archive-gr.com » GR » A » ANNARG.GR

Total: 63

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Προδημοσίευση τεσσάρων νέων επιδοτούμενων προγραμμάτων στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ - Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ
  σχυση της Αυτοαπασχ λησης Πτυχιο χων Τριτοβ θμιας Εκπα δευσης Ωφελο μενοι Πτυχιο χοι τριτοβ θμιας εκπα δευσης οι οπο οι χουν γεννηθε πριν την 1 1 1991 και ε ναι νεργοι εγγεγραμμ νοι στα μητρ α αν ργων του ΟΑΕΔ κατ την υποβολ της α τησης φυσικ πρ σωπα πτυχιο χοι τριτοβ θμιας Εκπα δευσης που χουν γεννηθε πριν την 1 1 1991 ασκο ν συναφ με την ειδικ τητ τους επαγγελματικ δραστηρι τητα και δεν χουν σχ ση μισθωτ ς εργασ ας Αναγκαι τητα Δρ σης Η ανεργ α των ν ων πτυχιο χων στη χ ρα μας αυξ θηκε κατ 13 5 ποσοστια ες μον δες απ το 2008 ως το 1ο τρ μηνο του 2015 απ 6 3 φθασε στο 19 8 Το ποσοστ ανεργ ας 1ο τρ μηνο 2015 των πτυχιο χων τριτοβ θμιας εκπα δευσης ε ναι το υψηλ τερο στην ΕΕ 27 Σ μφωνα με την κθεση του Κ ντρου Αν πτυξης Εκπαιδευτικ ς Πολιτικ ς της ΓΣΕΕ το 2012 1 στους 4 εργαζ μενους αποφο τους της τριτοβ θμιας εκπα δευσης 26 4 απασχολε ται σε θ ση εργασ ας που απαιτε χαμηλ τερο εκπαιδευτικ επ πεδο απ αυτ που κατ χει η Ελλ δα κατ χει το 5ο υψηλ τερο ποσοστ μεταξ των 27 μελ ν της ΕΕ στη συγκεκριμ νη κατηγορ α Οικονομικ Στοιχε α Δρ σης Συνολικ ς Διαθ σιμος Προ πολογισμ ς 50 εκατ σε δ ο κ κλους A κ κλος υποβολ προτ σεων μ σα στο 2015 αρχ ς Δεκεμβρ ου 17 5 εκατ 35 του Π Υ Β κ κλος υποβολ προτ σεων μ σα στο 2016 αρχ ς Ιουλ ου 32 5 εκατ 65 του Π Υ Ενισχ ονται ργα συνολικο προ πολογισμο ψους επ νδυσης επιχορηγο μενος π υ απ 5 000 ως 25 000 Το ποσοστ εν σχυσης των επενδυτικ ν προτ σεων ορ ζεται σε 100 του συνολικο προ πολογισμο της επ νδυσης Εισοδηματικ κριτ ρια και για τις δ ο κατηγορ ες δικαιο χων θα τεθο ν στην Πρ σκληση του Προγρ μματος Αναμεν μενα Αποτελ σματα 2 200 πτυχιο χοι 500 ν ες θ σεις εργασ ας Δρ ση Νεοφυ ς Επιχειρηματικ τητα Ωφελο μενοι Φυσικ πρ σωπα που χουν γεννηθε πριν την 1 1 1991 εν σεις αυτ ν τα οπο α ε ναι νεργοι εγγεγραμμ νοι στα μητρ α αν ργων του ΟΑΕΔ κατ την υποβολ της α τησης ασκο ν επαγγελματικ δραστηρι τητα και δεν ε ναι χουν σχ ση μισθωτ ς εργασ ας Οικονομικ Στοιχε α Δρ σης Συνολικ ς Διαθ σιμος Προ πολογισμ ς 120 εκατ σε δ ο κ κλους A κ κλος υποβολ προτ σεων μ σα στο 2015 αρχ ς Δεκεμβρ ου 48 εκατ 40 του Π Υ Β κ κλος υποβολ προτ σεων μ σα στο 2016 αρχ ς Ιουλ ου 72 εκατ 60 του Π Υ Ενισχ ονται ργα συνολικο προ πολογισμο ψους επ νδυσης επιχορηγο μενος π υ ως 60 000 00 Το ποσοστ εν σχυσης των επενδυτικ

  Original URL path: http://www.annarg.gr/nu941alpha/-4 (2016-02-11)
  Open archived version from archive


 • Τριήμερο Innovation Forum στο Ναύπλιο στις 8, 9 και 10 Οκτωβρίου 2015. - Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ
  Το Forum θα πραγματοποιηθε το δι στημα 8 10 10 2015 στο Χ ρο Ζω ς Τ χνης στο Φουγ ρο Ασκληπιο 98 Να πλιο Στο πλα σιο του Forum περιλαμβ νονται Θεματικ Εργαστ ρια Workshops Παρουσι σεις των ργων Απολογιστικ ς Εκδηλ σεις κθεση αποτελεσμ των Προβολ καλ ν πρακτικ ν Μικρ stand των ργων και καινοτ μων επιχειρ σεων της Πελοπονν σου Στρογγυλ τραπ ζια συμβουλευτικ ς Επαναλαμβαν μενες συναντ σεις ενημ ρωσης βιωματικ ς συμβουλευτικ ς σ νταξης βιογραφικο σημει ματος παρουσ ασης χρηματοδοτικ ν προγραμμ των απ ομ δα συμβο λων Βρ βευση καινοτ μων επιχειρ σεων H δομ του Forum χει σχεδιαστε στε να δ σει την ευκαιρ α συν ντησης συζ τησης και προβολ ς θετικ ν παραδειγμ των απ την Περιφ ρεια Πελοπονν σου Τα Workshops χουν δι ρκεια 1 1 5 ρα αποτελο νται απ να κ κλο γρ γορων παρουσι σεων των εισηγητ ν 7 10 min και συζ τηση Περιλαμβ νουν 7 Θεματικ ς Εν τητες Επιχειρηματικ τητα και Καινοτομ α Πολιτικ ς Απασχ λησης σε τοπικ επ πεδο Καλ ς Πρακτικ ς Κοινωνικ Οικονομ α μικροπιστ σεις Τα περιφερειακ ΜΜΕ και η εν σχυση της εταιρικ τητας σε τοπικ

  Original URL path: http://www.annarg.gr/nu941alpha/-forum-8-9-10-2015 (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • Πρόσκληση προς τους μετόχους για την ετήσια Γενική Συνέλευση στις 30/06/2015 - Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ
  εταιρε ας στην Ετ σια Τακτικ Γενικ Συν λευση την 30η Ιουν ου 2015 ημ ρα Τρ τη ρα 12 00 στα γραφε α της εταιρε ας στο Κτ ριο του Δημαρχε ου στους Μ λους ργους ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Τα θ ματα της Ημερ σιας Δι ταξης χουν ως εξ ς 1 Υποβολ γκριση Ισολογισμο Προσαρτ ματος λοιπ ν Οικονομικ ν Καταστ σεων χρ σης 2014 2 Υποβολ γκριση εκθ σεων Δ Σ Ορκωτ ν Ελεγκτ ν χρ σης 2014 3 γκριση Αποτελεσμ των Χρ σης Π νακα Δι θεσης Αποτελεσμ των χρ σης 2014 4 γκριση αποφ σεων Δ Σ απαλλαγ μελ ν Δ Σ Ελεγκτ ν απ κ θε ευθ νη αποζημ ωσης χρ σης 2014 5 γκριση αμοιβ ν μελ ν Δ Σ χρ σης 2014 προ γκριση συμβ σεων μεταξ μελ ν Δ Σ εταιρε ας ορισμ ς αμοιβ ς τους χρ σης 2015 6 Εκλογ τακτικ ν αναπληρωματικ ν Ελεγκτ ν για τη χρ ση 2015 ορισμ ς αμοιβ ς τους 7 Λοιπ θ ματα προς συζ τηση Αν δεν υπ ρξει απαρτ α κατ την ανωτ ρω ημερομην α η Γενικ Συν λευση θα συν λθει εκ ν ου την Τρ τη 7

  Original URL path: http://www.annarg.gr/nu941alpha/-30062015 (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • Εργαστήριο Διαβούλευσης - Ενίσχυση συνεργασίας σχεδιασμού & υλοποίησης Τοπικών Σχεδίων Δράσης Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας. - Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ
  μος Επιδα ρου Αναπτυξιακ Ν Αργολ δας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α Ε Επιμελητηριακ Αναπτυξιακ Αργολ δας MΚΕ Εκπαιδευτικ ς Συμβουλευτικ ς Υπηρεσ ες ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α Ε Αν νυμος Εταιρε α Επαγγελματικ ς Κατ ρτισης Πελοπονν σου Α Ε ΚΕΚΑΠ Α Ε ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ Α Ε A T Management Σ μβουλοι Διο κησης και Αν πτυξης Strategy Communication ADVISORS Ε Π Ε σας προσκαλο ν στο Εργαστ ριο Διαβο λευσης για την εν σχυση της συνεργασ ας στο σχεδιασμ και την υλοπο ηση Τοπικ ν Σχεδ ων Δρ σης για την Απασχ ληση και την Επιχειρηματικ τητα που θα πραγματοποιηθε την Τετ ρτη 20 5 2015 ρα 18 00 στο Να πλιο Α θουσα εκδηλ σεων του Βουλευτικο στο πλα σιο υλοπο ησης του Τοπικο Σχεδ ου για την Απασχ ληση ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΙΙΙ Το Εργαστ ριο χει ως στ χο την παρουσ αση καλ ν πρακτικ ν την αν χνευση δυνατοτ των τοπικ ς αν πτυξης και την εν σχυση της συνεργασ ας των τοπικ ν κοινωνικ ν και οικονομικ ν φορ ων Θα συμμετ χουν με παρουσι σεις τους στελ χη του Διακρατικο Ετα ρου Entwicklungspartnerschaft Development Partnership Allgäu Oberland GmbH και της Δημ σιας Υπηρεσ ας Απασχ

  Original URL path: http://www.annarg.gr/nu941alpha/6 (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • Ημερίδα Παρουσίασης των Δράσεων του Τοπικού Σχεδίου για την Απασχόληση - Τετάρτη 13-05-2015, στις 11:00 το πρωί, στο Άργος. - Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ
  ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝ ΚΑΙ η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ετα ροι Δ μος Ναυπλι ων Δ μος ργους Μυκην ν Δ μος Ερμιον δας Δ μος Επιδα ρου Αναπτυξιακ Ν Αργολ δας Εκπαιδευτικ ς Συμβουλευτικ ς Υπηρεσ ες ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α Ε Πελοπ ννησος Α Ε Επιμελητηριακ Αναπτυξιακ Αργολ δας ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ Α Ε Αν νυμος Εταιρε α Επαγγελματικ ς Κατ ρτισης Πελοπονν σου Α Ε ΚΕΚΑΠ Α Ε ΑΤ MANAGEMENT ΕΠΕ ADVISORS ΕΠΕ σας προσκαλο ν στην Ημερ δα Παρουσ ασης των Δρ σεων του Τοπικο Σχεδ ου για την Απασχ ληση που θα πραγματοποιηθε την Τετ ρτη 13 05 2015 και ρα 11 00 π μ στην Α θουσα Συνεδρι σεων του Δημοτικο Συμβουλ ου Καποδιστρ ου 9 ργος στο πλα σιο υλοπο ησης του Τοπικο Σχεδ ου για την Απασχ ληση ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΙΙΙ Ημερ δα χει ως στ χο την παρουσ αση της εξ λιξης των δρ σεων του ργου την πληροφ ρηση σε θ ματα απασχ λησης επιχειρηματικ τητας και την αν πτυξη συνεργασι ν στο πλα σιο του Τοπικο Σχεδ ου Comments are closed Αρχε ο February 2016 October 2015 June 2015 May 2015 March 2015 January 2015 November 2014

  Original URL path: http://www.annarg.gr/nu941alpha/-13-05-2015-1100 (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • Εργαστήριο Διαβούλευσης  για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Απασχόληση σε τοπικό επίπεδο - Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ
  ργους Μυκην ν Δ μος Ερμιον δας Δ μος Επιδα ρου Αναπτυξιακ Ν Αργολ δας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α Ε Επιμελητηριακ Αναπτυξιακ Αργολ δας MΚΕ Εκπαιδευτικ ς Συμβουλευτικ ς Υπηρεσ ες ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α Ε Αν νυμος Εταιρε α Επαγγελματικ ς Κατ ρτισης Πελοπονν σου Α Ε ΚΕΚΑΠ Α Ε ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ Α Ε A T Management Σ μβουλοι Διο κησης και Αν πτυξης ADVISORS Ε Π Ε Μουσε ο Κωτσιομ τη Φυσικ ς Ιστορ ας Συνεταιριστικ Τρ πεζα Πελοπονν σου ΣΥΝ Π Ε σας προσκαλο ν στο Εργαστ ριο Διαβο λευσης για την Κοινωνικ Επιχειρηματικ τητα και Απασχ ληση σε τοπικ επ πεδο που θα πραγματοποιηθε το Σ ββατο 09 05 2015 ρα 19 00 στο κτ ριο νωσης Αγροτικ ν Συνεταιρισμ ν Π Ο Ναυπλ ου Ν Κ ου κθεση Αργολ δας 2015 στο πλα σιο υλοπο ησης των Τοπικ ν Σχεδ ων για την Απασχ ληση Το Εργαστ ριο χει ως στ χο την αποτ πωση των αναγκ ν κοινωνικ ς προστασ ας σε τοπικ επ πεδο την παρουσ αση των δραστηριοτ των των τοπικ ν συντελεστ ν και τη διερε νηση ν ων πεδ ων συνεργασ ας Comments are closed Αρχε ο February 2016 October 2015 June 2015 May

  Original URL path: http://www.annarg.gr/nu941alpha/5 (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας - Μάρτιος 2015 - Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ
  ν πρωτοβουλι ν των παρακ τω ειδικοτ των Αρχιτ κτονες Μηχανικο ς Μηχανικο ς Πολεοδ μους Χωροτ κτες Περιφερειακ ς Αν πτυξης Τοπογρ φους Μηχανικο ς Πολιτικο ς Μηχανικο ς Δομοστατικο ς Υδραυλικ ν και Λιμενικ ν ργων Ηλεκτρολ γους Μηχανολ γους Μηχανικο ς Χημικο ς Χημικο ς και Μεταλειολ γους Μηχανικο ς Οικονομολ γους Γεωπ νους Γεωλ γους Γεωτεχνικο ς Περιβαλλοντολ γους Μηχανικο ς Περιβ λλοντος Βιολ γους Πτυχιο χους Πληροφορικ ς καθ ς και κ θε λλο κ τοχο μελετητικο πτυχ ου του Ν 716 77 Οι υποψ φιοι που θα επιλεγο ν θα συν πτουν με την εταιρε α συμβ σεις συνεργασ ας Οι ενδιαφερ μενοι θα πρ πει να υποβ λλουν μ χρι την Τρ τη 30 06 2015 στα γραφε α της ΑΝ Ν ΑΡ Αναπτυξιακ ς Α Ε ΟΤΑ Κτ ριο Δημαρχε ου Μ λοι Αργολ δας αναλυτικ βιογραφικ σημε ωμα αντ γραφα τ τλου σπουδ ν και μελετητικο πτυχ ου π νακα εργασι ν και λλα αποδεικτικ εμπειρ ας οργ νωση γραφε ου και κ θε λλο στοιχε ο που θα συμβ λει στην αξιολ γηση των δυνατοτ των συνεργασ ας Διευκριν ζεται τι η παρο σα πρ σκληση επ χει θ ση

  Original URL path: http://www.annarg.gr/nu941alpha/-2015 (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • Προδημοσίευση δύο δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020, ύψους 100 εκ. ευρώ, για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανέργους. - Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ
  νης Ευθ νης Ομ ρρυθμη Εταιρ α Ετερ ρρυθμη Εταιρ α και Ι Κ Ε και ατομικ ς επιχειρ σεις να μη βρ σκονται υπ πτ χευση εκκαθ ριση αναγκαστικ διαχε ριση να μην εκκρεμε σε β ρος τους αν κτηση εν σχυσης να διαθ τουν να δεσμευθο ν τι θα μεριμν σουν για τις κατ λληλες υποδομ ς με σκοπ την ελαχιστοπο ηση των εμποδ ων πρ σβασης ατ μων με αναπηρ α που αυτ ε ναι απαρα τητο και αναγκα ο Ως υποδομ ς νοο νται τ σο οι κτιριακ ς υποδομ ς σο και οι ηλεκτρονικ ς εφαρμογ ς που απευθ νονται στο πελατειακ κοιν π χ ιστοσελ δες και λοιπ ς ηλεκτρονικ ς εφαρμογ ς πως ηλεκτρονικ σημε α πληροφ ρησης και εξυπηρ τησης κ λ π να υποβ λλουν ως μ α επενδυτικ πρ ταση αν Α Φ Μ Επιλ ξιμες Εν ργειες Πιστοπο ηση διαχειριστικ ν Συστημ των Σχεδιασμ ς και Τυποπο ηση Προβολ Προ θηση των επιχειρ σεων σε αγορ ς στ χους Δικαι ματα Τεχνογνωσ ας και αξιοπο ησ της για την εν σχυση της αποτελεσματικ τερης παραγωγ ς προ ντων και υπηρεσι ν Τεχνολογικ αναβ θμιση μ σω της α ξησης της χρ σης Τεχνολογ ας Τεχνικ και Συμβουλευτικ Υποστ ριξη Καθοδ γηση επιχειρ σεων που θα συμβ λει στην βελτ ωση της οργ νωσης και παραγωγικ τητας των επιχειρ σεων στην υποστ ριξη καινοτομικ ς και τεχνολογικ ς επιχειρηματικ τητας και θα υποστηρ ζει τον προσανατολισμ προς ν ες αγορ ς Κτιριακ αναβ θμιση υποδομ ν για την λειτουργ α σ γχρονων επιχειρηματικ ν δραστηριοτ των Μηχανολογικ ς Εκσυγχρονισμ ς Ως ημερομην α ναρξης της επιλεξιμ τητας δαπαν ν ορ ζεται η 1 1 2014 αρκε να μην χει ολοκληρωθε το επιχειρηματικ σχ διο πριν την υποβολ ς της α τησης χρηματοδ τησης Περισσ τερες λεπτομ ρειες θα υπ ρχουν με την δημοσ ευση τoυ οδηγο του προγρ μματος Το Πρ γραμμα Επιχειρηματικ Ευκαιρ α χει σαν στ χο την στ ριξη για την αν πτυξη της επιχειρηματικ τητας που θα συνδ εται μεσα με τη δημιουργ α ν ων θ σεων εργασ ας Α τηση στο Πρ γραμμα μπορο ν να υποβ λλουν νεργοι εγγεγραμμ νοι στον ΟΑΕΔ με ορισμ νες προ ποθ σεις Οι επιχειρ σεις που θα ιδρυθο ν θα πρ πει Να χουν κ νει ναρξη στη ΔΟΥ μετ την ημερομην α προκ ρυξης του Προγρ μματος Να λειτουργ σουν ν μιμα εντ ς της Ελληνικ ς Επικρ τειας Να λειτουργ σουν αποκλειστικ με μ α απ τις ακ λουθες επιχειρηματικ ς μορφ ς Εταιρε α Περιορισμ νης Ευθ νης Ομ ρρυθμη Εταιρε α Ετερ ρρυθμη Εταιρε α Ι Κ Ε ατομικ επιχε ρηση και κοινωνικ επιχε ρηση Κ θε επιλ ξιμο φυσικ πρ σωπο να συμμετ χει στην υποβολ μ ας επενδυτικ ς πρ τασης Το επιχειρηματικ τους σχ διο να αφορ στις επιλ ξιμες κατηγορ ες επιχειρηματικ νδραστηριοτ των Εξαιρο νται οι δραστηρι τητες που δεν στηρ ζονται απ τον Κανονισμ για Ενισχ σεις

  Original URL path: http://www.annarg.gr/nu941alpha/-2014-2020-100 (2016-02-11)
  Open archived version from archive •