archive-gr.com » GR » A » ANNARG.GR

Total: 63

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ - Αρχικη
  ες που σας ταιρι ζουν σο και για τις δυσκολ ες των προγραμμ των και τις υποχρε σεις σας σε περ πτωση νταξ ς σας Η εταιρε α δημιουργ θηκε το τος 2000 απο τους τοπικο ς φορε ς του Νομο Μ τοχο της ε ναι η Περιφ ρεια Πελοπονν σου η Περιφερειακ νωση Δ μων Πελοπονν σου ο Δ μος ργους Μηκυν ν ο Δ μος Ναυπλι ων ο Δ μος Επιδα ρου ο Δ μος Ερμιον δας το Επιμελητ ριο Αργολ δας και η νωση Αγροτικ ν Συνεταιρισμ ν Αργολ δας Η σ νθεση του Διοικητικο Συμβουλ ου της εταιρε ας ειναι η εξ ς Γε ργιος Καραχ λιος Πρ εδρος Δ Σ Δημ τριος Κρ γγος Αντιδ μαρχος Δ μου ργους Μυκην ν Αντιπρ εδρος Δ Σ Γε ργιος Ντ κος Αντιπρ εδρος της ΚΑΣΟΑ Δανα ς Διευθ νων Σ μβουλος Δ Σ Κωνσταντ ντος Γκ τζιος Δ μαρχος Επιδα ρου μ λος Δ Σ Φ της Δαμο λος Πρ εδρος Επιμελητηρ ου Αργολ δας μ λος Δ Σ Γε ργιος Καχριμ νης Αντιδ μαρχος Δ μου Ναυπλι ων μ λος Δ Σ Ιω ννης Σαρρ ς Περιφερειακ ς Σ μβουλος Πελοπονν σου μ λος Δ Σ Διευθυντ ς Μιχ λης Νταναβ ρας Ν α της εταιρε ας Διαβο λευση για το ΣΧΟΟΑΠ της Δημοτικ ς Εν τητας Μιδ ας 04 02 2016 Προδημοσ ευση τεσσ ρων ν ων επιδοτο μενων προγραμματων απο το Υπουργε ο Οικονομ ας Αν πτυξης Τουρισμο Τρι μερο Innovation Forum στο Να πλιο στις 8 9 και 10 Οκτωβρ ου 2015 Επιχειρηματικ τητα Καινοτομ α και Απασχ ληση στην Πελοπ ννησο Πρ σκληση προς τους μετ χους της εταιρε ας για την ετ σια Τακτικ Γενικ Συν λευση της 30ης Ιουν ου 2015 Εργαστ ριο Διαβο λευσης Τοπικ Σχ δια Δρ σης

  Original URL path: http://www.annarg.gr/ (2016-02-11)
  Open archived version from archive


 • Προγραμματα - Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ
  ΤΟΠΕΚΟ ΤΟΠΣΑ Αξονας 3 ΥΠΑΑΤ ΟΠΑΑΧ Επικοινωνια Αρχικη Νέα Προγραμματα ΤΟΠΕΚΟ ΤΟΠΣΑ Αξονας 3 ΥΠΑΑΤ ΟΠΑΑΧ Επικοινωνια ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Create a free website Powered by Create your own free website Start your own free website A surprisingly easy drag drop site

  Original URL path: http://www.annarg.gr/pirhoomicrongammarhoalphamumualphataualpha.html (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • ΤΟΠΕΚΟ - Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ
  καινοτ μων μεθ δων αμοιβα ας μ θησης και συνεργασ ας Το ργο ενισχ ει την προ θηση της ανταλλαγ ς καλ ν πρακτικ ν και τη δι χυση της μ θησης μεταξ των ΜΜΕ για την αν πτυξη βι σιμων λ σεων και εργαλε ων εν σχυσης της ανταγωνιστικ τητας τους με σκοπ την αν πτυξη της επιχειρηματικ τητας και τη δημιουργ α ν ων θ σεων απασχ λησης τ σο σε υφιστ μενες επιχειρ σεις σο και σε ν ες ιδια τερα στο πεδ ο της κοινωνικ ς οικονομ ας Γενικ χαρακτηριστικ ομ δας στ χου ωφελο μενοι Οι ομ δες στ χοι στις οπο ες απευθ νεται το προτειν μενο Σχ διο Δρ σης αφορο ν τομα τα οπο α προ ρχονται απ τις κ τωθι ευ λωτες κοινωνικ ς ομ δες Μακροχρ νια νεργοι νω των 45 ετ ν με χαμηλ τυπικ προσ ντα τομα ευρισκ μενα σε κατ σταση φτ χειας απειλο μενα απ φτ χεια Αρχηγο μονογονε κ ν οικογενει ν τομα με αναπηρ α Πρ ην χρ στες ουσι ν Ο συνολικ ς αριθμ ς ωφελουμ νων του σχεδ ου δρ σης ε ναι τα 100 τομα Σ ντομη περιγραφ των δρ σεων Το προτειν μενο σχ διο δρ σης περιλαμβ νει να πλ γμα δρ σεων που αφορο ν σε παρεμβ σεις για την εν σχυση της απασχολησιμ τητας των ωφελουμ νων την τοποθ τησ τους σε θ σεις απασχ λησης και την υποστ ριξ τους για τη δημιουργ α ν ων επιχειρ σεων σε δυναμικο ς τομε ς της περιοχ ς παρ μβασης Αφο μελετηθε η δομ της τοπικ ς οικονομ ας και αγορ ς εργασ ας θα γ νει η προσ γγιση και επιλογ των ωφελο μενων η προετοιμασ α τους μ σω δρ σεων συμβουλευτικ ς κατ ρτισης και

  Original URL path: http://www.annarg.gr/tauomicronpiepsilonkappaomicron.html (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • ΤΟΠΣΑ - Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ
  βασικ προβλ ματα της περιοχ ς παρ μβασης ε ναι η αυξαν μενη ανεργ α που πλ ττει ιδια τερα τους ν ους και τις γυνα κες η κατακ ρυφη πτ ση της κατασκευαστικ ς δραστηρι τητας η σχετικ χαμηλ ανταγωνιστικ τητα των επιχειρ σεων της περιοχ ς Απ την λλη πλευρ η περιοχ χει σημαντικ ς δυνατ τητες αν πτυξης σε δυναμικο ς τομε ς την παραγωγ αγροδιατροφικ ν προ ντων υψηλ ς προστιθ μενης αξ ας τις ανανε σιμες πηγ ς εν ργειας την παροχ ολοκληρωμ νων τουριστικ ν πολιτιστικ ν υπηρεσι ν με μφαση στην αν πτυξη του συνεδριακο τουρισμο Ομ δα Στ χος Η ομ δα στ χου στην οπο α απευθ νεται το προτειν μενο Σχ διο Δρ σης αφορ 100 αν ργους εγγεγραμμ νους στα Μητρ α Ανεργ ας του ΟΑΕΔ Επ σης οι δυνητικο ωφελο μενοι ες μπορε να αν κουν και στις ακ λουθες κατηγορ ες Ν οι επιστ μονες ιατρο οδοντ ατροι κτην ατροι φαρμακοποιο δικηγ ροι μηχανικο που ε ναι απ φοιτοι Πανεπιστημιακ ν Πολυτεχνικ ν Σχολ ν εφ σον πληρο ν συγκεκριμ νες προ ποθ σεις Ασφαλισμ νοι στον ΟΓΑ με ατομικ εισ δημα απ γεωργικ ς δραστηρι τητες που δεν υπερβα νει τις 3 000 για το οικονομικ τος 2011 το δε ατομικ πραγματικ αντικειμενικ εισ δημ τους απ τις λοιπ ς πηγ ς δεν υπερβα νει το ποσ των 9 000 00 Δρ σεις Το προτειν μενο σχ διο δρ σης περιλαμβ νει να πλ γμα δρ σεων που αφορο ν σε παρεμβ σεις για την εν σχυση της απασχολησιμ τητας των ωφελουμ νων την τοποθ τησ τους σε θ σεις απασχ λησης και την υποστ ριξ τους για τη δημιουργ α ν ων επιχειρ σεων σε δυναμικο ς τομε ς της περιοχ ς παρ μβασης Αφο

  Original URL path: http://www.annarg.gr/tauomicronpisigmaalpha.html (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • Αξονας 3 ΥΠΑΑΤ (ΟΠΑΑΧ) - Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ
  3 Μ τρο 3 1 1 Διαφοροπο ηση προς μη γεωργικ ς δραστηρι τητες Μ τρο 3 1 2 Στ ριξη της δημιουργ ας και αν πτυξης πολ μικρ ν επιχειρ σεων Μ τρο 3 1 3 Ενθ ρρυνση τουριστικ ν δραστηριοτ των Το Πρ γραμμα βρ σκεται στην φ ση της ολοκλ ρωσης Για οποιαδ ποτε πληροφορ α μπορε τε να καλε τε κατ τις εργ σιμες ημ ρες

  Original URL path: http://www.annarg.gr/alphaxiomicronnualphasigmaf-3-upsilonpialphaalphatau-omicronpialphaalphachi.html (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • Επικοινωνια - Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ
  ΟΠΑΑΧ Επικοινωνια ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Η θ ση μας Η εταιρε α βρ σκεται στους Μ λους της Αργολ δας στο κτ ριο του Δημαρχε ου Τηλ φωνα Τηλ φωνο 2751361015 Φαξ 2751361014 E mail Στε λτε μας τα μην ματ σας στις διευθ νσεις μας Στε λτε μας το μ νυμ σας με την παρακ τω φ ρμα Name First Last Email Comment Submit Create a free website Powered by Create

  Original URL path: http://www.annarg.gr/epsilonpiiotakappaomicroniotanuomeganuiotaalpha.html (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ - Νέα
  την ενεργ συμμετοχ των πολιτ ν και των κοινωνικ ν φορ ων στη διαμ ρφωση των επιλογ ν των στ χων και προτεραιοτ των στην δι ρθρωση των επ μ ρους σχεδ ων και προγραμμ των και στην παρακολο θηση της εφαρμογ ς τους Παρακαλο με για την συμμετοχ σας 0 Comments Προδημοσίευση τεσσάρων νέων επιδοτούμενων προγραμμάτων στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ 13 10 2015 Ενημ ρωση 30 11 2015 ΠΡΟΣΟΧΗ Δεν χει ξεκιν σει υποβολ προτ σεων επενδ σεων σε προγρ μματα του ΕΠΑNEΚ ΕΣΠΑ 2014 2020 Τα προγρ μματα αναμ νονται Το Υπουργε ο Οικονομ ας Αν πτυξης Τουρισμο δωσε στην δημοσι τητα τις πολυσυζητημ νες Προδημοσιε σεις για τις 4 ν ες Δρ σεις που πρ κειται να δημοσιευθο ν Η Προδημοσ ευση των Δρ σεων ανακοιν θηκε σε συν ντευξη του Υπουργο κ Σταθ κη για την Αναπτυξιακ Στρατηγικ Τα κε μενα των προδημοσιε σεων αναρτ θηκαν στην ιστοσελ δα του Υπουργε ου http www antagonistikotita gr Οι τ τλοι των τεσσ ρων Δρ σεων και τα αντ στοιχα κε μενα της Προδημοσ ευσης ε ναι οι εξ ς 1 Προδημοσ ευση του Προγρ μματος Εν σχυση της Αυτοαπασχ λησης Πτυχιο χων Τριτοβ θμιας Εκπα δευσης 2 Προδημοσ ευση του προγρ μματος Νεοφυ ς Επιχειρηματικ τητα 3 Προδημοσ ευση του προγρ μματος Αναβ θμιση Πολ Μικρ ν Μικρ ν Υφιστ μενων Επιχειρ σεων με την Αν πτυξη των Ικανοτ των τους στις Ν ες Αγορ ς 4 Προδημοσ ευση προγρ μματος Εν σχυση Τουριστικ ν MME Επιχειρ σεων για τον Εκσυγχρονισμ τους και την Ποιοτικ Αναβ θμιση των Παρεχ μενων Υπηρεσι ν Σ μφωνα με το Υπουργε ο η διαδικασ α της προδημοσ ευσης στοχε ει στην καλ τερη προετοιμασ α των ενδιαφερ μενων Προβλ πεται και ανοικτ διαβο λευση δι ρκειας περ που εν ς μ να προκειμ νου να βελτιστοποιηθο ν τα χαρακτηριστικ των δρ σεων Η περ οδος υποβολ ς προτ σεων θα ξεκιν σει με τη δημοσ ευση των σχετικ ν προσκλ σεων και θα διαρκ σει τουλ χιστον 2 μ νες Ο χρ νος υποβολ ς της πρ τασης η σειρ προτεραι τητας κατ την υποβολ δεν χει σημασ α στην φ ση της αξιολ γησης των προτ σεων και δεν προσφ ρει κ ποιο πλεον κτημα εν στην παρο σα φ ση δεν υπ ρχει λ γος προσφυγ ς σε συμβο λους ειδικευμ νους στην κατ θεση αιτ σεων Τ λος πρ πει να σημειωθε τι οι δαπ νες θεωρο νται επιλ ξιμες προς χρηματοδ τηση εφ σον πραγματοποιηθο ν μετ την ημερομην α υποβολ ς της α τησης χρηματοδ τησης Θεωρο με υποχρ ωσ μας να σας ενημερ σουμε τι Δεν γ νεται ακ μη υποβολ προτ σεων Απ την ανακο νωση του Υπουργε ου ε ναι φανερ τι η ναρξη υποβολ ς προτ σεων θα αργ σει λ γο ακ μη ταν ξεκιν σει η υποβολ δεν χει σημασ α αν υποβ λετε πρ ταση πρ τοι τελευτα οι Στα κριτ ρια αξιολ γησης δεν περιλαμβ νεται η σειρ υποβολ ς Δεν ε στε υποχρεωμ νοι να υπογρ ψετε καν να συμφωνητικ ο τε να δ σετε κ ποια προκαταβολ ΟΙ κατηγορ ες των επιχειρ σεων που θα εντ σσονται σε κ θε Πρ γραμμα δεν ε ναι ακ μη οριστικοποιημ νες σε κ θε Δρ ση Θα τις μ θουμε λοι με την με τη δημοσ ευση των σχετικ ν προσκλ σεων Συνοπτικ οι πληροφορ ες που χει δ σει μ χρι σ μερα το Υπουργε ο ε ναι οι εξ ς Δρ ση Εν σχυση της Αυτοαπασχ λησης Πτυχιο χων Τριτοβ θμιας Εκπα δευσης Ωφελο μενοι Πτυχιο χοι τριτοβ θμιας εκπα δευσης οι οπο οι χουν γεννηθε πριν την 1 1 1991 και ε ναι νεργοι εγγεγραμμ νοι στα μητρ α αν ργων του ΟΑΕΔ κατ την υποβολ της α τησης φυσικ πρ σωπα πτυχιο χοι τριτοβ θμιας Εκπα δευσης που χουν γεννηθε πριν την 1 1 1991 ασκο ν συναφ με την ειδικ τητ τους επαγγελματικ δραστηρι τητα και δεν χουν σχ ση μισθωτ ς εργασ ας Αναγκαι τητα Δρ σης Η ανεργ α των ν ων πτυχιο χων στη χ ρα μας αυξ θηκε κατ 13 5 ποσοστια ες μον δες απ το 2008 ως το 1ο τρ μηνο του 2015 απ 6 3 φθασε στο 19 8 Το ποσοστ ανεργ ας 1ο τρ μηνο 2015 των πτυχιο χων τριτοβ θμιας εκπα δευσης ε ναι το υψηλ τερο στην ΕΕ 27 Σ μφωνα με την κθεση του Κ ντρου Αν πτυξης Εκπαιδευτικ ς Πολιτικ ς της ΓΣΕΕ το 2012 1 στους 4 εργαζ μενους αποφο τους της τριτοβ θμιας εκπα δευσης 26 4 απασχολε ται σε θ ση εργασ ας που απαιτε χαμηλ τερο εκπαιδευτικ επ πεδο απ αυτ που κατ χει η Ελλ δα κατ χει το 5ο υψηλ τερο ποσοστ μεταξ των 27 μελ ν της ΕΕ στη συγκεκριμ νη κατηγορ α Οικονομικ Στοιχε α Δρ σης Συνολικ ς Διαθ σιμος Προ πολογισμ ς 50 εκατ σε δ ο κ κλους A κ κλος υποβολ προτ σεων μ σα στο 2015 αρχ ς Δεκεμβρ ου 17 5 εκατ 35 του Π Υ Β κ κλος υποβολ προτ σεων μ σα στο 2016 αρχ ς Ιουλ ου 32 5 εκατ 65 του Π Υ Ενισχ ονται ργα συνολικο προ πολογισμο ψους επ νδυσης επιχορηγο μενος π υ απ 5 000 ως 25 000 Το ποσοστ εν σχυσης των επενδυτικ ν προτ σεων ορ ζεται σε 100 του συνολικο προ πολογισμο της επ νδυσης Εισοδηματικ κριτ ρια και για τις δ ο κατηγορ ες δικαιο χων θα τεθο ν στην Πρ σκληση του Προγρ μματος Αναμεν μενα Αποτελ σματα 2 200 πτυχιο χοι 500 ν ες θ σεις εργασ ας Δρ ση Νεοφυ ς Επιχειρηματικ τητα Ωφελο μενοι Φυσικ πρ σωπα που χουν γεννηθε πριν την 1 1 1991 εν σεις αυτ ν τα οπο α ε ναι νεργοι εγγεγραμμ νοι στα μητρ α αν ργων του ΟΑΕΔ κατ την υποβολ της α τησης ασκο ν επαγγελματικ δραστηρι τητα και δεν ε ναι χουν σχ

  Original URL path: http://www.annarg.gr/nu941alpha (2016-02-11)
  Open archived version from archive

 • Διαβούλευση για το ΣΧΟΟΑΠ της Δημοτικής Ενότητας Μιδέας. - Αναπτυξιακή Ν. Αργολίδας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ
  tydn otenet gr Ακ μη θα τα βρε τε διαθ σιμα και εδ Χ ρτες Δομικ Σχ διο Χωρικ ς Οργ νωσης Χ ρτης Οργ νωσης Χρ σεων Γης Πολεοδομικ Οργ νωση Γενικ ς Αστικ ς Υποδομ ς 1 Πολεοδομικ Οργ νωση Γενικ ς Αστικ ς Υποδομ ς 2 Πολεοδομικ Οργ νωση Γενικ ς Αστικ ς Υποδομ ς 3 Πολεοδομικ Οργ νωση Γενικ ς Αστικ ς Υποδομ ς 4 Ζ νες Κιν τρων Μηχανισμ ν Παρεμβ σεων Κε μενο Β1 Στ διο Πρ ταση Η μελ τη θα ε ναι αναρτημ νη στο διαδ κτυο απ την Τετ ρτη 04 02 2016 και για δ ο 2 μ νες Στο δι στημα αυτ οι ενδιαφερ μενοι φορε ς και πολ τες μπορο ν να υποβ λλουν τις παρατηρ σεις τους που αφορο ν στους τομε ς αρμοδι τητ ς τους σ μφωνα με την ισχ ουσα νομοθεσ α Ακ μη σας ενημερ νουμε τι η Επιτροπ Διαβο λεσης του Δ μου Ναυπλι ων συγκαλε δημ σια συνεδρ αση με αποκλειστικ θ μα τη μελ τη Σ Χ Ο Ο Α Π της Δ Ε Μιδ ας στην α θουσα συνεδρι σεων του Δημαρχε ου Βας Κων νου 34 Να πλιο 2ος ροφος την Τρ τη 05 04 2016 και ρα 12μ Σχ διο Χωρικ ς και Οικιστικ ς Οργ νωσης Ανοικτ ς Π λης ΣΧΟΟΑΠ Το ρθρο 24 του Συντ γματος δημιο ργησε το πλα σιο για τη διαχε ριση του χ ρου ορ ζοντας την υποχρ ωση του κρ τους για παρ μβαση μ σω ορθολογικο πολεοδομικο σχεδιασμο προκειμ νου να δημιουργηθε κατ λληλο οικιστικ περιβ λλον για την ποιοτικ διαβ ωση των πολιτ ν Το βασικ γενικ πλα σιο των παρεμβ σεων σε πολεοδομικ επ πεδο αποτελε ο Ν μος 2508 1997 με τον οπο ο συμπληρ θηκε και τροποποι θηκε ο ν 1337 1983 παρ χοντας να εργαλε ο για τη βι σιμη αν πτυξη των π λεων Τα εργαλε α Γενικ Πολεοδομικ Σχ διο ΓΠΣ και Σχ διο Χωρικ ς και Οικιστικ ς Οργ νωσης Ανοιχτ ς Π λης ΣΧΟΟΑΠ του Ν 2508 97 αφορο ν στη ρ θμιση των π λεων των οικισμ ν της χ ρας Καλ πτουν μια διευρυμ νη γεωγραφικ περιοχ η οπο α κατ καν να συμπ πτει με τα ρια της Καποδιστριακ ς πρωτοβ θμιας τοπικ ς αυτοδιο κησης Ειδικ τερα τα ΣΧΟΟΑΠ αποτελο ν πως δηλ νει ο τ τλος τους τα ΓΠΣ του μη αστικο χ ρου εφ σον οι αντ στοιχοι οικισμο ε ναι λοι μικρ τεροι των 2000 κατο κων Το ΓΠΣ ΣΧΟΟΑΠ αποσκοπε στον καθορισμ των κατευθυντ ριων αρχ ν του πολεοδομικο σχεδιασμο για την βι σιμη οικιστικ αν πτυξη και ειδικ τερα στη σταδιακ αν δειξη και οργ νωση του χ ρου στη διασφ λιση της οικιστικ ς οργ νωσης των οικισμ ν με τον επιθυμητ συσχετισμ των οικιστικ ν παραμ τρων την προστασ α του περιβ λλοντος και την ανακοπ της ναρχης δ μησης με τον καθορισμ κριτηρ ων αν πτυξης που συντε

  Original URL path: http://www.annarg.gr/nu941alpha/7 (2016-02-11)
  Open archived version from archive •