archive-gr.com » GR » A » ALISACHNI-SERIFOS.GR

Total: 10

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ..: Δωμάτια Αλισάχνη ~ Σέριφος :: Alisachni Rooms ~ Serifos :..
  Ελληνικά English Site created by

  Original URL path: http://www.alisachni-serifos.gr/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • ..: Δωμάτια Αλισάχνη :.. ~ Κεντρική Σελίδα
  τόπο του Περσέα και της Μέδουσας Η Σέριφος είναι το αγαπημένο νησί για την μοναδική του ομορφιά περιτριγυρισμένο από την θάλασσα των Κυκλάδων σε ένα μοναδικό στον κόσμο περιβάλλον Το γαλάζιο της θάλασσας και του ουρανού η ρομαντική περιπλάνηση στα

  Original URL path: http://www.alisachni-serifos.gr/el/home_el.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • ..: Alisachni Rooms :.. ~ Main Page
  land of Perseus Medousa Serifos is the beloved island for its unique beauty surrounded by the pure Aegean sea on a unique in the world landscape with traditional environment Blue of sky and sea romantic walking at narrow streets of

  Original URL path: http://www.alisachni-serifos.gr/en/home_en.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • ..: ÄùìÜôéá ÁëéóÜ÷íç :.. ~ ÄùìÜôéá & Ðáñï÷Ýò
  Áõëüìùíá ìå ôá êáôáãÜëáíá íåñÜ ôçò Ôï Üêïõóìá ôùí êõìÜôùí ç üøç ôïõ áðÝñáíôïõ ãáëÜæéïõ ï ìáãéêüò óõíäõáóìüò ôïõ ìðëå ôçò èÜëáóóáò êáé ôïõ ïõñáíïý êáèþò êáé ç ìáãåõôéêÞ ïìïñöéÜ ôçò Óåñßöïõ äçìéïõñãïýí ôï éäáíéêüôåñï ðåñéâÜëëïí ãéá äéáêïðÝò çñåìßá êáé ðïëýôéìç îåêïýñáóç Óôá ÁëéóÜ íç èá âñåßôå äùìÜôéá êáé äéáìåñßóìáôá ìå øõãåßï êëéìáôéóìü ôçëåüñáóç êáé ìðáëêüíéá ìá ðÜíù áð üëá ôçí èÜëáóóá óå êïíôéíÞ áðüóôáóç áðü ôï äùìÜôéï óáò ÔÝëïò

  Original URL path: http://www.alisachni-serifos.gr/el/rooms_el.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • ..: ÄùìÜôéá ÁëéóÜ÷íç :.. ~ ÔéìÝò
  Äùìáôßùí Ðïõ Âñéóêüìáóôå Åðéêïéíùíßá ÁëëáãÞ Ãëþóóáò Site created by ÔéìÝò Ðåñßïäïò ÄùìÜôéï Äßêëéíï Ôñßêëéíï ÔåôñÜêëéíï Áðñßëéïò Éïýíéïò Éïýëéïò Áýãïõóôïò ÓåðôÝìâñéïò ÌÜñôéïò ¼ëá ôá äùìÜôéá êáé äéáìåñßóìáôá ðáñÝ ïõí ÈÝñìáíóç Êëéìáôéóìü

  Original URL path: http://www.alisachni-serifos.gr/el/rates_el.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • ..: Δωμάτια Αλισάχνη :.. ~ Επικοινωνία
  Τιμές Δωματίων Που Βρισκόμαστε Επικοινωνία Αλλαγή Γλώσσας Site created by Αλισάχνη Ενοικιαζόμενα δωμάτια Λιβάδι Σέριφος Τηλ 30 22810 51914 Κιν 30 697 2863433 http www alisachni serifos gr e mail

  Original URL path: http://www.alisachni-serifos.gr/el/contact_el.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • ..: Alisachni Rooms :.. ~ Rooms & Facilities
  situated few meters from Avlomonas beach without a doubt the most pure blue sea of the island The waves sound the immerse horizon blue and the magical beauty of Serifos island create a magnificsent environment of relax and calm At Alisachni will find rooms and appartments with frige A C TV and balcony but most of all pure clean sea at a little distance from your room Finally we guarantee

  Original URL path: http://www.alisachni-serifos.gr/en/rooms_en.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • ..: Alisachni Rooms :.. ~ Rates
  are Contact Change Language Site created by Rates Period Room Type Double Triple Fourfold April June July August September March All rooms and appartments are supplying with Air Condition Hot

  Original URL path: http://www.alisachni-serifos.gr/en/rates_en.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive •