων δημοσ ου και αναπτυξιακ ν πρωτοβουλι ν των παρακ τω ειδικοτ των Αρχιτ κτονες Μηχανικο ς Μηχανικο ς Πολεοδ μους Χωροτ κτες Περιφερειακ ς Αν πτυξης Τοπογρ φους Μηχανικο ς Πολιτικο ς Μηχανικο ς Δομοστατικο ς Υδραυλικ ν και Λιμενικ ν ργων Ηλεκτρολ γους Μηχανολ γους Μηχανικο ς Χημικο ς Χημικο ς και Μεταλειολ γους Μηχανικο ς Οικονομολ γους Γεωπ νους Γεωλ γους Γεωτεχνικο ς Περιβαλλοντολ γους Μηχανικο ς Περιβ λλοντος Βιολ γους Πτυχιο χους Πληροφορικ ς καθ ς και κ θε λλο κ τοχο μελετητικο πτυχ ου του Ν 716 77 Οι υποψ φιοι που θα επιλεγο ν θα συν πτουν με την εταιρε α συμβ σεις συνεργασ ας Οι ενδιαφερ μενοι θα πρ πει να υποβ λλουν μ χρι την Τρ τη 30 06 2015 στα γραφε α της ΑΝ Ν ΑΡ Αναπτυξιακ ς Α Ε ΟΤΑ Κτ ριο Δημαρχε ου Μ λοι Αργολ δας αναλυτικ βιογραφικ σημε ωμα αντ γραφα τ τλου σπουδ ν και μελετητικο πτυχ ου π νακα εργασι ν και λλα αποδεικτικ εμπειρ ας οργ νωση γραφε ου και κ θε λλο στοιχε ο που θα συμβ

  Original URL path: http://www.annarg.gr/nu941alpha/archives/03-2015 (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • Blog Archives - Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ
  Περιορισμ νης Ευθ νης Ομ ρρυθμη Εταιρ α Ετερ ρρυθμη Εταιρ α και Ι Κ Ε και ατομικ ς επιχειρ σεις να μη βρ σκονται υπ πτ χευση εκκαθ ριση αναγκαστικ διαχε ριση να μην εκκρεμε σε β ρος τους αν κτηση εν σχυσης να διαθ τουν να δεσμευθο ν τι θα μεριμν σουν για τις κατ λληλες υποδομ ς με σκοπ την ελαχιστοπο ηση των εμποδ ων πρ σβασης ατ μων με αναπηρ α που αυτ ε ναι απαρα τητο και αναγκα ο Ως υποδομ ς νοο νται τ σο οι κτιριακ ς υποδομ ς σο και οι ηλεκτρονικ ς εφαρμογ ς που απευθ νονται στο πελατειακ κοιν π χ ιστοσελ δες και λοιπ ς ηλεκτρονικ ς εφαρμογ ς πως ηλεκτρονικ σημε α πληροφ ρησης και εξυπηρ τησης κ λ π να υποβ λλουν ως μ α επενδυτικ πρ ταση αν Α Φ Μ Επιλ ξιμες Εν ργειες Πιστοπο ηση διαχειριστικ ν Συστημ των Σχεδιασμ ς και Τυποπο ηση Προβολ Προ θηση των επιχειρ σεων σε αγορ ς στ χους Δικαι ματα Τεχνογνωσ ας και αξιοπο ησ της για την εν σχυση της αποτελεσματικ τερης παραγωγ ς προ ντων και υπηρεσι ν Τεχνολογικ αναβ θμιση μ σω της α ξησης της χρ σης Τεχνολογ ας Τεχνικ και Συμβουλευτικ Υποστ ριξη Καθοδ γηση επιχειρ σεων που θα συμβ λει στην βελτ ωση της οργ νωσης και παραγωγικ τητας των επιχειρ σεων στην υποστ ριξη καινοτομικ ς και τεχνολογικ ς επιχειρηματικ τητας και θα υποστηρ ζει τον προσανατολισμ προς ν ες αγορ ς Κτιριακ αναβ θμιση υποδομ ν για την λειτουργ α σ γχρονων επιχειρηματικ ν δραστηριοτ των Μηχανολογικ ς Εκσυγχρονισμ ς Ως ημερομην α ναρξης της επιλεξιμ τητας δαπαν ν ορ ζεται η 1 1 2014 αρκε να μην χει ολοκληρωθε το επιχειρηματικ σχ διο πριν την υποβολ ς της α τησης χρηματοδ τησης Περισσ τερες λεπτομ ρειες θα υπ ρχουν με την δημοσ ευση τoυ οδηγο του προγρ μματος Το Πρ γραμμα Επιχειρηματικ Ευκαιρ α χει σαν στ χο την στ ριξη για την αν πτυξη της επιχειρηματικ τητας που θα συνδ εται μεσα με τη δημιουργ α ν ων θ σεων εργασ ας Α τηση στο Πρ γραμμα μπορο ν να υποβ λλουν νεργοι εγγεγραμμ νοι στον ΟΑΕΔ με ορισμ νες προ ποθ σεις Οι επιχειρ σεις που θα ιδρυθο ν θα πρ πει Να χουν κ νει ναρξη στη ΔΟΥ μετ την ημερομην α προκ ρυξης του Προγρ μματος Να λειτουργ σουν ν μιμα εντ ς της Ελληνικ ς Επικρ τειας Να λειτουργ σουν αποκλειστικ με μ α απ τις ακ λουθες επιχειρηματικ ς μορφ ς Εταιρε α Περιορισμ νης Ευθ νης Ομ ρρυθμη Εταιρε α Ετερ ρρυθμη Εταιρε α Ι Κ Ε ατομικ επιχε ρηση και κοινωνικ επιχε ρηση Κ θε επιλ ξιμο φυσικ πρ σωπο να συμμετ χει στην υποβολ μ ας επενδυτικ ς πρ τασης Το επιχειρηματικ τους σχ διο να αφορ στις επιλ ξιμες κατηγορ ες επιχειρηματικ νδραστηριοτ των Εξαιρο νται οι δραστηρι τητες που δεν στηρ ζονται απ τον Κανονισμ για Ενισχ

  Original URL path: http://www.annarg.gr/nu941alpha/archives/01-2015 (2016-02-11)
  Open archived version from archive •